Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11. Kupní smlouva jako nejčastější závazkový vztah

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kupní smlouva jako nejčastější závazkový vztah Vznik, subjekt, obsah kupní smlouvy, prodej zboží v obchodě/spotřebitelská smlouva vč. smluv uzavřených na dálku, shoda s kupní smlouvou, záruka, reklamace, rozdíl mezi kupní smlouvou uzavřenou podle občanského a obchodního zákoníku. * Chybí rozdíl mezi KS podle občana a podle obchodního zák. 2. Kupní smlouva § 588 (KS) Kupní smlouvou prodávající za úplatu (cenu) převádí vlastnictví věci na kupujícího. (na základě uzavřené KS vzniká povinnost prodávajícího odevzdat věc kupujícímu a povinnost kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu) Předmětem KS –věci, které má prodávající ve vlastnictví a není u nich omezeno jeho dispoziční právo Podstatnou náležitostí KS – určeníkupní ceny (dohodou, jen výjimečně cenovým předpisem) Formy KS: ústnípísemná (nemovitosti) Přechod vlastnictví Vlastnictví movité věci přechází na kupujícího(není-li jiná dohoda)převzetím, tzv. tradicí (tím na kupujícího přechází nebezpečí nahodilé zničení či zkázy věci). Vlastnictví nemovité věci se nabývávkladem do KN. Povinnost prodávajícího upozornit kupujícího navady věci, o kterých ví (vyjdou-li vady dodatečně najevo – kupující má právo na slevu z ceny věci, příp. právo od smlouvy odstoupit) Součástí KS mohou být i různá vedlejší ujednání, např.: o výhradě vlastnictví (vlastnictví na kupujícího přejde až zaplacením)o předkupním právu (přednostní nárok prodávajícího na koupi věci, kdyby ji chtěl kupující někomu prodat)o právu zpětné koupě(prodávající si vyhrazuje právo na vrácení věci max. do 1 roku po jejím prodeji, vrátí-li kupujícímu kupní cenu. Zcizil-li věc v době, kdy právo zpětné koupě trvá, je smlouva neplatná)výhrada lepšího kupce(KS je platně uzavřena, ale její účinnost je odloženado určité doby, do které může prodávající sdělit, že si našel výhodnějšího kupce)koupě na zkoušku Prodej zboží v obchodě – zvláštní druh KS = ObčZ obsahuje speciální úpravu odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchoděProdávající (dodavatel) odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy ve shodě s kupní smlouvoukupující musí být seznámen s návodem k užívání, musí mít možnost věc zkontrolovat a vyzkoušetu potravin musí být vyznačen datum minimální trvanlivosti (příp. použitelnosti u rychle se kazících) shoda s kupní smlouvouznamená, že prodávaná věc má požadovanou nebo obvyklou jakost a užitné vlastnosti, vlastnosti prodejcem nebo výrobcem popisované nebo očekávané (v důsledku reklamy) není-li prodaná věc ve shodě s KS, je prodávající povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu uvést ji do stavu odpovídajícího KS, a to podle požadavku kupujícího buďvýměnou věci nebo jejíopravou. Není-li to možné, má kupující právona slevu z ceny, příp. odstoupení od smlouvy(to neplatí, věděl-li kupující o rozporu nebo rozpor sám způsobil) Záruka– prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s KS v době po převzetí věci (v záruční době) spotřební zboží– 24 měs. potraviny– 8 dní krmiva– 3 týdny prodej zvířat– 24 měs. záruka může být poskytnuta po delší dobu nebo ve větším rozsahu než stanoví zákonzáruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (příp. na vady kvůli kterým byla věc zlevněna)povinnost prodávajícího vystavit na požádánízáruční list Reklamace-uplatnění nároků z odpovědnosti za vady koupené věci rozlišujeme vady: odstranitelné (právo kupujícího na včasné, řádné a bezplatné odstranění vad, příp. výměna věci, přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy)neodstranitelné, brání řádnému užívání věci(právo na výměnu věci, příp.odstoupení od smlouvy)reklamační nároky se uplatňují u prodejce, příp. v záruční opravně uvedené v záručním listědoba trvání záruční opravy se do záruční doby nepočítáuplynutím záruční doby reklamační nárok zaniká (dochází k prekluzi)

Témata, do kterých materiál patří