Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Komprace ČR a Belgie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (929,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Komparace politických systémů Belgického království a České republiky Seminární práce do předmětu Stát a právo Tereza Pospíšilová 4. ročník, Gymnázium Zlín, 2018 GYMNÁZIUM ZLÍN – LESNÍ ČTVRŤ Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou práci Seminární práci vypracovala samostatně a použila jsem pou- ze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Ve Zlíně, dne 2. 1. 2018 Tereza Pospíšilová Podpis: OBSAH 1 ÚVOD ........................................................................................................................ 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE A ÚSTAVNÍ ZŘÍZENÍ ZEMÍ ................................... 2 2.1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ ................................................................................. 2 2.2 ČESKÁ REPUBLIKA ............................................................................................ 2 3 STRUČNÁ HISTORIE............................................................................................. 4 3.1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ ................................................................................. 4 3.2 ČESKÁ REPUBLIKA ............................................................................................ 5 4 VÝKONNÁ MOC ..................................................................................................... 7 4.1 HLAVA STÁTU ..................................................................................................... 7 4.2 VLÁDA ................................................................................................................... 8 4.2.1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ ...................................................................................... 8 4.2.2 ČESKÁ REPUBLIKA .............................................................................................. 9 5 ZÁKONODÁRNÁ MOC ........................................................................................ 10 5.1 PARLAMENT ...................................................................................................... 10 5.1.1 HORNÍ KOMORA ............................................................................................... 10 5.1.2 DOLNÍ KOMORA ............................................................................................... 10 5.2 VOLBY ................................................................................................................. 11 5.2.1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ .................................................................................... 11 5.2.2 ČESKÁ REPUBLIKA ............................................................................................ 11 5.3 LEGISLATIVNÍ PROCES .................................................................................. 12 5.3.1 BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ .................................................................................... 12 5.3.2 ČESKÁ REPUBLIKA ............................................................................................ 13 6 MOC SOUDNÍ ........................................................................................................ 16 7 VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI ZEMĚMI .............................................................. 18 8 ZÁVĚR .................................................................................................................... 19 9 SEZNAM ZDROJŮ ................................................................................................ 20 9.1 POUŽITÁ BIBLIOGRAFIE ................................................................................ 20 9.2 INTERNETOVÉ ZDROJE .................................................................................. 20 10 SEZNAM PŘÍLOH................................................................................................. 22 11 PŘÍLOHY ............................................................................................................... 23 1 1 ÚVOD V této seminární práci se budu zabývat komparací politických systémů v České republice a Belgickém království. Obě země budou srovnávány primárně podle tří základních mocí – moc výkonná, zákonodárná a soudní. Hlavním cílem mé práce je zdůraznění hlavních rozdílů a charak- teristických vlastností v politických systémech daných zemí. Velmi zajímavé může být porovnání republiky a federativní konstituční monarchie. S politickým systémem Belgického království jsem se seznámila již dříve ve škole. Také jsem měla možnost navštívit tento stát a poznat zdejší města, kulturu i obyvatele. Království a jeho státní zřízení mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla své vědomosti prohloubit v seminární práci. 2 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE A ÚSTAVNÍ ZŘÍZENÍ ZEMÍ 2.1 Belgické království Jedná se o federativní konstituční monarchii ležící na západě Evropy. Je jednou ze zaklada- telských zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie. Hlavou státu je král, který je zároveň nejvyšším představitelem moci výkonné. V čele vlády stojí premiér. Federální parlament je bika- merální, skládá se s Komory zástupců a Senátu. V zemi jsou tři státní jazyky – nizozemština, francouzština a němčina. Prvotně byl stát vy- tvořen jednotně se společnou dominantní římsko-katolickou církví. Přesto zde existovalo rozště- pené obyvatelstvo. Dělilo se podle jazykové struktury místního obyvatelstva: Valoni (mluvící francouzsky), Vlámové a obyvatelé Flander (na severu Belgie) mluvící nizozemsky. Jenže od 2. poloviny 19. století rostl požadavek na změnu, snaha o decentralizaci státu. Největším pro- blémem byl vlámsko-valonský antagonismus. Od roku 1994 má Belgie novou ústavu, kde definuje federativní uspořádání. Definitivně se rozdělila na tři společenství podle jazyků: Vlámské, Francouzské a Německojazyčné společen- ství; dále na tři regiony podle území: Vlámský, Valonský a Bruselský region. Každé společenstv

Témata, do kterých materiál patří