Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dědictví

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vysvětlete způsob nabývání dědictví včetně důsledků odmítnutí dědictví, dědickou nezpůsobilost a vydědění. Uveďte podmínky dědění ze zákona a ze závěti. Dědictví spočívá v občanském právu na principu přechodu majetkových práv a povinností zustavitele na jeho právní nástupce přímo ze zákona již okamžikem smrti zustavitele. Předpoklady dědění smrt zustavitele existence dědictví dědický titul – dědění ze zákona a dědění ze závěti Oba tituly se navzájem nevylučují a je možné aby došlo k jejich souběhu za těchto podmínek : existuje platná závěť, ale část majetku není rozdělena platná závěť sice rozděluje celý majetek, ale některý ze závětních dědiců nedědí zustavitel nerespektoval v závěti ustanovení o neopominutelných dědicích Výlučně ze zákona se dědí za těchto podmínek : zustavitel nezanechal závěť zanechal závěť, ale neplatnou žádný z dědiců z platné závěti dědictví nenabyl závěť zcela pominula nezletilé potomky, kteří se odvolali její neplatnosti Odmítnutí dědictví Jednostranný právní úkon dědice adresovaný soudu, kterým projevuje svoji vůli nebýt dědicem. Projev odmítnutí dědictví se musí týkat celého dědictví. Prohlášení musí být učiněno adresně vůči příslušnému soudu a to ve lhůtě stanovené zákonem. Lhůta počíná běžet ode dne kdy byl dědic vyrozuměn o svém právu a je jeden měsíc. Prohlášení o odmítnutí dědictví je neodvolatelné. Nezpůsobilý dědic ten kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům, může však dědit pokud mu tento čin zůstaviteli odpustil ten kdo se dopustil zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele, stalo-li se tak ještě za jeho života může ještě dědici odpustit Vydědění Je osobním úkonem zůstavitele, podobně jako závěť a proto jej musí učinit pouze on sám. K platnému vydědění se vyžaduje aby bylo jasně patrné z vůle zůstavitele. Zustavitel může potomka vydědit jestliže : v rozporu z dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, stáří nebo jiných závažných případech o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by potomek projevovat měl byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody nejméně na dobu jednoho roku trvale vede nezřízený život

Témata, do kterých materiál patří