Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ústavbní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚSTAVNÍ PRÁVO Soubor právních norem upravujících nejdůležitější právní vztahy ve státěPráva a svobody občanů, uspořádaní státu, rozdělení státní moci a její výkon Prameny: Ústava ČR - zákon č.1/1993Sb., od 1. 1. 1993 Listina základních práv a svobod - zákon č.2/1993Sb. → Tvoří ústavní pořádek Ústava Má preambuli, 113 článků v 8 hlavách Hlava I - základní ustanovení Hlava II - moc zákonodárná Hlava III - moc výkonná (prezident a vláda) Hlava IV - moc soudní (ústavní soud a obecní soudy) Hlava V -Nejvyšší kontrolní úřad Hlava VI - ČNB Hlava VII - územní samospráva Hlava VIII - přechodná a závěrečná ustanovení Preambule - úvodní slavnostní prohlášení, symbolizuje historii, přítomnost a hodnoty v ČR Hlava I -základní ustanovení ČR = svrchovaný, demokratický, právní státZdrojem veškeré moci = lid prostřednictvím moci zákonodárnéPolitický systém tvoří politický pluralismusHlavní město = PrahaStátní symboly: velký a malý státní znak, barvy, vlajka, pečeť, hymna, vlajka prezidenta (standarta) Hlava II - moc zákonodárná Volby: parlamentní, poslanecké, senátorské, prezidentské, komunální, regionálníAktivní volební právo: právo volit, občan ČRPasivní: právo být zvolen (do Sněmovny 21 let, Senát 40 let) Principy voleb: všeobecnost - všichni od 18 let Rovnost - každý 1 hlas Přímost - osobně a bezprostředně Tajnost hlasování Parlament: orgán moci zákonodárné Skládá se ze 2 komor: 1)Poslanecká sněmovna - 200 poslanců volených na 4 roky, dolní komora 2)Senát - 81 senátorů volených na 6 let, každé 2 roky obměna ⅓poslanců, horní komora navrhuje a schvaluje zákony, kontroluje činnost vlády → možnost tzv. interpelací = povinnost členů vlády dostavit se do PSrozhoduje o vyhlášení válečného stavuposlanec nemůže být zároveň senátorem a naopak ani prezidentemimunita = poslanec a senátor nemůže být trestně stíhán Legislativní proces - Ústavou a zákony stanovený proces tvorby zákonů Zákonodárná iniciativa - navrhování zákona: poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda, zastupitelstvo krajePrincipy: návrh zákona se musí projednat v PS ve trojím čtení - při trojím čtení je zákon schválen a podstoupen Senátu - po schválení Senátem = zákon podepsán předsedou PS a prezidentem a publikován ve Sbírce zákonů Hlava III - Moc výkonná (exekutiva) Orgány: prezident, vláda, státní zastupitelství Prezident: volen v přímých volbách občany, věk 40 let Funkční období 5 let, opakovat může 2xPravomoci:Jmenuje a odvolává členy vlády, všechny soudceMůže rozpustit parlamentVyhlašuje volby, uděluje milosti, vyhlašuje amnestiiPodepisuje zákony: má právo použít „suspenzívní veto“ = odmítnutí zákona s odůvodněním do 15 dnůSjednává mezinárodní smlouvy, reprezentuje státJmenuje a povyšuje generály = vrchní velitel ozbrojených silNemůže být trestně stíhán, pouze Senátem, za hrubé porušení Ústavy a velezradu Vláda: vrcholný kolektivní orgán moci výkonné Skládá se z předsedy (premiéra), místopředsedů a ministrůPočet ministrů odpovídá počtu ministerstevČinnosti vlády: 1) zodpovídá se PS - odvolání, nedůvěra 2) řídí a kontroluje státní administrativu 3) přijímá usnesení 4) vydává vládní nařízení k provedení zákona 5) může podat demisi či být odvolána prezidentem = povinen přijmout demisi Ministerstva: celostátní působnost, jsou monokratická = v čele 1 osoba Řídí jednotlivá odvětví a další orgány veřejné správy a správní úřady14: školství, financí, obrany, životního prostředí, zahraničí, zemědělství, průmyslu, zdravotnictví, vnitra, kultury, dopravy, práce a sociálních věcí, spravedlnosti Státní zastupitelství: zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení Povinné stíhat všechny trestné činyZákon mu ukládá dokazovat vinu obžalovanéhoPověřeno dozorem nad průběhem přípravného řízeníVydává rozhodnutí ve věci samé (zastavení trestního stíhání)Může podat odvolání v neprospěch i prospěch obviněného, návrh na obnovu řízeníStruktura:Nejvyšší SZ v BrněVrchní SZ v Praze a OlomouciKrajská, Okresní, Městské, Obvodní SZ Hlava IV - moc soudní Představují nezávislé soudy → nejsou odpovědné žádné jiné mociDo činnosti soudu nesmí nikdo zasahovat Soudce: bezúhonný občan ČR, minimálně 30 let Vysokoškolské vzdělání právnické magisterskéPraxe justičního čekatele + složení odborné justiční zkouškyNesmí mít žádný vztah k věci a účastníkům Stupně soudu: Nejvyšší správníÚstavníNejvyšší v BrněVrchní soud Praha a OlomoucKrajské a okresní Druhy soudnictví: Civilní - soukromoprávní vztahyTrestní - určení viny a trestu za trestné činySprávní - přezkum rozhodnutí správních orgánů veřejnoprávní povahyÚstavní - zkoumání ústavní souladnosti Způsoby rozhodování: rozhoduje sám = samosoudce V zákoně stanovených případech rozhoduje v senátě - např. 3 soudci, či soudce a 2 přísedící (nesoudci - odborní laici = napomáhají při správném zjištění skutkového stavu) Hlava V - NKÚ Nezávislý orgán, kontroluje hospodaření se státním majetkem; plnění státního rozpočtuPrezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident na návrh PSVydávání a umořování CP, zadávání státních zakázek Hlava VI - ČNB Hlavní cíl: péče o cenovou stabilitu, vytváření udržitelného hospodářského růstu Hlava VII - Územní samospráva ČR se člení: na obce (místní samospráva) - základní územní samosprávní celky kraje (krajská samospráva) - vyšší územní samosprávní celky → spravováno zastupitelstvem = 4leté funkční období KÚ řízen hejtmanemMagistrát statutárního města - primátorMěstské a obecní úřady - starosta Hlava VIII - přechodná a závěrečná ustanovení Charakteristika přechodného období tj, přechod ke vzniku ČR (1. 1. 1993) Listina základních práv a svobod= zákon č. 2, součást ústavního pořádku Základní lidská práva a svobody - právo na život, svoboda pohybu a pobytu, myšleníPolitická práva a svobody - svoboda projevu, právo na informaceHospodářská, sociální a kulturní práva a právo na příznivé životní prostředí - právo podnikat, právo na vzděláníPráva národnostních a etnických menšin, cizinců - právo na azylPovinnosti občanů - povinná školní docházkaPrávo na soudní a jinou právní ochranu - právo domáhat se práva, právo na náhrad

Témata, do kterých materiál patří