Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


21. Občanské soudní řízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanské soudní řízení Pojem, zásady OSŘ, struktura soudů, účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení, občanské soudní řízení (krátká charakteristika jednotlivých etap řízení). Občanské soudní řízení (civilní proces) je postup soudu, v němž se jedná a rozhoduje o právech a povinnostech občanů i právnických osob z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního OSŘ – upraveno v zákoněč. 99/1963 S., občanský soudní řád, v úplném znění Řízení se koná před nezávislým soudem, který je věcně a místně příslušný k projednání věci. 1.Okresní soud (OS) - řízení v 1.stupni (1.instance) (Krajský soud jako soud 1.stupně rozhoduje jen v zákoně vyjmenovaných případech – např. ve věcech ochrany osobnosti, v konkursních věcech,…) 2.Krajský soud (KS) - řízení ve 2. stupni (2.instance) - rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím OS jako soud 2.stupně 3.Vrchní soud (VS) - rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím KS ve věcech, kde KS rozhodoval jako soud 1.stupně 4.Nejvyšší soud (NS) - rozhoduje o mimořádném opravném prostředku – dovolání – proti rozhodnutí KS nebo VS, které rozhodovaly jako soudy 2.stupně V občanskoprávním řízení rozhoduje: samosoudce (soudy 1.stupně, OS i KS)senát u soudu 1.stupně (soudce z povolání + dva přísedící) ve věcech pracovněprávních u soudu 2. stupně + VS + NS (tři soudci z povolání) Zásady OSŘ zásada volného hodnocení důkazů důkazem může být vše, co poslouží ke zjištění stavu projednávané věci zásada arbitrárního pořádku soud určuje podle vlastního uvážení, zda a kdy který úkon vykoná, kdy a které důkazy provede zásada projednací a vyšetřovací soud přihlíží pouze k předneseným důkazům ve věcech „veřejného zájmu“ soud musí shromáždit potřebné důkazyzásada rovnosti účastníků stejná práva a povinnosti vůči soudu zásada veřejnosti přípustnost pro každého, kdo se chce procesu zúčastnit jako divák Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení Osobou zúčastněnou na řízení = každý, kdo se jakkoliv aktivně účastní řízení (soudce, zapisovatel, účastníci, jejich zástupci, svědci, znalci, státní zástupci, notáři jako soudní komisaři, zástupci společenské organizace) 1.Účastník řízení =žalobce (navrhovatel) – ten, kdo se na soud se žalobou obrátí =žalovaný (odpůrce)– ten, koho žalobce ve své žalobě za žalovaného označí stojí proti sobě při projednávání např. sporů: o náhradu škody, o trvání pracovního poměru, o zaplacení mzdy, o rozvod manželství, o ochranu vlastnického práva, atd. - účastníkem je i ten, koho zákon výslovně za účastníka označí i ten, o jehož právech či povinnostech má být v řízení jednáno Právní subjektivita účastníka řízení= způsobilost mít práva a povinnosti - mají ji všichni občané (FO) od narození, končí smrtí (prohlášením za mrtvého) V pracovněprávních vztazích – od dosažení 15 let věku, přičemž musí dokončit základní školní docházku Účastníkem řízení může být i PO (např. Česká televize, a.s., nadace, fondy), ale i stát (tj. Česká republika – před soudem pak jedná ústřední úřad, zpravidla ministerstvo) Procesní způsobilost účastníka řízení = způsobilost k tomu, aby účastník buď sám nebo prostřednictvím svého zmocněnce vykonával v řízení před soudem práva či povinnosti účastníka FO – od 18 let (plná procesní způsobilost) PO – za ni jedná statutární orgán, příp. zaměstnanec na základě plné moci Stát – za něj jedná zaměstnanec příslušného státního orgánu, příp. pověřený zaměstnanec jiného úřadu Zástupci účastníků zastoupení zákonným zástupcem rodiče( u nezletilého dítěte, pěstoun, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, opatrovník) opatrovník(u osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům) = v řízení na místě žalobce/žalovaného vystupuje procesně nezpůsobilá osoba zastoupená, zastoupená svým zákonným zástupcem zmocněnec(FO, která zastupuje účastníka-procesně způsobilou osobu před soudem) obecný zmocněnec= kterýkoliv občan, způsobilý k právním úkonům a nevystupuje jako zástupce ve stejných věcech opětovně osobně bezúplatně zastupování pouze v civilním procesu (ne v trestním) zastoupení právnickou osobou VÝJIMKY v případě, kdy Odbory zastupují před soudem svého členav případě, kdy Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dítěte zastupuje účastníka ve věcech péče o nezletilé, o výživné,…jde-li o věci ve vztahu s cizincemza organizaci vystupuje její pověřený pracovník na základě plné moci advokát (osoba, zapsaná v seznamu advokátů ČAK) = soukromá osoba, poskytující právní služby jiným osobám tj. udělování právních porad, sepisování listin – smluv, zpracování právních rozborů, zastupování před soudy a jinými orgány, obhajoba obviněných a obžalovaných v TŘ,… nezávislý (vázán pouze právními předpisy)může se nechat zastupovat jiným advokátem nebo koncipientempovinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta, řídit se jeho pokynyza služby náleží odměna podle zákonného tarifu Notář (osoba, zapsaná v Notářské komoře) = soukromá osoba, vykonávající činnost vymezenou zákonem, tj. - sepisování veřejných listin /kupní, darovací, závěti, zakladatelské listiny obchodních společností/ -osvědčování právně významných skutečností /ověřování zápisů valných hromad/ -poskytování právních porad notář jakosoudní komisař = v dědickém řízení provedené úkony se považují za úkony soudu vše zpracuje včetně návrhu rozhodnutí, který předloží soudu odměna, kterou platí dědicové Státní zastupitelství = součást moci výkonné, zastupuje stát v případech stanovených zákonem hlavní úkol: podávat jménem státuobžalobu v trestním řízení(musí prokázat, že osoba, proti níž podalo obžalobu, TČ spáchala) plnit další úkoly, které mu ukládá trestní řád soustava státních zastupitelství: okresní x krajské x vrchní x Nejvyšší státní zastupitelství(jako u soudů), se vztahy služební nadřízenosti a podřízenosti (tj. vyšší st.zastupitelství vykonává dohled nad činností nižších s možností dávat závazné pokyny pro jejich činnost) Státní zástupce povinen postupovat svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě, bez zbytečných průtahů. Jakýkoliv vnější zásah nebo jiný vliv musí odmítnout.jmenuje prezident ČR (po

Témata, do kterých materiál patří