Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Občanské právo procesní - Civilní řízení, druhy, základní zásady

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Občanské právo procesní: (Civilní řízení, druhy, základní zásady). Občanské právo procesní Znamená postup soudů v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků. Občanské právo procesní stanoví formy zásahu soudu v případě ohrožení nebo porušení práv postup soudů je upraven občanským soudním řádem. FO i PO. Zásady: Zásada rovnosti účastníků: všichni účastníci v řízení mají stejná práva (předkládat návrhy, navrhovat důkazy) a povinnosti (pravdivě vylíčit všechny skutečnosti, označit důkazní prostředky) uplatnění této zásady je zajištěno nezávislostí soudů a právem jednat v mateřském jazyce Zásada dispoziční: během řízení činí účastníci procesní úkony. Vůči soudu a druhému účastníkovi opakem je zásadaoficiality: - zahájení řízení a vymezení předmětu je věcí soudů - tato zásada se uplatní v řízení, které lze zahájit bez návrhu Zásada projednací: je záležitostí účastníků, aby se postaraly o skutkové podklady pro soudní rozhodnutí, navrhovat důkazy opakem je zásadavyhledávací, vyšetřovací: - žalobce má důkazní povinnosti - předmětem dokazování určí soud, soud je povinen nezávisle na procesních stranách vysvětlit skutkový stav, což znamená zjistit a přezkoumat všechny potřebné skutečnosti Zásada volného hodnocení důkazů: důkazy je nutné náležitě zhodnotit, tedy posoudit jejich věrohodnost Zásada veřejnosti: jednání je veřejné. Veřejnost je vyloučena pokud projednávání ohrožuje stát, obsahuje-li služební tajemství. Neveřejná je vždy porada senátu, veřejné je vždy vyhlášení rozsudku zásada ústnosti – soud rozhoduje dle poznatků, které získal ústním podáním, rozsudek se vyhlašuje ústně zásada přímosti – soud se musí dostat do přímého styku s účastníky řízení a s jednotlivými důkazními prostředky Zásada arbitrárního pořádku: zásada jednotnosti řízení. Účastníci mohou během řízení přijít s novými návrhy, které musí soud respektovat opakem je zásada koncentrační - pozdě podané námitky jsou zamítnuty Zásada materiální pravdy: soud může provést jiné než účastníky navržené důkazy tehdy, pokud potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla najevo Prameny: Ústava ČR (soudní moc vykonávají nezávislé soudy. Soudcovská funkce je neslučitelná s jinými veřejnými funkcemi ve státě).Listina základních práv a svobod (vymezuje právo na soudní a jinou ochranu, garantuje možnost obrátit se na soud, aby přezkoumal rozhodnutí orgánů veřejné správy).Občanský soudní řád – rozdělen do 8 částí, které se dále člení na jednotlivé hlavy.Jednací řád pro okresní a krajské soudy – upravuje organizaci práce a soudů, jednání soudů, konkursní řízení, řízení o dědictví, řízení o umoření listin. Civilní řízení: Civilní řízení se zabývá soukromými právy zúčastněných stran. Účastníky civilního řízení jsou zpravidla žalobce a žalovaný, cílem řízení je pak nejčastěji rozhodnout jejich právní spor. Řízení je obvykle zahájeno na základě žaloby, která pochází ze strany žalobce. Zastupování účastníka řízení: FO a PO – mohou jednat prostřednictvím zástupce, máme 3 druhy zastoupení na základě: zákona zákonný zástupce zatupuje FO, která není způsobilá jednat před soudem pro nezletilost nebo zbavení či omezení způsobilostiplné moci zvolený zástupce FO i PO – účastník smí mít v téže věci je jednoho zástupce: advokát PO Obecný zmocněnecsoudního rozhodnutí osoby procesně nezpůsobilé, kteří nemají zákonného zástupce. Účastníkovi brání překážka v účasti. Nemůže hájit svá práva Osoby zúčastněné v civilním procesu: státní zástupci a státní zastupitelství podává jménem státu žalobu v trestním řízení občanského soudního řízení neplatí zásada nezávislosti a svobodynotáři, notářské úřady a orgány notářské samosprávy notáři – svobodní s velkou autonomií, mohou působit jako soudní komisaři např. v dědickém řízení činnost: sepisování veřejných listin, poskytují právní porady, osvědčují právně významné skutečnosti, přijímají listiny popř. peníze do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, správa majetku, správce konkurzní podstaty notářská autonomie-orgány – notáři se povinně organizují v notářských komorách – zřizují se v obvodu krajského souduadvokáti a advokacie každý, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném advokátní komorou předpoklady: způsobilost k právním úkonům, právnické vzdělání na VŠ, advokátní zkušenosti, 3 roky praxe, složení slibu, bezúhonnost Formy advokacie - samostatně - ve sdružení - v rámci v.o.s. soudní znalci a tlumočníci tlumočník musí být zároveň znalec v oboru legislativy zapsáni do: seznamu při krajských soudech, ústředních seznamů při ministerstvu spravedlnosti jsou jmenování: ministrem spravedlnosti, předsedové krajských soudů + slib jiné osob zúčastněné v civilním procesu svědci osoby předzvědné – soud si od nich opatřuje informace na základě, kterých řízení zahájí nebo od řízení upustíúčastníci řízení ten, kdo má hmotně-právní subjektivitu a procesní způsobilost schopnost samostatně jednat v rozsahu, v kterém má způsobilost k právním úkonům Řízení sporné a nesporné: Řízení sporné: Ve sporném řízení stojí dvě strany proti sobě ve sporu. V tomto řízení mají vždy jeho účastníci postavení vzájemných protivníků, mezi nimiž existuje spor. I když může být účastníkem více, vždy stojí na jedné nebo druhé straně sporu. Vítězství jedné strany znamená prohru strany druhé. Zahájení tohoto řízení je podáním žaloby. Sporné řízení je ovládáno: zásadou dispoziční – podání návrhu na zahájení řízení je záležitostí účastníka a souduzásada projednací – povinnost účastníků poskytnout soudu všechny důkazy Řízení nesporné: Mezi účastníky není spor o právo, ale zájmem společnosti právních vztahů osob, které ve vztazích nevystupují vůči jiným osobám. Cílem nesporného řízení je upravit právní poměry účastníků do budoucna. Každý z účastníků má samostatné, na jiném z účastníků nezávislé postavení, proto se také nenazývají žalobce a žalovaný, protože mají nesporné postavení. Mezi nesporné řízení patří např. řízení o dědictví, řízení o úschovách, řízení o osvojení. Podnětem na zahájení říze

Témata, do kterých materiál patří