Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


G 10 - Zvlastni druhy prestupkoveho rizeni - PRPM, ROND, POPZP, POPVAI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10) ZVLÁŠTNÍ DRUHY PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ – proti mladistvým, o návrhových deliktech a proti osobám podléhajícím zvláštní pravomoci - Řízení 1. – 6. v této otázce 1. – 4. Proti mladistvým: 15 – 18 let, zákonný zástupce je odpovědný, orgán zkoumá zázemí, kde vyrůstá, poměry v rodině, pohnutku ke spáchání přestupku, pod vlivem 3 osob k přestupku (zdali nesloužil třetí osobě)Řízení – přítomni zákonný zástupce, OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), advokátMladiství vypovídá stejně jako dospělý, OSPOD dohlíží na – podávání otázekUkládá se sankce – mladistvým poloviční sankceZákaz činnosti se dává na dobu 1 roku, nedává, když je to v případě pro budoucí povolání, nelze použít příkazní řízení Přestupkové řízení o návrhových deliktech: Přestupky podle §49 odstavce 1 písmena b) a c), (Přestupky proti občanskému soužití)Přestupky podle §125c odstavce 1 písmena h) zákon o silničním provozu§50 spáchané mezi blízkými osobami (Jsou to přestupky proti majetku)Přestupky podle §49 odstavce 1 písmena a), (Přestupky proti občanskému soužití) Návrh lze podat do 3 měsíců, ode dne, kdy se to dozvědělSprávní orgán požádá postiženého o vyjádření (při urážkách na cti vyzývá orgán ke smíru)Návrhové delikty nelze řešit blokovém ani příkazním řízeníSprávní orgán zahajuje řízení o přestupku až na základě návrhuJde o přestupky – urážky na cti, spáchané kterýmkoli občanem, ublížení na cti urážkou nebo vydáním v posměch, proti majetku spáchaných mezi blízkými osobamiOsobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém (tj. rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenec, manžel, osvojitel), jiné osoby jen, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní (osoby spolužijící ve společné domácnosti, druh, snoubenec)Návrh na projednání přestupku musí podat osoba, která je oprávněná k jeho podání, tzn. Osoba postižená přestupkem, její zákonný zástupce nebo opatrovníkOrgán policie sepíše podané vysvětlení, které je orgánem policie zasláno příslušnému správnímu orgánuNávrh lze podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení, zahájeno dnem, kdy kompletní návrh došel kompetentnímu správnímu orgánuNávrhové delikty lze vyřídit jen v ústním jednání, použití blokového řízení a příkazního řízení je vyloučeno Přestupky osob podléhající zvláštní povinnosti: Jde o složky ozbrojených sborů (Policie ČR, Celní správa, hasiči, vojenských osob, vězeňské služby, BIS) předání jeho útvaru, aby to oni vyřešili v rámci kázeňského trestu (ukládá nadřízený)Obdobně – soudci, státní zástupci, vězni na vycházceSankce vězně je podávána ředitelem věznice, sankce soudce je podávána kontrolní komorou – Vyřizují je jejich velitelé podle kázeňských předpisů Přestupky osob požívajících výsad a imunit: Vyloučeno, aby byli potrestáni (prezident republiky),Poslanci, senátoři mají mandátní výbor – dá imunitu nebo mu ji odepře

Témata, do kterých materiál patří