Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo - Odpočinek, odměna, hlavní a vedlejší ujednání v PP

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní právo: (Odpočinek v pracovním právu, odměna v pracovním právu, hlavní a vedlejší ujednání v PP). Pracovní právo ODPOČINEK V PP: Je to část dne, která není pracovní dobou a zaměstnavatel do ní může zasahovat jen výjimečně. Přestávky a odpočinek práci - zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku s trváním nejméně 30 minut, mladistvému nejdéle po 4,5 hodinách.Nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami -o tuto dobu prodloužen). Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.Nepřetržitý odpočinek v týdnu– zaměstnanec musí mít 1x týdně nepřetržitý odpočinek alespoň 35 hodin za období 7 po sobě jdoucích dnů, u mladistvého je to 48 hodin, doba může být zkrácená až na 24 hodin odpočinku, ale za 2 týdny musí činit délka odpočinku alespoň 70 hodin.Dny pracovního klidu–= v supermarketu), např. státní svátky, víkendy,… Ženy: Přestávka na kojení –zaměstnavatel je povinen vyjít vstříc ženě:0 - 1 rok proplácí ženě 2,5 hodin na přestávku na kojení1 – více roku proplácí ženě 1,5 hodin přestávku Mateřská dovolená– je to doba po porodu, zde žena pobírá 90% z trvalého příjmu, pokud pracovala rok tak mateřská trvá 28 týdnů, při porodu 2 a více dětí trvá 37 týdnů, při úmrtí dítěte trvá 14 týdnů. V případě adopce nebo náhradního rodičovství čerstvě narozeného dítěte je mateřská dovolená 22 týdnů, samoživitelka má nárok na 31 týdnů. Rodičovská dovolená– je to výchova dítěte do 2, 3, nebo 4 let a týká se ženy i muže. Dovolená: Je to placený odpočinek v pracovně právním vztahu (slouží tedy k odpočinku), má vést k obnově pracovní síly (na zotavenou). Zaměstnanec má za stanovených podmínek nárok na: Dovolená za kalendářní roku zaměstnanců státních je to 5 týdnů dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce, vychovatelé v mateřských školách 6 týdnů,… Poměrná část dovolené za kalendářní rok - přísluší mu poměrná část dovolené za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru 1\12 dovolené – to platí i pokud zaměstnanec změní zaměstnání a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele bezprostředně navazuje (přísluší mu poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele) Dovolená za odpracované dny – náleží zaměstnanci, který nesplnil podmínku nepřetržitého konání práce alespoň 60 dní v roce u jednoho zaměstnavatele. V tomto případě mu náleží 1\12 za každých 21 odpracovaných dnů. Dodatková dovolená – náleží zaměstnanci, který pracuje v podzemí nebo jiném zvlášť škodlivém prostředí, je stanovena na 1 týden navíc (ve zdravotnictví s nakažlivou formou tuberkulózy, s infekčními materiály, s jonizujícím zářením, pracovníci vězeňské služby, potápěči ve skafandru,…). Další dovolená - v zákoníku práce již není uvedená, ale není vyloučeno, aby zaměstnavatel při zachování zásady rovnosti a zákazu diskriminace poskytoval jiné druhy dovolené – náleží zaměstnanci, kterému jeho práce podstatně závisí na povětrnostních vlivech (dostává dovolenou s nižší potřebou práce, jako např. zemědělec), dále je pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Dovolená na zotavenou – delší souvislé volno, má vést k obnově pracovní síly. Týden dovolené se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů. Nástup na dovolenou musí zaměstnanec zaměstnavateli oznámit alespoň 14 dní předem. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do konce běžného roku, je zaměstnavatel povinen mu ji poskytnout nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Pokud je zaměstnanec z dovolené zaměstnavatelem odvolán, popř. je mu změněna doba čerpání dovolené, je povinen zaměstnavatel uhradit náklady, které tím zaměstnanci vznikly. Za dovolenou přísluší pracovníkovi náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. ODMĚNA V PP: Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohod. Mzda: a) hrubá \ čistá b) hodinová \ úkolová Mzda náleží zaměstnanci soukromých podniků. Mzda je smluvní, ale nesmí být nižší než minimální mzda. Je to peněžité plnění z plnění peněžité hodnoty = naturální mzda (jen se souhlasem zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši minimální mzdy poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci). Plat: a stupnic, pro vyšší plat je důležitá praxe a dosažené vzdělání. Je to peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, státní fond, školská zařízení,… Odměna: a) finanční \ materiální (se souhlasem zaměstnance, sjednáno ve smlouvě) b) v národní měně \ v devizách (euro) Odměna je finanční částka, nebo také peněžité plnění za práci, která je konána mimo hlavní pracovní poměr, a to na základě dohody o povedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Všechny 3musí být vyplaceny v termínech, které jsou uvedeny nebodohodnuty vesmlouvě (pokud jde o pracovní poměr)nebo dohodě. Vyplácí se měsíčně dozadu v předem stanovených termínech, nesmí však být nižší než minimální mzda stanovená zvláštním nařízením vlády. Mzdu regulujeZÁKON O MZDĚ. Zde platí, že za stejnou práci rozdílní lidé musí být stejně odměňováni. Mzda musí odpovídat namáhavosti a odpovědnosti, zároveň se přihlíží k duševnímu opatření. Mzda zanáhradní volno a přesčas je částka, která musí činitminimálně 25% z původní mzdy. Příplatek zapráci ve stiženém prostředí (např. horníci) činí50% a více. Odměna zapohotovostčiní 20% a více.Vyplacení výplaty – manželé mohou navzájem vyzvednout výplatu a to na základě plné moci. Pokud si zaměstnanec nemůže vyzvednout výplatu, musí ji zaměstnavatel na své náklady poslat. Výplata se vyplácí na pracovišti v pracovní době, pokud nebylo sjednáno jinak. Zaměstnanec musí dostat písemný doklad o mzdě= výplatní páska.Srážka ze mzdy – je to daň, pojistné zdravotní a sociální, exekuce, splátky za dovolenou, nábor,… HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ V PP: HLAVNÍ = povinné (obligatorní) znaky – druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce VEDLEJŠÍ = nepovinné (fakultativní) znaky – je to další ujednání, jako je mzda (plat), pracovní doba, na jak dlouho by

Témata, do kterých materiál patří