Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kriminalistika jako společenská věda

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kriminalistika jako společenská věda: Kriminalistika jako společenská věda a předcházení trestné činnosti. Kriminalistika pramení zejména z Trestního práva Předmět kriminalistiky: Předmět kriminalistiky se dělí na dvě části: o spáchaných trestných činech,zákonitosti vyhledávání, zajišťování, zkoumání a využívání stop a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. o trestném činu a východiskem poznávacího procesu při objasňování a vyšetřování trestných činů. Jiné kriminalisticky relevantní informace . nemají svůj původ ve stopách, ale jsou to informace sekundární načerpané především z kriminalistických evidencí nebo z tzv. srovnávacích materiálů. Postupy v kriminalistice: Kriminalita neboli zločinnost = souhrn spáchaných trestných činů ve společnosti za určitý časový úsek.Odhalování = zjišťování skryté (latentní), organizované a utajované trestné činnosti.Objasňování = zjišťování podstatných skutečností týkajících se prověřované události, především je-li událost trestným činem a jakým, motiv, dobu činu, kdo je pachatel. Cílem objasňování je zodpovědět sedm základních kriminalistických otázek (kdo, co, kde, kdy, jak, čím, proč).Vyšetřování = postup podle trestního řádu. Poznatky zjištěné při objasňování se zprocesňují tj. provádějí se procesní úkony a opatřují se důkazy.Prevence = předcházení kriminalitě. Metody kriminalistiky: Obecné metody – používané ve všech oblastech vědeckého a praktického poznání (např. pozorování, popisování, měření, srovnávání, analýza, syntéza, indukce, dedukce, analogie, apod.).Speciální metody – vznikly a jsou užívány v jiných vědních oborech (např. fyzikální, chemické, biologické, psychologické apod.). Kriminalistika je využívá, aniž by je nějak upravovala.Specifické metody – jsou ty metody, které si vytvořila sama kriminalistická teorie pro poznání svého předmětu zkoumání a které jsou využívány výlučně v ní. Jedná se tyto o dvě specifické metody kriminalistické vědy: a)Zevšeobecňování poznatků z policejní, vyšetřovací a soudní praxe b) Tvůrčí přizpůsobování a přetváření poznatků a metod jiných věd. Pachatel: Pachatel je trestněprávní označení osoby, která je subjektem nějakého trestného činu, protože jej buď přímo sama či prostřednictvím jiného spáchala, pokusila se o něj, případně ho i jen připravovala. Pokud daný trestný čin spáchalo více osob, jde o spolupachatele. Pachatel svým jednáním vždy naplní všechny požadované znaky skutkové podstaty daného trestného činu, nebo jeho pokusu či i jen přípravy, pokud je trestná.Pachatelem je i tehdy, pokud nekoná sám, ale k trestné činnosti využije jinou osobu, která není trestně odpovědná nebo která nebude vědomě daný trestný čin páchat Aby byl pachatel trestně odpovědný a tudíž i trestně postižitelný, musí kromě spáchání trestného činu splňovat i tato kritéria. Musí být starší 15 leta musí být příčetný. Oběť: Oběť trestného činu je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem nebo činem jinak trestným ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pokud oběť následkem protizákonného jednání vůči své osobě zemřela, považuje se za oběť trestného činu její příbuzný v přímé linii, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Za oběťtrestného činu se považuje každá osoba, která se sama cítí být obětí trestného činu, pokud nebude prokázán opak. Postavení oběti není nijak ovlivněno ani v případě, kdy není zjištěn nebo odsouzen pachatel

Témata, do kterých materiál patří