Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9. Věcná práva k věcem cizím - vše

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Věcná práva k věcem cizím Věcná práva k věcem cizím se řadí k věcným právům, a proto ho z hlediska právního dualismu řadíme do práva soukromého, kde jsou si všichni účastníci rovni, nikdo nevystupuje jako nadřazený subjekt. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Část třetí, Hlava II. Charakteristika věcných práv k věcem cizímVěcná břemenaZástavní právoZadržovací právoPrávo stavby Věcná břemena (pojem věcných břemen, služebnosti, reálná břemena, jejich vznik, obsah, zánik) = slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka to znamená, že je naopak k něčemu povinen Dělí se naslužebnostiareálná břemena Služebnosti =věc může být zatížena služebností, který postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něcostrpět (odběr vody ze studny, přechod přes pozemek) nebo se něčehozdržet(např. zaváže se, že nebude zvyšovat stavbu, aby nestínila) Druhy Pozemkové =jsou spojeny s vlastnictvím nemovité věci Osobní =práva z ní vyplývají určité osobě (nelze převést na jinou osobu) Pozemkové služebností Osobní služebnosti Služebnost okapu Služebnost inženýrské sítě Užívací právo Opora cizí stavby Požívací právo Právo na svod dešťové vody Služebnost bytu Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Vznik Smlouvou Pořízení pro případ smrti Vydržení Ze zákona Rozhodnutím orgánu veřejné moci Zánik Trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě Výmazem z veřejného seznamu (pokud se strany dohodnou na jejím zrušení) Uplynutím doby Osobní služebnost – smrtí oprávněné osoby Reálná břemena(nepřevoditelná) =je-li věc zapsána ve veřejném seznamu, může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jidávatneboaktivně konat (pokud není plněna, vzniká právo na peněžitou náhradu) Vznik Právním jednáním – zápisem do veřejného seznamu Obsah VÝMĚNEK ,,Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout‘‘ Zánik Smrtí Uplynutím dohodnuté doby Zástavní právo (funkce, předmět, vznik, zánik) =při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, pokud dlužník nesplní dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy Funkce Zajišťovací UhrazovacíPředmět Každá věc, s níž lze obchodovat (hmotná i nehmotná)Vznik Zástavní smlouvou Rozhodnutím soudu o schválení dohody o rozdělení pozůstalosti Rozhodnutím orgánu veřejné moci Zákonem (např. zástavní právo dopravce k zásilce)Zánik Zaniknutím zajištěného dluhu Zaniknutím zástavy Vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva Vrátí-li věřitel zástavu Uplynutím doby, na níž bylo právo zřízeno Zadržovací právo (funkce, předmět, vznik, zánik)Funkce Zajištění již splatného dluhu, pokud ale hrozí, že dlužník svůj dluh nesplní, protože není schopen splácet ani ostatní dluhy, může věřitel zadržet věc i před okamžikem splatnosti dluhuPředmět Věci movitéVznik Ve chvíli, kdy dlužník není schopen splatit svůj závazekZánik Zánikem zajištěného dluhu Zánikem zadržené věci Dlužník poskytl věřiteli jistotu Věřitel se zadržovacího práva vzdá Právo stavby =jedná se o věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka; tj. umožňuje postavit stavbu na cizím pozemku Stavba samotná je chápaná jako součást nemovitosti, pozemku, který je zajištěn tímto věcným právemPokud je pozemek zatížen zástavním právem, lze na něm právo stavby zřídit jen se souhlasem věřitelePrávo stavby je považováno za nemovitou věc je jen právo dočasné (maximálně 99 let) lze sjednat za úplatu jednorázovou nebo za opakující se dávky (stavební plat) lze převést i zatížit přechází na dědiceStavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavbyVznik Zápisem do veřejného seznamu – u smluvně zařízeného práva stavby Vydržením – pouze na 40 let (ze spravedlivého důvodu může soud dobu prodloužit nebo zkrátit) Rozhodnutím příslušného orgánu – zápis do veřejného seznamu Ze zákona – zápis do veřejného seznamuVlastník stavebního pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, dá za stavbu náhradu (polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, pokud není ujednané něco jiného) Katastr nemovitostí (pojem, zápisy, obsah katastru nemovitostí, stručná charakteristika právní úpravy katastru nemovitostí, obsah výpisu z katastru nemovitostí)Pojem = veřejný seznam, vedený převážně prostředky informačních technologií Zápisy zápisy týkající se práv do katastru se provádějí vkladem, záznamem a poznámkou zápisy do KN se provádějí na základě písemností v listinné podobě nebo elektronické podobě právní účinky zápisu nastávají v okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřaduPředmět katastru nemovitostí (v katastru e evidují): pozemky v podobě parcel budovy, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby jednotky právo stavby nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpisObsah katastru nemovitostí geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území údaje o budovách, čísla jednotek druhy pozemků, čísla a výměry parcel – zemědělské, nezemědělské cenové údaje a údaje pro daňové účely údaje o vlastníkovi nemovitostí a jiném oprávnění údaje o právních vztazích k nemovitostem a dalších právech – vlastnické právo, právo stavby, výměnek, předkupní právo, věcné břemeno, budoucí zástavní právo údaje o bodech podrobného polohového bodového pole místní a pomístní názvosloví =ustálený název, př. Bílá Skála

Témata, do kterých materiál patří