Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


20. Mimoradna udalost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

IZS
Mimořádná událost – pojem, charakteristika záchranných a likvidačních prací,; živelní pohromy – pojem, klasifikace (dle místa vzniku, dle příčin vzniku), preventivní opatření před živelní pohromou pojem – je označení negativního působení na přírodu či lidskou civilizaci, označuje všechny destrukční děje, které svým působením narušují všeobecné uznávané normální stavy Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárií, ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžaduje záchranné a likvidační práce charakteristika záchranných a likvidačních prací: Záchranné práce – Jsou činností k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Jsou prováděny složkami IZS a ostatních pověřených záchranných orgánechLikvidační práce – Jsou činnosti k odstranění následků způsobených Mimořádnou událostí (hlídání požářiště, dekontaminace osob, odstraňování překážek na vodním toku) klasifikace – máme 4 klasifikační stupně ohrožení, které se dělí na dalších 10 typů mimořádných událostí I. klasifikační stupeň ohrožení - 1. Závada - nulové materiální ztráty, bez ztrát životů, poškození nástrojů, info. zdroj- ústní sdělení -2. Vada - nulové materiální ztráty, dílčí ohrožení zdraví, poškození jednotlivých dílů strojů, rozsah ohrožení- pracoviště dílny II. klasifikační stupeň ohrožení -3. Porucha - ohrožení zdraví, poškození stroje, prostředky nasazení: speciální služba -4. Nehoda - ztráty na životech – jedinec nebo hromadné ohrožení zdraví, menší vyřazení části technologie, prost. nasazení – záchranná jednotka, plošný rozsah ohrožení- objekt III. klasifikační stupeň ohrožení -5. Havárie – ztráty na životech-několik jedinců, větší vyřazení části technologické linky, rozsah ohrožení- objekt s okolím 20km,oznámení- místní rozhlas, systém signalizace varovného objektu -6. Závažná havárie – ztráty na životech- až několik desítek, vyřazení celé technologické linky, záchranný systém územ. celků, rozsah ohrožení: okres, -7. Pohroma- ztráty životů- desítky až stovky, vyřazení celého objektu, rozsah ohrožení: region, regionální systém vyrozumění a varování IV. klasifikační stupeň ohrožení -8. Katastrofa- ztráty životů: stovky až tisíce vyřazení celého objektu, prostředky nasazení- záchran. systém státu, rozsah ohrožení: stát, Info. zdroj - rozhlas, TV, … -9. Kataklyzma- ztráty životů: desetitisíce až statisíce, vyřazení objektu řetězovou reakcí, rozsah ohrožení: několik státu na kontinentu -10. Apokalypsa- ztráty životů: milióny a více, prostředky nasazení: celosvětový záchran. systém, rozsah ohrožení: kontinenty Živelní pohromy pojem: je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení sil , je to rychlý přírodní proces mimořádných rozměrů, který je způsoben účinkem sil uvnitř i vně Země nebo rozdílem teplot a jiných faktorů klasifikace: Podle příčin vzniku: + rychlým pohybem hmoty(zemětřesení) + uvolněním energie v hlubinách Země jejím převedením na povrch(sop. činnost) + zvýšení vodních hladin řek, jezer a moří (povodně a tsunami) + mimořádně silný vítr(orkány) + atmosférické poruchy(bouře) + kosmické vlivy(nebezpečné druhy záření, meteority) Podle místa vzniku: + pohromy vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sop. výbuchy) + pohromy vznikající na zemským povrchu (sesuvy, povodně, ...) + pohromy vznikající nad zemským povrchem (cyklony, tornáda) Souvislost: mezi živelnými pohromami existuje vzájemná souvislost. Jedna pohroma vyvolá pohromu druhou ( zemětřesení -> sesuvy) Preventivní opatření před živelní pohromou: Prevencí se rozumí předběžná opatření, která mají zabránit vzniku mimořádné události (nebo alespoň minimalizovat její průběh).Zajištění hlídkové a hlásné službyZajištění kontrol (kontrola vodního díla)Předpověď počasí a zvýšení pozornosti hlídkové služby na rizikových územích Individuální ochrana obyvatelstva – charakteristika; prostředky individuální ochrany obyvatelstva – rozdělení a popis jednotlivých prostředků, improvizované prostředky, praktické použití, stálé a improvizované kryty charakteristika: souhrn opatření jejichž cílem je zabránění v nejvyšší možné míře účinkům na lidský organismus především dých. cesty a pokožku prostředky individuální ochrany obyvatelstva: rozdělení: podlefunkčnosti:ochran dých. cestochrana povrchu tělapodlezpůsobu ochrany:filtrační – ochranné masky s malým filtremizolační – dýchací přístrojepodleužívání:vojenskécivilní popis jednotlivých prostředků: dětské vaky pro děti od 18měsíců chrání celý organismusdětské kazajky od 18měsíců do 3-4 let chrání dýchací orgány a horní část těla určeno pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti s onemoc. dých. cestdětské masky: do 10let; chrání obličej a dých. cestyochranné roušky: používají se v případě, kdy není dostatek ochran. Masek nechrání proti otravným látkámochranné masky: dospělé obyvatelstvo; ochrana dýchacích orgánů improvizované prostředky používají se civilní oděvy, oděvní součástky: plastové pláštěnky s kapucí, pláště do deště, pracovní kombinézy, gumové nebo kožené rukavice, holínky, vysoké kožené boty zásady: musí být pokryt celý povrch těla, co nejdokonaleji utěsnit všechny oděvní součásti, je vhodné kombinovat více ochran. prostředků nebo použít oděvy ve více vrstvách Praktické použití: použití těchto prostředků při teroristickém útoku (při chemickém útoku)při smogu (Problémy v Čině – nošení roušky, ovzduší příliš znečištěno)při evakuaci osobpři cvičení složek IZS Stálé a improvizované kryty: Úkryty všeobecně mají za úkol ochránit obyvatelstvo v první fázi útoku a eliminovat nejničivější účinky zbraní. Po odeznění útoku je nutné obyvatelstvo ze zasažené oblasti evakuovat. Improvizované úkryty: - se budují při stavu ohrožení státu nebo při vyhlášení válečného stavu. Jde o práce spojené se zesílením, zodolněním a dovybavením vhodných suterénních prostor v předem vytypovaných budovách. K vybudování imp

Témata, do kterých materiál patří