Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


TRESTNÍ PRÁVO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TRESTNÍ PRÁVO 1.TP HMOTNÉ-týká se trestných činů-vymezuje co je to TČ, kdo je pachatel, sankce-hl.pramen-trestní zákoník 2.TP PROCESNÍ-týká se trestního řízení-hl.pramen-trestní řád TP HMOTNÉ -část trestního práva, které se týká TČ-hlavní pramen je trestní zákoníkTRESTNÝ ČIN-je to pro společnost nebezpečné jednání, jeho znaky jsou vymezeny zákonemZNAKY SUBJEKT-pachatel SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA-zkoumání zavinění OBJEKT-chráněný zájem proti kterému je TČ namířen OBJEKTIVNÍ STRÁNKA-3 složky PŘEČINY-méně závažné TČZLOČINY-závažnější TČ 1.SUBJEKT -je to pachatel(osoba, která páchala TČ)2 druhy-mladistvý(není mu 18 let v době spáchání TČ) -dospělý(+18 let) -podmínka tr.odpovědnosti-věk(>=15 let) -příčetnost(uvědomuje si nebezpečnost svého jednání a je schopen ovládat se) 2.SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA -zkoumáme zavinění-vědění a vůle-podle zavinění rozlišujeme-úmýslné a nedbalostní 3.OBJEKT -je to chráněný zájem proti kterému je TČ namířen-život, zdraví, lidská důstojnost, majetek, rodina atd. 4.OBJEKTIVNÍ STRÁNKA -obsahuje 3 složky: jednání následek příčinným vztahem mezi jednáním a následkem JEDNÁNÍ Konání-zabiju, znásilním Nečinnost-neudělám 1. pomoc NÁSLEDEK Porušení objektu-ukradla jsem peníze Ohrožení objektu-někdo dal někam bombu, ale nevybouchla, i tak byli lidé ohroženi PŮSOBNOST TRESTNÍHO ZÁKONÍKU VĚCNÁ-jaké věci se týká(tr. zákoník se týká TČ)MÍSTNÍ-jakého místa se týká(tr. zákoník se týká TČ, které byly spáchány v ČR)OSOBNÍ-jakých osob se týká(tr. zákoník se týká TČ, které spáchaly osoby z ČR)ČASOVÁ-v jaké to bylo době, kdy byl spáchán TČ(tr. zákoník se týká toho, že pachatel bude souzen podle tr. zákoníku, který byl účinný v době spáchání TČ, leda, že by pozdější úprava pro něj byla příznivější) VÝVOJOVÁ STÁDIA TČ -úmyslné trestné činy mohou být spáchány ve fázích Příprava Pokus Dokonavý čin PŘÍPRAVA-jednání, které spočívá v přípravě podmínek-připravuje si podmínky pro spáchání TČ(chci vykrást banku-pistol, auto, kdy je tam málo lidí, jaké má banka zabezpečení)-je trestná pouze u zvlášť závažných zločinů-zanikne, když oznámí Policii ČR nebo na zastupitelství, že připravoval TČ a nic mu nehrozí POKUS-pokusila jsem se o TČ, ale nevyšel mi-je trestný jako dokonavý čin(stejné sazby)-TČ zanikne, jestli-že pachatel opustí konání, odstraní hrozící nebezpečí nebo účinil oznámení o TČ DOKONAVÝ TČ-je takový TČ, který naplňuje všechny zákonné znaky OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST -jedná se o okolnosti, za kterých jednání, jinak trestné, trestné nebudePATŘÍ TAM: NUTNÁ OBRANA-jednání, kterým osoba odvrací útok namířený proti zájmu chráněnému tr. zákoníkem-musí být přiměřená-vedena předchozím útokem nebo v době jeho průběhu-není přípustná proti oprávněnému zákroku KRAJNÍ NOUZE-jednání, kterým osoba odvrací nebezpečí namířené proti zájmu trestním zákonem-lze použít pouze tehdy, nelze-li nebezpečí odvrátit jiným způsobem DOVOLENÉ RIZIKO-testování léků na zvířatech OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ-situace, kdy někdo