Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
H 2 - Kapitalove obchodni spolecnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,8 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2) KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – pojem, charakteristika a jejich hlavní orgány, podnikání, podnikatel – pojem Obchodní společnosti: Kapitálové společnosti – Společnost s ručením omezeným, Akciová společnostSpolečnost vytváří povinně základní kapitálKapitál se váže k nějakému vkladuObecně ke všemu – Právnické osoby (právní subjektivita, organizační struktura, majetková samostatnost)Právní subjektivita – mají svéprávnost a vzájemná práva a povinnostiOrganizační struktura – společnost má orgány s vymezenými pravomocemiMajetková samostatnost – má svůj vlastní majetek, se kterým může disponovat Společnost s ručením omezeným (s. r. o.), (spol. s. r. o.)Kapitálová společnost, tvoří se v ní základní kapitál vkladem společníkůPodíl společníka ve společnosti se určuje podle výše vloženého vkladuMůže založit 1 člověk (zakladatelská listina), může založit jak FO tak i POMinimální výše vkladu je 1,- KčSpolečníci mají nárok na podíl na zisku společnosti, a to v poměru obchodních podílů, společnost zaniká výmazem společnosti z obchodního rejstříkuNejběžnější typ společnosti v České republice, platí zákaz konkurenceV případě úmrtí společníka, přechází obchodní podíl na dědice zemřelého společníkaKaždý společník může mít pouze jeden obchodní podílZákladní povinností společníka je splatit vkladZaložení – Společenská smlouva (2 a více lidí, musí mít formu Notářského zápisu), seznam společníků, kmenový list – představován podíl společníka, zakladatelská listina (1 člověk)Vklad – je 1,- Kč, ale SS může určit jinou výši, peněžitý nebo nepeněžitýOrgány společnosti: 1.Valná hromada – zasedají v ní společníci – hlasování (o chodu společnosti), rozhodují o společenské smlouvě, o vkladech, rozhodnutí (výsledky) se zapisují do Obchodního rejstříku, z hlediska podílu pak je váha hlasu, ten kdo víc vložil, má silnější hlas, schůze minimálně 1 za určité období, svolává jednatel, lze svolávat častěji 2.Jednatelé – funkce statutárního orgánu (jednatel nebo orgán – více jednatelů), přísluší vedení obchodní společnosti, zajišťuje jednatel řádné vedení, evidence, účetnictví, vedení seznamu účastníků a informace společníkům, Jednatelé mohou být pouze fyzické osoby, zaniká smrtí, vzdáním se funkce či odvoláním 3.Dozorčí rada - je fakultativní (=nepovinný) orgán společnosti s ručením omezeným (může být zřízena podle Společenské smlouvy), členem dozorčí rady mohou být jen fyzické osoby, nemůže být jednatel, úkolem dozorčí rady je především revizní činnosti (=kontrola hospodaření), dohlíží na činnost Jednatelů, kontroluje účetnictví, může podat žalobu na Jednatele nebo společníky, informuje každý rok Valnou hromadu o své činnosti B) Akciová společnost (a. s.), (akc. spol.) - kapitálová společnost - tvoří základní kapitál, který je rozvržen na daný počet akcí o nemovité hodnotě - odpovídá za porušení závazku celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti - výše základního kapitálu je 2 000 000,- Kč (80 000 eur) -akcie – cenný papír, spojeny práva akcionáře podílet se na chodu společnosti, zisku - čím více akcií, tím větší podíl na zisku - obchodovat a prodávat - může založit 1 člověk (Zakladatelská listina) -akcie –na majitele – vlastník je ten kdo má papír (jméno není napsáno) -na jméno – kdo je vlastník (napsáno jméno na papír) - forma zaknihovaná – jsou vedeny akcie v knize - lze vést akcie listinou nebo jiným cenným papírem Dualistický systém: Orgány – 1.Valná hromada – akcionáři – hlasovací právo, právo na vysvětlení jednání, uplatňovat návrhy, právo na zisk, ten kdo vlastní akcii má povinnost zaplatit vklad, schůze valné hromady vyhlašuje předseda společnosti pomocí novin, internetu,… valná hromada se schází 1 za rok, usnášecí schopnost – když je na místě 30% základního kapitálu, rozhoduje o výši základního kapitálu, o změně stanov, vydávání akcií, záměně akcií 2.Představenstvo akciové společnosti – statutární orgán společnosti, má obchodní vedení, má na starosti účetnictví, stanovy můžou určovat rozsah oprávnění představenstva, kolektivní orgán, zákaz konkurence (nesmí podnikat někde jinde ve stejném oboru) 3.Dozorčí rada – dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, obligatorní orgán – povinnost zřizovat podle zákona, řídí se zásadami schválenou valnou hromadou, je oprávněna – nahlížet do všech dokladů, kontrola účetních zákonů, dohlíží na podnikatelskou činnost, každý člověk v dozorčí radě má 1 hlas, zákaz konkurence Monistický systém: Statutární ředitel představenstvoSprávní rada dozorčí radaValná hromada Stanovy – sepisuje ho valná hromada, je to předpis, který dotváří fungování společnosti, je to papír, dávají se do obchodního rejstříku, povinnost vytvořit Družstvo: Samostatná společnost (nepatří do osobní či kapitálové)Společenství neuzavřeného množství osob, které je založeno za účelem podpory svých členů nebo podnikáníZakladatelé minimálně 3 osobyŘídí se vnitřními předpisy (stanovy)Vklad – základní kapitál (je jedno kolik – podle stanovy), peněžitý či majetkový vklad, podíl podle vkladu členůOrgány – 1.Členská schůze – členové Družstva, zabývá se tím, jak to bude s členstvím, stanovy, hospodaření, každý člen má 1 hlas 2.Představenstvo – Statutární orgán, má obchodní vedení, minimálně 3 členy, funguje jako u akciové společnosti 3.Kontrolní komise – kontroluje veškerou činnost Družstva, další orgány se zakládají podle stanov - Malé Družstvo – má méně než 50 členů – má jen orgány – Předseda Družstva a Členská schůze (má pravomoci Kontrolní komise) Podnikání: Činnost, která je soustavná, prováděná podnikatelem a to samostatně jeho jménem na jeho vlastní odpovědnost a to všechno za účelem dosažení zisku Podnikatel: Osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě jiného než Živnostenského oprávnění (advokáti, tlumočníci, lékárníci)Podnikatelem se také rozumí osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní činností a to z důvodu ochrany spotřebiteleVystupuje pod Obchodní firmou (pojem vis. H1)Jednání podnikatele – projev vůle podnikatele vů

Témata, do kterých materiál patří