Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Základní právní pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní právní pojmy Právní řád ČR, právní systém (pojem, krátká charakteristika), právní norma, vztah právní normy, právního předpisu a právního řádu, platnost a účinnost právních norem, zánik platnosti právních norem, publikace. Právní vztah a jeho prvky (subjekty, obsah, objekt). III. Právní řád Právní řád = stupňovité uspořádání právních norem (PN) podle právní síly/ důležitosti/ hierarchie souhrn právních předpisů ve státě, tvoří myšlenkový a logický celek, nesmí být v něm rozporyžádná PN nižšího stupně (nižší právní síly) nesmí odporovat PN vyšší právní sílyo soulad v právním řádu dbáÚstavní soud (Brno)uspořádání záleží na tom, kdo PN vydaldodržování právního řádu vynucuje stát pomocíadministrativního aparátu a ozbrojené moci Právní síla = vlastnost PN, která umožňuje ukládat adresátům právní povinnosti (právně je zavazuje) Rozdělení právních norem podle právní síly/důležitosti/hierarchie Právní předpisy primární (zákonné) ústavní zákony (Ústava ČR+LZPS) + mezinárodní smlouvy (ratifikované Parlamentem ČR)zákony + zákonná nařízení senátu Právní předpisy sekundární (podzákonné) nařízení vládyvyhlášky ministerstevvyhlášky a nařízení orgánů územní samosprávy (krajů, obcí) Normativní právní akty podle právní síly Zákonné právní předpisy ÚSTAVA ČR (1993) LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ÚSTAVNÍ ZÁKONY (které byly ratifikovány a vyhlášeny ve Sbírce zákonů ČR) MEZINÁRODNÍ SMLOUVY ZÁKONY PARLAMENTU+ ZÁKONNÁ OPATŘENÍ SENÁTU Podzákonné právní předpisy NAŘÍZENÍ VLÁDY (správních úřadů) (např. Českého statistického úřadu) VYHLÁŠKY KRAJŮ A OBCÍ NAŘÍZENÍ KRAJŮ A OBCÍ VNITŘNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS (např. školní řád) = není součástí právního řádu ČR IV. Právní systém Obsahové uspořádání všech platných PN do příslušných právních odvětví, podle oblasti společenského života, kterou upravují Právní systém musí být uspořádaný, normy si navzájem nesmí odporovat V současné době se dělí na právo: ústavní – upravuje normy o uspořádání státu, o nejvyšších orgánech státní moci a správy, o základních lidských právech a svobodách správní – upravuje normy, týkající organizace a činnosti státního a administrativního aparátu, upravuje výkonnou státní moc, veřejnou správu a územní samosprávu finanční – upravuje finanční hospodaření státu, oblast daní, cel, poplatků občanské (hmotné) – převážně upravuje majetkové vztahy FO a PO občanské (procesní) – stanoví postup soudu při projednání věcí v civilním procesu (občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo) obchodní – upravuje majetkové vztahy v podnikatelské sféře pracovní – upravuje pracovní vztahy a další, které s výkonem práce souvisejí rodinné – upravuje vztahy v manželství a při výchově dětí trestní (hmotné) – vymezuje jednání, která je třeba považovat za trestné činy a tresty za ně ukládané trestní (procesní) – upravuje procesní postupy orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly zjištěny a pachatelé potrestáni Výklad PN Právní předpis Významným pojmem ve vztahu k PN je pojem právní předpis Pojemprávní norma není možné s pojemprávní předpis zaměňovat (jak se v praxi často děje) Právní předpis je nositelem právní normy (právních norem), může obsahovat (výjimečně) jednu nebo (zpravidla) více právních norem. Naproti tomu jedna právní norma může být obsažena i ve více právních předpisech. = formalizovaný soubor právních norem (např. zákon nebo vyhláška) = závazný písemný dokument, který vyjadřuje obsah PN jako pravidel lidského chování tvoří a vydávají je státní orgány uzákoněným postupem a v předepsané písemné formě spisovným úředním jazykem Formální znaky právního předpisu: pravomocorgánu, který je vydalzákonnýpostup, kterým byl tvořenzákonem stanovená formapublikace Struktura PP– není stanovena jednotná hierarchie členění vč. označení Obvykle se PP člení na: Úvodní část – preambule (ne vždy, jen u významných PP, nenormativní část)Normativní část Části Hlavy Oddíly Články Paragrafy Odstavce Písmena Publikace právních předpisů Ústava, ústavní zákony, zákony, zákonná opatření senátu, vládní nařízení, vyhlášky ministerstev jsou závazné jen tehdy, pokud jsou uveřejněny ve Sbírce zákonů České republiky Mezinárodní smlouvy ve Sb. mezinárodních smluv ve Sb. je uveden závazný oficiální text (právní předpisy v odborných publikacích, komentářích či učebnicích nejsou závazné) ve Sb. jsou právní předpisy číslovány chronologicky tak, jak jsou postupně vydávány při citaci se uvádí ČÍSLO PŘEDPISU/ROK VYDÁNÍ se zkratkou Sb./NÁZEV PŘEDPISUnapř.: zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu obsah předpisu je uspořádán do očíslovanýchčástí, hlav, oddílů, článků,paragrafů, které se mohou dále členit na odstavce, případně i písmena, při citaci uvádíme: /viz výše/ Sb. mají k dispozici státní orgány, obecní úřady, soudy, státní zastupitelství, advokáti, notáři, školy,… většina předpisů ze Sb. jsou obsaženy v počítačových systémech právních informací –CSLEGSYS TEXT, JURISYS, JURIX, ASPI, PALLAS, epravo, justice.cz, businessinfo.cz,…. V. Právní norma (PN ) = všeobecně závazné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou (např. zákon, nařízení, vyhláška) a jehož dodržování je vynucováno státní mocí státem uznaná forma a vynutitelnost státní moci odlišuje PN od ostatních pravidel chování (např.od.......................................................................................) PN je základním prvkem právaPN –> právní předpis –> právní řádtvorba PN = legislativa (lex = zákon) v předepsané písemné formě Struktura PN (3 části) Hypotéza =část PN, která stanoví předpoklady, tj. podmínky, za kterých se má realizovat pravidlo chování stanovené v dispozici (předpoklady jsou: právní skutečnosti, které mají za následek vznik, změnu, nebo zánik právního vztahu) Příklad hypotézy: ustanovení § 549 ObčZ, mj. upravuje, že „[…] pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem“. Dispozice = vlastní pravidlo chování, které stanoví komu a jaká práva (oprávnění) a povinnosti vznikají Příklad dispozice: ustanovení § 549 ObčZ, mj. upravuje, že

Témata, do kterých materiál patří