Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Živnostenské podnikání, živnost, živnostenská správa, neoprávněné podnikání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Oprávnění k živnostenskému podnikání. Pojmové vymezení živnosti. Druhy živností. Organizace živnostenské správy, trestněprávní následky neoprávněného podnikání. Živnost Je soustavná činnost provozovaná samostatně , vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Oprávnění k živnostenskému podnikání Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky uvedené živnostenským zákonem. Všeobecné podmínky provozování živnosti dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost pokud živnostenský zákon nestanoví jinak Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze živnosti a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování živnosti. Zvláštní podmínky provozování živnosti odborná nebo jiná způsobilost pokud to zákon vyžaduje Druhy živností ohlašovací – smějí být provozovány při splnění podmínek na základě ohlášení koncesované – provozovány na základě koncese Ohlašovací se dále dělí na řemeslné volné vázané Neoprávněné podnikání § 61 Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem činnosti volné může živnostenský úřad uložit pokutu do výše 50.000 Kč. Získá-li tím značný majetkový prospěch až do výše 100.000 Kč. Získá-li tím prospěch velkého rozsahu až do výše 500.000 Kč. § 62 Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem činnosti vázané nebo řemeslné může živnostenský úřad uložit pokutu do výše 100.000 Kč. Získá-li tím značný majetkový prospěch až do výše 200.000 Kč. Získá-li tím prospěch velkého rozsahu až do výše 750.000 Kč. § 63 Právnické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem činnosti koncesované může živnostenský úřad uložit pokutu do výše 200.000 Kč. Získá-li tím značný majetkový prospěch až do výše 500.000 Kč. Získá-li tím prospěch velkého rozsahu až do výše 1.000.000 Kč. Organizace živnostenské správy

Témata, do kterých materiál patří