Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní odpovědnost za přestupky, hmotně právní a procesní úprava řízení o přestupcích

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Charakterizujte správně právní odpovědnost za přestupky vyplývající ze zákona 200/90 sb. a hmotně právní a procesní úprava řízení o přestupcích. Definice přestupku Přestupek je zaviněné jednání, jež porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle zvláštních předpisů, nebo o trestný čin. Přestupkem není jednání, kterým někdo odvrací útok hrozící nebo trvající na zájem chráněný zákonem nebo nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben následek stejný nebo horší než ten který hrozil a toto nebezpečí nebylo možno odvrátit jinak. Právní odpovědnost za přestupek K právní odpovědnosti za přestupek postačí zavinění nedbalostní, nestanoví-li zákon úmyslně že je třeba úmyslného zavinění Za přestupek není odpovědný ten kdo v době jeho spáchání nedovršil 15 rok věku. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době spáchání přestupku pro svoji duševní poruchu nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se nezbavuje ten , který se do stavu nepříčetnosti přivedl byť z nedbalosti požitím alkoholu nebo jiné návykové látky. Přestupky projednávají obce okresní úřady orgány policie ČR ve věcech BESIP jiné správní orgány , stanoví-li to zvláštní zákon Věcná příslušnost Přestupek projednává orgán který je věcně příslušný tj. v jehož oboru působnosti k přestupku došlo. Místní příslušnost Projednání přestupku se realizuje u místního správního orgánu v jehož územním obvodu k přestupku došlo. Společná řízení Koná se v případě, že se pachatel dopustí více přestupků, které je příslušný projednávat stejný orgán. Podezřelý z přestupku Vznikne-li podezření, že přestupek spáchala určitá osoba, sdělí jí správní orgán z jakého přestupku je podezřelá. Objasňování, které přísluší PČR, musí být skončeno do 1 měsíce a potom se vyrozumí osoba podezřelá, a pokud o to požádá tak i oznamovatel. Obviněný z přestupku Podezřelý se stává obviněný jakmile proti němu správní orgán učinil první procesní úkon zpravidla předvolání k ústnímu jednání. Výrok rozhodnutí popis skutku s označením místa a času jeho spáchání vyslovení viny, druh a výměra sankce, případně náhrada nákladů řízení Smír U přestupku na cti se správní orgán pokusí uraženého a obviněného smířit Odvolání Odvolat se v plném rozsahu může jen obviněný z přestupku nebo u mladistvého zákonný zástupce. Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody. U návrhových přestupků se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí která se týká vyslovení viny obviněného. Přezkoumání přestupku soudem Soud nepřezkoumá rozhodnutí o přestupku za nějž nelze uložit pokutu vyšší než 2000 Kč. Požádá-li účastník, který podal návrh na přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem, o odložení výkonu rozhodnutí správní orgán jeho žádosti vyhoví. Blokové řízení Přestupek lze projednat v blokovém řízení jestliže je přestupek spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný je ochoten zaplatit blokovou pokutu. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh. Příkazní řízení Pro zjednodušení a zrychlení projednávání přestupků umožňuje zákon příkazní řízení. Tento způsob je bez ústního jednání, lze jej použít pouze v případě kdy není pochybnost, že se obviněný přestupku skutečně dopustil a věc nebyla vyřízena v blokovém řízení. Maximální pokuta v příkazním řízení je 2000 Kč. Obviněný může do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odpor správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Včas podaný odpor má účinek zrušení příkazu a správní orgán pokračuje v řízení.

Témata, do kterých materiál patří