Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OTÁZKA Č. 1 - PRÁVNÍ JEDNÁNÍ, PRÁVNÍ VZTAHY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní otázka č. 1 PRÁVNÍ VZTAHY Společenské vztahy upravené právní normou Subjekty mají Povinnost chovat se určitým způsobemUrčitá práva Protiprávní jednání = chování subjektů v rozporu s právní normou Právní událost = skutečnost nevyvolaná člověkem (smrt) PRVKY PRÁVNÍCH VZTAHŮ a)Subjekty Fyzická osoba Má dva druhy způsobilosti-právní osobnost, svéprávnost Právní osobnost Způsobilost k právům a povinnostemMusí mít každý člověkVzniká: narozením (každé dítě prokazatelně počaté, když se narodí jako živé)Zaniká: Smrtí prohlášením za mrtvého Svéprávnost Způsobilost právně jednat Nastává: Dosažení 18 letRozhodnutím soudu od 16 letSňatkem se souhlasem soudu od 16 let (v omezeném rozsahu) Může být omezena: Soudemz důvodu, např. duševní choroby (v případě duševní choroby musí být ustanoven opatrovník, který bude za osobu jednat) Deliktní způsobilost Způsobilost k protiprávním úkonům (nést trest)Z porušení povinnosti, které vyplývají z určité normyPodmínka:PlnoletostBez duševní poruchyOsoba se jí nezbavuje v případě přechodné duševní poruchy vlastním zaviněním Právnická osoba Uměle vytvořený subjektMá svůj názevMá své sídloMůže být založena zájmem veřejným nebo soukromýMá své orgány:řídicí orgán – řídístatutární orgán – jedná, zastupujekontrolní orgán – kontroluje Druhy PO korporace (obchodní společnosti, spolky, kluby,…)fundace (nadace a nadační fondy)ústavy (ústav je PO ustanovená za účelem provozování činnosti – školy, divadla,…) Fáze založenísepsáním společenské smlouvy (název, sídlo, činnost, statutární orgán)vznikzápis do veřejného rejstříkuzrušenírozhodnutím společníkůpo uplynutí dané dobyrozhodnutím souduzrušení proběhne buď s likvidací, nebo bez likvidacezánikvýmaz z veřejného rejstříku Dva druhy způsobilosti svéprávnostprávní osobnostZpůsobilosti má od doby vzniku až do zániku Členění společností 1. Osobní Osobní účast členů na činnosti společnostiRovný podíl členů na rozhodovánív. o. s., k. s. Kapitálové majetková účast společníkůpráva a povinnosti jsou podle vkladůs. r. o., a. s. 2. Civilní nemají právní subjektivituvznikají na základě smlouvy o sdruženíhlavním cílem není obchodní činnost a zisk (nadace, fondy, spol. zájem, pomoc jiným skupinám) Obchodní Cílem je obchodní činnost a zisk b)Obsah Práva a povinnosti subjektů (jejich chování)Subjektivní právo – chování oprávněné osoby dané zákonem, většinou jsou to práva nároková (vymezená jsou soudem nebo správním orgánem, který si chování vynucuje)některá práva jsou naturální (nelze je soudem vymáhat, např.: práva promlčená, práva z her a sázek, práva z půjček do her a sázek) c)Předmět To čeho se vztah týká (chování, věc) PRÁVNÍ JEDNÁNÍ Nejběžnější právní skutečnost (není právní událost)Projev vůle, která směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností (uzavření kupní sml.) Charakteristika projevu vůle Mezi vůlí a projevem musí být soulad Co chci, se nesmí projevit navenek = princip ochrany dobré víry účastníkůKdyž nastanou závažné pochybnosti o nesouladu, je nutné vůli subjektu zkoumat a ta má vliv na platnost PJ Způsob projevu vůle Mluvenou řečíPísemně u některých PJ je písemná forma nutná (smlouva o převodu nemovitostí)KonkludentněJednáním (zaplacení, roztrhání závěti)Opomenutím (může mít i jiný právní význam, mlčení k nezaplacení dluhu)Právní jednání není, když vůle není zaměřená způsobit následek Náležitosti právního jednání Náležitosti subjektu Právní subjektivita (když nemá, tak je PJ absolutně neplatné – podnikání nezletilé osoby, PJ osoby zbavené způsobilosti, PO nezapsaná v OR) Náležitosti vůle: Vůle musí být: Skutečná – musí existovat a nesmí být vynucena násilím Svobodná – subjekt musí mít svobodu se rozhodnout Svoboda není:Fyzické násilí – subjekt nemá volbyVýhružka – je protiprávní, když se hrozí tím, co je zakázáno (ublížení na zdraví) nebo to není zakázáno, ale nesmí se tím hrozit (trestní oznámení) – subjekt má strach z psychické újmy, ale má možnost volbyTíseň – osoba je donucena k PJ za nápadně nevýhodných podmínek (ekonomické a sociální postavení, dluhy, zdravotní stav) Vážná Vážná není, když nechce vyvolat právní následky (v žertu, při hře), problém ale může nastat, když to druhý subjekt nepochopí – pak je nutné zajistit ochranu, že jedná v dobré víře – právní úkon nenastane, ale pokud vznikne škoda je odpovědnost za náhradu škody Prostá omylu – nesoulad mezi právními následky, které účastník zamýšlel a které skutečně vyvolal Omyl má význam, když je skrytý Účastník, který jedná v omylu a neví o něm (nemá právní následek) Účastník se na skrytu omylu podílel, vyvolal ho úmyslně nebo o něm musel vědět (koupě kradeného auta; má následky) Náležitosti projevu SrozumitelnýUrčitý obsahově (přenechaný věci – není zřejmé či zaplatit nebo nezaplatit)Písemná forma, je-li nutná (smlouva o převodu nemovitostí) Náležitosti předmětu Možnost (předmět musí být splnitelný; výjimka: předmětem může být to, co není vyrobeno, ale je možné to vyrobit)Dovolenost (předmět musí být dovolený)Nesmí být v rozporu se zákonem, obcházet zákon a být v rozporu s dobrými mravy Typy a druhy právního jednání Typické – vyjmenované v zákoně (kupní smlouva) Atypické – nejsou uvedeny v zákoně, ale mohou platit (licenční smlouva) Jednostranné – projev vůle jedné strany (závěť, odstoupení od smlouvy) Dvoustranné – shodný projev vůle dvou účastníků (kupní smlouva) Vícestranné – více stran (smlouva o sdružení) Adresované – určené určitým subjektům (kupní smlouva) Neadresované – nemají konkrétního adresáta (závěť, veřejná soutěž) Úplatné – platí se (kupní smlouva) Bezúplatné – neplatí se (darovací smlouva) Čas v právním jednání Čas je právní skutečnost Významy: Uplynutí lhůty – právo zaniká, když je omezeno lhůtouPrekluze– právo (subjektivní) zaniká v prekluzivní době, když nebylo uplatněno (reklamace), (musí být stanovena zákonem, plnění po prekluzivní době je bezdůvodným obohacením)Promlčení – nastává, když právo nebylo uplatněno ve stanovené době před soudem Následky Subjektivní právo nezaniká, ale nelze ho vymáhat u soudu, když povinný subjekt vzn

Témata, do kterých materiál patří