použije zbraň v mezích stanovených jiným právním předpisem-např. použitá zbraň policistou SVOLENÍ POŠKOZENÉHO-situace, kdy někdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy jsou činem dotčeny-svolení musí být dáno před činem nebo v jeho průběhu-nelze dát souhlas k ublížení na zdraví a usmrcení SOUČINNOST A ÚČASTNĚNÍ SPOLUPACHATEL-byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním 2 a více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala samaÚČASTNÍKEM NA TČ JE:-organizátor-osoba, která spáchání TČ zorganizovala-návodce-osoba, která vzbudila rozhodnutí spáchat TČ-pomocník-osoba, která umožnila nebo usnadnila spáchání TČ(odstraňuje překážky, hlídá při činu) ZÁNIK TRESTNOSTI -zánik možnosti trestat pachatele TČ dochází: ÚČINNOU LÍTOSTÍ-jedná se o situaci, kdy pachatel TČ dobrovolně zamezil následku TČ nebo jej napravil nebo učinil o TČ oznámení v době, kdy škodě následku TČ mohlo být zabráněno-oznámení se činí Polici ČR nebo státnímu zástupci-týká se vybraných TČ, např. Neposkytnutí pomoci, šíření nakažlivé nemoci, krácení dání PROMLČENÍ-trestní odpovědnost za TČ zaniká uplynutím promlčecí doby(20, 15, 10, 5 let nebo 3 roky)-některé TČ se nepromlčují, např. genocida, teroristický útok) SMRT PACHATELE-smrtí pachatele TČ zaniká jeho trestnost MILOST PREZIDENTA REPUBLIKY-udělením milosti prezidentem republiky pachateli TČ zaniká jeho trestnost ZÁNIKEM NEBEZPEČNOSTI ČINU PRO SPOLEČNOSTnapř. před revolucí jsme nesměli mimo ČR, po revoluci jsme mohli a můžeme pořád, už to není trestné TRESTNÍ ZÁKONÍK-dělí se na 2 části OBECNÁ-co je TČ, kdo je pachatel ZVLÁŠTNÍ-obsahuje konkrétní TČ ZVLÁŠTNÍ ČÁST-dělí se na 13 článků-rozdělena podle objektů TČ-v každém TČ je uvedeno-skutková podstata-popis činu, sankce-důsledek činuNEPŘEKÁŽENÍ TČ-osoba, která se hodnověrným způsobem dozví, že má jiný v úmyslu spáchat TČ a nepřekazí to, dopustí se nepřekažení TČ-povinnost oznámit Policii ČR nebo vlastními silami NEOZNÁMENÍ TČ-ten, kdo se hodnověrně dozví, že někdo spáchal TČ a neoznámí tuto skutečnost Policii ČR-vyjímky-blízká osoba, kněz TRESTNÍ SANKCE-pachateli TČ může být uložen trest nebo ochranné opatření TRESTY-za spáchané TČ může soud uložit tyto tresty:-odnětí svobody-domácí vězení-obecně prospěšné práce-propadnutí majetku-peněžitý trest-propadnutí věci-zákaz činnosti-zákaz pobytu-zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné spol. Akce-ztráta vojenské hodnosti-vyhoštění TREST ODNĚTÍ SVOBODY-pachatel jde do vězení-nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na 20 let-zvláštním typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest- 1)20-30 let nebo 2)doživotí-ukládá se podmíněně nebo nepodmíněně-nepodmíněný-nastoupí rovnou do vězení-podmíněný-je tam podmínka na určitou dobu, pokud v té době nespáchá žádný TČ, tak nemusí do vězení-druhy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou, se zvýšenou ostrahou DOMÁCÍ VĚZENÍ-spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v určitém obydlí-obydlí může opustit v případě: výkonu zaměstnání, škola nebo když potřebuje k lékaři OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE-práce, která prospěje veřejnosti(úk

Témata, do kterých materiál patří