Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Komunikace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Komunikace = interakce mezi jedinci, při které jsou sdělovány a přijímány informace -> komunikátor předává recipientovi informaci Složky komunikace komunikátor – vysílá info komunikant (recipient) – ten, kdo sdělení přijímá komunikační kanál – prostředí, kde výměna probíhá psychický účinek přijatého komunikace sdělení – info, emoce, postoje, sebepojetí Druhy komunikace Neverbální Verbální– základní slovo Mluvená Dialog Komunikace v malé skupině Komunikace ve velké skupině nejčastější forma, záleží na počtu osob 1) Verbální komunikace ad A) DIALOG 3 základní aspekty na cestě k dialogu cíl dialogu dochází k ovlivňování oboru účastníků dialog odráží vzájemné vztahy účastníků Nejdůležitější překážky na cestě k dialogu obavy a strach obranné reakce neúcta k druhému nezralost osob neukázněnost - nezbytná Základní zásady správné verbální komunikace aktivní naslouchání – aby druhý měl zpětnou vazbu mluvit stručně – „pravidlo 5 min“ mluvit jednoznačně nenapadat člověka, s kterým mluvím nejdříve chválit, potom kárat zvolna dávkovat info, nezahltit info ad B) KOMUNIKACE V MALÉ SKUPINĚ více než 2 osoby, ale méně než 30 osob viz pracovní porada – cíl je, aby něco vyřešila, aby byla produktivní ad C) KOMUNIKACE VE VELKÉ SKUPINĚ velký důraz kladu na řečníka – rétorické zdroje srozumitelně vyjádřit myšlenky přizpůsobit řeč skupině - ve verbální komunikaci – důležitáparalingvistika =>jde o mimoslovní projevy, „slovní vata “ – mezery mezi slovy (zvukové projevy), slovní projevy - důležité – hlasitost řeči, plynulost, frázování, výška tónů řeči, výška tónu, řeči Při projevu snížení tónu hlasu pomalejší mluva – jde o to, jakou chceme navodit atmosféru spíše pozitivní než negativní slova Poruchy v komunikačním procesu vnější – nadměrný hluk, horko, chladnoo, blikající světlo vnitřní – fyzické a psychické faktory nepříznivý psychický stav, časový stres, nepříznivé emocionální vyladěn - nejnebezpečnější – vnitřní faktory - všechny informace procházejífiltrem znalosti – inteligence kultura – rozdíly v kultuře status (postavení) – zejména, když jednají 2 pracovníci na různé úrovni emoce – zejména u nevyrovnaných jedinců postoje– má záporný vztah k něčemu Negativní ovlivnění komunikace nedostatečná příprava neosobní přístup – u motivace, osobní přístup přemíra informací – zejména negativní prostředí unáhlená hodnocení 2) Neverbální komunikace až 80% zájem o sblížení, zájem o řízení dalšího vývoje Druhy mimika– zejména oči gestikulace – doprovází verbální projev více gestikulují cholerici , i národy (jižanské národnosti) proxemika – prostředí přiblížení a oddálení zóna intimní (asi 30cm) – přítel, rodina zóna osobní (asi 75cm) sociální zóna (asi 2m) – obchodní jednání veřejná zóna (3,5 – 7m) – projev k většímu publiku podmínka aktivní komunikace -> umění aktivně naslouchat při komunikaci – člověk určitého věku, pohlaví a osobnostní výkony (cholerik, introvert, extrovert) ženy - taktnější a faktičtější, větší schopnost empatie, muži – lepší úroveň technického myšlení, systematičnost) Podmínky efektivní komunikace musíme si získat a udržet důvěru lidí nenechat se vyprovokovat umět přiznat svůj omyl pamatování jmen využít – být pozitivně hodnocen max. počet účastníků – 12 osob trénink komunikačních dovedností pozitivní atmosféra ochota všech členů mluvit 3 základní faktory komunikace s kým budu komunikovat (firma, veřejnost, …) – přizpůsobení roli a řeči proč komunikace (sdělit názor, získat info, poznání spolupracovníků, chválení hodnocení, kázeň) jak budeme komunikovat (jedno-, obousměrně, asertivně) Sociální percepce (vnímání) – hodnotíme osoby Chyby při sociální percepci: Haló efekt – hodnotíme člověka podle 1 rysu, většinou v negativním smyslu Chyba projekce – přisuzuji vlastnosti své osobě, která se mi nějakýžm způsobe podobá Chyba mírnosti – tendence lépe hodnotit blízké a známé osoby Chyba centrální tendence – vyhýbáme se hodnocení krajních pólech (někdy je potřeba lidem vytknout chyby) Chyba stereotypizace – předsudky – tendence přisuzovat skupinám lidí určité vlastnosti

Témata, do kterých materiál patří