Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Právní pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4. MO Právní pojmy –právo– soubor pravidel, kterým stát řídí chod společnosti, dle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití – historický vývoj práva dospěl od nepsaných právních obyčejů (právo obyčejové) k soudobé písemné formě právních předpisů (právo psané) – opakem práva je přirozený stav – neprávní systémy: náboženství, morálka, etika – zabývá se jím hermeneutika neboli jurisprudence –monismus práva: je ve státě jediné a abstraktní –přirozené právo– vyplývá z přirozenosti člověka – nezávislé na státu – je v souladu s principy morálky a spravedlnosti – např. právo na soukromí, na život, majetek –koncepce vzniku: 1. antropologická koncepce –> pochází z přirozenosti člověka 2. teologická koncepce –> je vůli Boha 3. racionální koncepce –> vychází z uvažování lidí 4. naturalistická koncepce –> je dílem přírody 5. psychologická koncepce –> je dílem lidské intuice –veřejné právo– jeden ze subjektů je stát nebo orgán státu (nositel nadřazené moci) – druhý subjekt je podřízená osoba, které jsou uloženy povinnosti – právo trestní hmotné (trestní zákon), trestní procesní (trestní řád) , správní, ústavní, finanční, občanské procesní (občanský soudní řád) –soukromé právo– všechny subjekty jsou si rovnoprávné – právo občanské hmotné (občanský zákoník), obchodní, rodinné, živnostenské, pracovní, mezinárodní právo soukromé –objektivní právo– všeobecně upravuje společenské vztahy –subjektivní právo– oprávnění, popřípadě nárok účastníka takto upraveného právního vztahu – míra právní možnosti chování účastníka právního vztahu –prameny práva:1. materiální –> všechny podmínky ovlivňující život a pravidla chování 2. formální –> státem stanovené formy –> normativní právní akty –> normativní smlouvy –> právní obyčej (typický pro Anglii) –> precedent (typický pro USA) = rozhodnutí soudu v individuálním případě, které se stalo všeobecně závazné a nadále se podle něj postupuje při řešení stejných či podobných případů –historie práva– zákon sudnyj ljudom – nejstarší slovanská právní památka – O právech, sudiech a dskách země české knihy devatery – 16. století, upravuje organizaci státu – 18. století – právo psané – 1811 – všeobecný občanský zákoník –subjekty práva:1. fyzické osoby –> lidé –> všechny fyzické osoby si jsou rovny –> nemůže být omezená (pouze nezletilí) –>dvojí právní způsobilost: právní subjektivita (= způsobilost k právům povinnostem) a způsobilost k právním úkonům –>právní subjektivita– umožňuje člověku účastnit se právních vztahů a mít v nich práva a povinnosti – vzniká narozením a zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého –>způsobilost k právním úkonům– způsobilost zakládat, měnit a rušit právní vztahy – vzniká zletilostí – může být z moci soudu omezena nebo zrušena – za neplnoleté a nesvéprávné osoby jednají zákonní zástupci 2. právnické osoby –> uměle vytvořené subjekty, které vystupují a jednají jako lidé –> vznikají na základě písemných smluv nebo zápisem do evidence –> mají také právní subjektivitu –>nadace = sdružení majetku –>korporace = sdružení osob –právní vztahy– všechny společenské vztahy upravené (vymezené) právními normami –tři části:1. subjekt –> účastníci právního vztahu 2. obsah –> práva a povinnosti účastníků právního vztahu 3. předmět –> cíl, za kterým se právní vztah zakládá –právní skutečnost– veškeré skutečnosti, které jsou spojeny s právními normami a přináší s sebou právní důsledky –platnost– právní předpis byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem (prošel legislativním procesem) a stal se součástí právního řádu – předpis je platný ode dne vydání –účinnost– povinnost předpisem se řídit, dodržovat jej – doba mezi platností a účinností = vacatio legis – 15 dnů –promlčení – oslabení účinku právní normy po určitém čase –preluze – právo uplynutím času zaniká –retroaktivita – zpětná účinnost zákona –právní vědomí– znalost právního řádu – představa o spravedlnosti a účelnosti právních norem – před zákonem jsou si všichni rovni – neznalost práva neomlouvá –právní síla– právní řád je uspořádán stupňovitě podle důležitosti jednotlivých druhů právních norem – právní síla určuje jejich vyšší nebo nižší postavení v právním řádu 1. zákony EU 2. ústava a ústavní zákony 3. zákony a zákonná opatření 4. vládní nařízení 5. vyhlášky ministrů 6. vyhlášky nižších státních orgánů –zákonnost– důsledné dodržování právního řádu – závislá na dobré znalosti právních norem a na přesvědčení o nutnosti jejich dodržování –občanský zákoník– rozděluje občanskoprávní vztahy na práva věcná a právo závazkové –práva věcná– zajišťují moc osoby nad věcí bez spojitosti s nějakou povinností konkrétní osoby – cílem je ochrana užívání věcí –právo závazkové (obligační)– upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby, která má tuto povinnost splnit – oprávnění =pohledávka – oprávněná osoba =věřitel – povinnost (závazek) =dluh – povinná osoba =dlužník –dědické právo– souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelé osoby na její právní nástupce =dědice – je upraveno Občanským zákoníkem – dědit mohou osoby fyzické i právnické – nabytí vlastnictví zděděného majetku potvrzuje soud – vlastnické právo přechází na dědice již dnem smrti zůstavitele – nedědí-li žádný dědic, připadá pozůstalost státu – majetek se dědí ze závěti nebo ze zákona nebo z obou těchto důvodů – potomci jsou tzv.neopomenutelní dědicové; mohou být vyděděni jen ze závažných důvodů (např. trvale vede nezřízený život) – se zděděným majetkem přejímají dědici i zůstavitelovy dluhy do výše ceny zděděného majetku 1. skupina –> dědí stejným dílem zůstavitelovy děti a manžel/ka –> nedědí-li některé dítě, připadá jeho podíl jeho dětem 2. skupina –> nedědí-li potomci v první skupině, dědí ve druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a osoby, které žily se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti –> dědici dědí stejným dílem, ale manžel vždy nejméně polovinu dědictví 3. skupina –> nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí skupin

Témata, do kterých materiál patří