Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Obchodní právo a obchodní společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (94,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16.Obchodní právo a obchodní společnosti Pojem obchodního práva, podnikatel a podnikání, jednání podnikatele, obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, obchodní společnosti (přehled, vznik a zánik, podrobná obecná charakteristika jednotlivých společností). Pojem, prameny, vztah ObchZ a ObčZ Obchodní právo je soubor PN, které upravují postavení podnikatelů, obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související spodnikáním(např. obchodní rejstřík, ochrana hospodářské soutěže, apod.) právo soukroméod r. 1989 velké změny v oblasti obchodního práva > úprava kapitálových trhů, obchodních společností, hospodářské soutěže, úpadkového práva, bankovního a pojišťovacího práva, apod. Prameny : zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (nejvýznamnější pramen)zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoníkživnostenský zákondaňové zákony – zákon o dani z příjmu FO, zákon o DPH, apod.zákon o ochraně hospodářské soutěžezákon o účetnictvízákon o bankáchOSŘzákony upravující CP – zákon směnečný a šekový, zákon o dluhopisech, zákon o CP, zákon o burze CP, apod.obchodní zvyklosti, dobré mravy hospodářské soutěže ! Vztah obchodního a občanského zákoníku je vztahem speciálního (zvláštního) zákona vůči obecnému, tzn. pokud neobsahuje ObchZ pro řešení některých otázek zvláštní ustanovení (např. úprava obch. společností a družstev, ručení, promlčení práv ze závazkových vztahů, apod.)použijí se podpůrně obecné předpisy ObčZ (např.KS o nemovitosti, smluvní zastoupení podnikatelů, darovací smlouva, změna závazku dohodou, apod.)úprava ObchZ má přednost před obecnou úpravou provedenou v ObčZPodnikání a podnikatel Podnikání = soustavná činnost, provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel = právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost svým jménem a na svůj účet = oprávněným podnikatelem je FO nebo PO Podnikatelem podle obchodního zákoníku tedy jsou: osoby zapsané v obchodním rejstříku, tj.:PO (obchodní společnosti, družstva)zahraniční osoby, které u nás mají podnik (jak FO, tak PO)další osoby, u kterých to stanoví zákon (banky, fondy, společenství vlastníků bytových jednotek, příspěvkové organizace, atd.) osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list/koncesní listina) osoby, které podnikají na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. licence)advokátilékařilékárníciveterinářidaňoví poradcigeodeti osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu(samostatně hospodařící rolníci). = všichni podnikatelé mají rovné postavení, tj. mají možnost mít vlastnická práva, která jsou stejně chráněna ObchZ definuje další pojmy: u FO je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci u PO nebo organizační složky podniku - adresa jejího umístění je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání a z hlediska práva je věcí hromadnou, která zahrnuje vše, co patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit a tvoří je složky hmotné, osobní složky a nehmotné souborobchodního majetkuu podnikatele PO veškerý jeho majetek - azávazků - u podnikatele FO vzniklých v souvislosti s jeho podnikáním, u podnikatele PO veškerých jeho závazků obchodní majetek po odečtení závazků vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele odštěpný závod, provozovna Obchodní firma =název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR, může být: osobní (Vojtěch Švanda – ladič)věcný (Zelenina, s. r. o.)smíšený (Řeznictví Kračmer a syn, s. r. o.)fantazijní (Áchjo, v. o. s.)u obchodních společností s dodatkem právní formynesmí být zaměnitelný, klamavý !pod firmou podnikatel činí úkony při své činnosti Na podnikatele nezapsané v OR se ustanovení zákona nevztahují Všichni podnikatelé musí na všech obchodních dopisech, objednávkách, fa uvádět: Údaj o fmě (zápis v OR)/jménu/názvu Sídlo Místo podnikání IČ/DIČ Údaj o zápisu v OR vč. zn Jednání podnikatele FO – osobně nebo prostřednictvím zástupce PO – prostřednictvím statutárního orgánu, zástupce Prokura = speciální PM, zahrnuje PÚ při provozu podniku kromě zcizování a zatěžování nemovitostí Neoprávněné podnikání =dopouští se ho osoba, která uskutečňuje činnost, ke které nemá oprávnění, chráněna dobrá víra toho s kým jednal ! 3. Obchodní rejstřík (OR) =veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, popř. jiných osobách, o kterých to stanoví zvláštní zákon o povolení zápisu do OR se vede řízeníprovedení zápisu soud zveřejnískutečnosti zapsané v OR jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis provedenžadatel o zápis je povinen prokázat, že nejpozději dnem zápisu mu vznikne živnostenské nebo jiné oprávnění k činnostisoudy nebo jiné orgány vždy upozorní soud na neshody mezi skutečným právním stavem a stavem zápisu v OR Pro zahraniční osoby je příslušný soud, v jehož obvodu je podnik umístěn. V OR se eviduje: obchodní firmasídlo (PO)bydliště a místo podnikání (FO)IČOpředmět podnikáníprávní forma POstatutární orgán (jméno, bydliště nebo firma a sídlo, způsob jednání ...)odštěpný závod (označení, sídlo a předmět podnikání)prokurista (jméno, bydliště, způsob jednání)změny a zánik evidovaných skutečností a další skutečnosti u jednotlivých typů podnikatelů, které stanoví zákon OR je: přístupný každémukaždý do něho může nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy Součástí OR je sbírka listin, která obsahuje: společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnostirozhodnutí o volbě či jmenování statutárních orgánůvýroční zprávyúčetní závěrkyrozhodnutí o zrušení PO, změně právní formy POneplatnosti usnesení valné hromadyposudky znalců na ocenění nepeněžitých vkladůrozhodnutí o konkursusmlouvy o převodu/nájmu podnikuovládací smlouvua další dokumenty. Návrh za zápis do OR podává: osoba, které se zápis týká (např. ten, kdo převádí obchodní podíl nebo

Témata, do kterých materiál patří