Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Právo = soubor pravidel, předpisů, norem, které upravují lidské chování a jednání ve společnosti Soubor všech právních předpisů = právní řád Právní řád ČR je založen na psaném právu a patří do něj zákony a další právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy Rozlišujeme např. právo ústavní, rodinné, trestní, pracovní, občanské, obchodní, správní, finanční právo. Rozlišujeme ale také právo soukromé a právo veřejné Právo soukromé: =upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastník -Primární snahou je ochrana zájmu jednotlivce. -Právo soukromé tvoří především normy dispozitivní, které doprovázejí smluvní charakter soukromého práva. Právo veřejné: =je založeno na nerovném postavení subjektů -Zahrnuje předpisy vydané v zájmu dobrého fungování veřejné správy -Vždy vystupuje jeden subjekt v pozici nadřazeného subjektu -Právo veřejné je upraveno výlučně kogentními normami Právo Evropské unie: =souhrn právních norem zajišťujících institucionální soustavu mezinárodní organizace Evropské unie a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního -Bývá členěno dle původu právních norem na primární a sekundární právo -Za právo primární jsou považovány zakladatelské smlouvy Evropské unie, jehož obsahem jsou především právní normy obsažené v zakládajících smlouvách jednotlivých, dříve vzniklých mezinárodních organizací -Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. (sekundární právo) Nařízení -má obecnou působnost - Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech - -- --Nařízení je závazné a bezprostředně použitelné v každém z členských států bez toho, že by muselo být do právního řádu členského státu jakkoli přijato Směrnice =závazná jen pro určité členské státy Evropské unie -Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena Rozhodnutí =závazné v celém rozsahu -Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně.Doporučenía stanoviska závazná nejsou. -Unii je zakladatelskými smlouvami udělena dále pravomoc provádět činnosti, jimižpodporuje,koordinuje nebodoplňuje činnosti členských států výlučná pravomoc -Unie může pouze vytvářet a přijímat právně závazné akty a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny nebo pokud akty Unie provádějí V případě, že zakladatelské smlouvy svěřují Unii v určitých oblastechpravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie i členské státy Výlučná pravomoc…celní unie; stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu; měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro; zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky; společná obchodní politika Sdílená pravomoc…vnitřní trh; sociální politika, hospodářská, sociální a územní soudržnost; zemědělství a rybolov, životní prostředí; ochrana spotřebitele; doprava, energetika, bezpečnosti a práva Základní principy soukromého práva pravidla, která tvoří základ určitého právního odvětví nebo právního předpisu Zdrojem právních principů mohou být právní normy (legislativa), rozhodování soudů, výsledky vědecké práce, zdroje přirozeného práva, jako např. víra, rozum, morálka, přirozenost Zásada autonomie vůle je projevem svobody vůle účastníka v soukromoprávních vztazích Projevuje se v podobě svobody činit právní jednání, v podobě svobodné volby výběru adresáta právního jednání či v podobě svobody volby obsahu a formy právního jednání je postavena na ústavním principu, kdy dovoleno je činit vše, co není zákonem zakázáno Zásada dispozitivních norem V rámci soukromoprávních vztahů si mohou účastníci právním jednáním vztahy upravit odchylně od zákona, za dodržení pravidla, že je dovoleno činit vše, co není zákonem zakázáno Zásada bezformálnosti právního jednání -není nutné činit právní jednání písemnou formou V soukromém právu smlouva, jakožto kontrakt mezi soukromoprávními subjekty, vzniká zásadně v okamžiku, kdy je dojednán její obsah, nikoli kdy je podepsána listina Zásadasmlouvy se mají dodržovat (pacta sunt servanda) Jde o základní zásadu soukromého práva. Tato zásada navazuje na zásadu autonomie vůle a zásadu, že daný slib zavazuje

Témata, do kterých materiál patří