Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


H 4 - Poplatek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

POPLATEK-pojem, skupiny poplatků a jejich charakteristika Poplatek=peněžitá dávka zákonem stanovená, nenávratná, nepravidelná, ekvivalentní (za protiplnění ze strany státu) 1)Správní poplatky účelem správních poplatků je, aby žadatel přispěl na činnost orgánů, která se uskutečňuje v jeho zájmu a nezatěžoval státní správu zbytečnými podánímipředmětem spávních poplatků je správní řízení a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správyúkony zahájené správním úřadem z moci úřední a úkony související s přestupkovým a trestním řízením nejsou předmětem poplatkupoplatníkem správního poplatku = osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo v jejímž zájmu nebo věci byl úkon provedenvznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a netozdílněsazby poplatků = stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeno v penězích 2)Soudní poplatky předmětem soudních poplatků = poplatky vybírané za řízení před soudy ČR, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků a za jednotlivé úkony prováděné soudy uvedené v sazebníku poplatkůněkterá řízení před soudy jsou od placení soudních poplatkůosvobozena(např. O řízení ve věcech opatrovnických, péče o nezletilé, uzavření manželství,...)od poplatku jsou osvobozeny i některé osoby a orgány (např. ČR a státní fondy, územní samosprávné celky)poplatníky soudního poplatku = obvykle navrhovatelé, mohou to být však i účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení a další osoby, u nichž tak stanoví zákonpoplatková povinnost vzniká podáním žaloby nebo návrhu na zahájení řízení, dále podáním odvolání, dovolání, kasační stížnosti, schválením smíru ve smírčím řízenízákladem poplatku = obvykle cena předmětů 3)Místní poplatky poplatky, o jejichž vybírání si rozhodují samy obce jsou reguloványzákonem o místních poplatcíchje na obecním zastupitelstvu, zda bude jednotlivé místní poplatky vybírat, přičemž si samo ve své obecní vyhlášce stanoví sazbu poplatku, podmínky placení a případné osvobozenívyhláška nesmí překračovat zákonné zmocnění (př. Co se týče maximální výše poplatkové povinnosti či druhů poplatků)v současné době opravňuje obce k zavedení následných místních poplatků: Poplatek ze psůpředmětem jsoupsi starší 6 měsícůpoplatníkem ze psů jedržitel psadržitelem psa je FO nebo PO, která má trvalý pobyr nebo sídlo na území ČR a která o psa pečuje stejně, jako by jej vlastnilaod placení poplatků ze psů jsouosvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob tělesně postižených, osoby provozující obecní útulek pro opuštěné psysazba poplatku za jednoho psa může činit až 1500,- Kč/kalendářní rokjsou však i určité skupiny osob, které jsou oprávněny platit nižší sazbu poplatku – poživatelé důchodu invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého, sirotčíhou druhého a dalšího psa může obec zvýšit horní hranici sazby až o 50% Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobytPoplatníkem jsou FO, kterépřechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytuPlátcem = ubytovatel = FO nebo PO, která přechodně ubytování poskytlaMožnostosvobozením poplatku se vztahuje jen na osoby, u kterých to vyžadují určité sociální důvody (osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby mladší 18 let a starší 70 let)Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,-Kč/osobu/každý i započatý den pobytu Poplatek za užívání veřejného prostranstvíPředmětem zdanění = v tomto případězvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, začízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televízních děl, výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a užívání tohoto prostranství pro reklamní akcePoplatníkem = FO nebo PO,která užívá veřejné prostranství způsobem, jakým bylo uvedeno výšeOd poplatku jsouosvobozeny jen akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účelySazba poplatku činí za každý i započatým² maximálně 10,-Kč Poplatek ze vstupnéhoPředmětem poplatku ze vstupného jevstupné na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akceZ akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí„vstupným“ = jakákoliv peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnitSazba poplatků ze vstupného činí až 20% z úhrnné částky vybraného vstupného

Témata, do kterých materiál patří