Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Trestní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Trestní právo Je odvětvím veřejného práva (proti sobě stojí stát a občané) a určuje, co je trestným činem a stanovuje tresty Úkolem je: Chránit společnost před škodlivým jednáním druhých Působit na pachatele represivně, ale i výchovně Dělí se na: Hmotné (trestní zákoník) – stanovují se trestné činy, druhy trestů Procesní (trestního řádu) – jak se postupuje, soudní řízení, policejní, … Probační a mediační služba od roku 2000 Mediátor – prostředník, pracuje z úplatu, usmiřuje znesvářené strany (rozvodoví mediátoři), buď se problém vyřeší, nebo jej předpřipraví k soudu Probátor – bývalí kurátoři sociální, dohlíží na podmínečně propuštěné lidi, nebo s podmínkou (obecně prospěšné práce až 300 hodin, nebo v domácím vězení) Ombudsman – veřejný ochránce práv – Anna Šabatová Mandát na 6 let, od roku 2000 v ČR (první byl Otakar Motejl), poslanecká sněmovna je volí, max. 2x Otvírá témata, kde stát chybuje; pouze poukazuje na problém, můžou rozšířit do médií Sídlí v Brně První byl ve Švédsku 1809 Druhy protiprávních jednání: Přestupek (do 5 000,-) Zaviněné jednání, které ohrožuje zájem společnosti, je méně závažný než trestný čin, řeší se úřadech a policii Příklady: porušení veřejného majetku, proti občanskému soužití, dopravní přestupky Sankce: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, zákaz pobytu Hranice mezi přestupkem a trestným činem je někdy minimální (záleží na výši škody) Trestný čin (přečin a zločin) Protiprávní jednání, které je vymezeno v trestním zákoníku Dělí se na: Přečiny – z nedbalosti nebo úmyslné (do 5 let) Zločiny – trest odnětí svobody nad 5 let (max i doživotí v ČR) Trestná je i příprava k TČ nebo pokus o něj Pachatel a spolupachatel – solidární odpovědnost (stejný trest) Presumpce neviny – to že je obviněný, neznamená, že je vinný Účinná lítost – nižší trest Zvlášť závažné zločiny (loupež) Krádež (jenom ukradení) vs loupež (krádež + násilí) Alternativní tresty (obecně prospěšné práce - max 300 hodin, domácí vězení) Od 1. 10. 2017 – věznice s ostrahou (mírné, střední a vysoké) a zvýšenou ostrahou– odstraněn dohled a dozor Rozvoj vědy a techniky – zjištění DNA, vykrádání datových inf, … Pachová stopa není u soudu brána jako důkaz Dělení trestných činů: Proti životu a zdraví, proti svobodě a ochraně osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, proti ČR, proti majetku, hospodářské, obecně nebezpečné, proti životnímu prostředí, proti pořádku ve věcech veřejných, vojenské (neuposlechnutí rozkazu, zběhnutí), proti lidskosti, míru, válečné trestné činy Trestní odpovědnost Podmínkou je 15 let a svéprávnost Děti do 15 let nejsou trestně odpovědní 15-18 = mladiství (polovina sazby) Od 18 let je plná odpovědnost Okolnosti vylučující trestnost: Nutná obrana (musím něčím stejným max), oprávněné použití zbraně, krajní nouze, svolení poškozeného (TV show Big Brother), přípustné riziko (farmaceutické klinické testy), omezení svéprávnosti, nedostatečný věk Tresty: odnětí svobody, výjimečné (20–30 let, doživotní), zákaz: činnosti, pobytu, vstupu na akce; ztráta čestných titulů, vyznamenání, vyhoštění z území ČR (pouze cizinci, nelze s občanstvím ČR), podmíněné odsouzení (podmínka – pokud spácháme zločin v podmínce je trest o moc horší), ochranné opatření (nesvéprávný pachatel), ochranné léčení (pokud pobyt na svobodě je nebezpečný), zabezpečovací detence (zdravotnické zařízení), zabrání věci (ohrožuje-li takový věc bezpečnost lidí či majetku) U mladistvých: ochranná, výchovná, trestní Orgány v trestním řízení: Policie – šetří trestný čin a pachatele Státní zastupitelství (zastupuje stát, obžaloba) Soud – rozhoduje Poškozený Obhájce (když žádá odměnu) U policie je člověk obviněný, státní zástupce dává obžalobu, do 8 dnů je možnost odvolání (v občanském právu je možnost odvolání až do 15 dnů) Zásady trestního řízení Zásada zákonitosti, veřejnosti, legality (právní jistota), vyhledávání (důkazy), spravedlnosti (presumpce neviny) Opravná řízení Řádné Odvolání Stížnost (proti usnesení soudu prvního stupně) Odpor (bez hlavního řízení, samosoudce, trestní příkaz) Mimořádné Dovolání K nejvyššímu soudu Od nejvyššího je možnost se odvolat k ústavnímu – pokud byla porušena ústavní lidská práva, pak mezinárodní soud ve Štrasburku, nebo evropský) Stížnost pro porušení zákona (ministr spravedlnosti podává) Obnova řízení (nové skutečnosti) Trestné činy Komisivní – pachatel aktivně jedná Omisivní – pachatel něco opomene Pokračující – opakované Trvající – např. týrání zvířat Hromadné – více úkonů Oznámení trestných činů: Policie, Státní zastupitelství, Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí Spravedlnost Jedna z hodnot demokracie: svoboda, rovnost, spravedlnost Aristoteles – rozdělil na retributivní (vyrovnávací) a distributivní (rozdělovací, nelze s každým zacházet stejně, každý má jiné příjmy) Restorativní = obnovující, alternativní tresty (obecně prospěšné práce, domácí vězení) Soudy Obecné, 4 stupňová okresní, krajské, vrchní (Olomouc, Praha) nejvyšší (Brno) + ústavní – stojí mimo obecné, v Brně 15 soudců, volí se na 10, možné i opakovaně, mají předsedy a 4 tříčlenné senáty, pokud něco nového zazní u ústavního soudu okamžitě se to stává součástí práva NSS – správní soudnictví, od roku 2003, Lidé si stěžují na úředníky na správní státní správu Oběti trestného činu – viktimologie Právnická povolání (lidé si nesmí přivydělávat jiným způsobem) Soudce – titul Mgr., justiční čekatel – 3 roky se člověk musí připravovat, musí se jmenovat prezidentem doživotně, do 65 let, rigorózní zkouška (na titul JUDr.) Advokát – nutná praxe 5 let – koncipienti, skládá slib do rukou předsedy české advokátní komory, ex-ofo = přidělený státem Notář – 5 let praxe, musím složit notářskou zkoušku, dělá smlouvy, dědictví, ověření veřejných listin, osobní dokumenty (rodný list, oddací list, vysokoškolský diplom), správa majetku (možno něco nechat do úschovy – cenné papíry, závěť) koncesovaná živnost Státní zástupce – právní čekatel 3 roky, zkouška, jmenuje a odvolává vláda ČR, navrhuje je ministr spr

Témata, do kterých materiál patří