Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovní právo - Vznik, změna, zánik pracovního poměru, dohody OPČ a DPP, agenturní zaměstnání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pracovní právo: (Vznik, změna, zánik pracovního poměru, dohody OPČ a DPP, agenturní zaměstnání). Pracovní právo Pracovní poměr: Pracovní poměr je smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, popř. plat, pro zaměstnavatele vykonávat. Sjednává se podle platných právních norem, v České republice podle ustanovení zákoníku práce, který mj. stanoví, že musí být vždy uzavřen písemnou formou. Může být uzavřen jak na dobu neurčitou, kdy vzniká trvalý pracovní poměr, tak i na dobu určitou, po jejímž uplynutí skončí. Vznik pracovního poměru: Zakládá se pracovní smlouvou a vzniká dnem nástupu do práce. V pracovní smlouvě musí být povinné náležitosti: zaměstnavatel a zaměstnanecdruh prácemísto výkonu práceden nástupu do prácevyhotovuje se ve 2 provedeních Změna: Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo.Lze měnit jen po dohodě.Je nutné dohodnout písemně. Povinnosti na straně zaměstnavatele jsou např. tyto: Musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání.Musí poskytovat zaměstnanci informace v pracovněprávních vztazích.Musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Zaměstnavatelé mají např. právo: Vydat vnitřní předpis, kterým si může přizpůsobit pravidla vnitřním podmínkám své společnosti. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance.Určit množství požadované práce a pracovní tempo, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě.Vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, kterou mu zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti Zánik pracovního poměru: Musí být vždy v souladu se zákoníkem práce. dohodouvýpovědíokamžitým zrušenímzrušením ve zkušební doběuplynutím doby Dohoda: Rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výpověď: Může podat zaměstnanec i zaměstnavatel →ze stranyzaměstnavatele: pro hrubé porušení pracovní kázně zaměstnance.ze stranyzaměstnance: z jakéhokoli důvodu a jen zákonem uznaných důvodů. Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele: Zaměstnanec je odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Okamžité zrušení ze strany zaměstnance: Nedostane-li mzdu či plat nebo na základě lékařského posudku. Dohoda o provedení práce (DPP): uzavírána s FOrozsah práce nesmí být větší než 300 hodin ročněpouze písemněnesráží se zdravotní ani sociální pojištěnísociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel neplatíbrigádník nemá nárok na nemocenskoutento vztah zaniká provedením práce Dohoda o pracovní činnosti (DPČ): jde-li o pracovní činnost vykonávanou v rozsahu více než 100 hodin ročněmůže být uzavřena i na rozsah menšílze uzavřít i na dobu neurčitoumusí být písemnámusí být uvedena mzda, jinak je neplatnávýpovědní doba je 15-dennílze sjednat nárok na dovolenou Agenturní zaměstnávání: Dočasné umístění zaměstnance agentury práce k výkonu práce u zaměstnavatele. a agenturou práce. Povolení ke zprostředkování zaměstnání: Mohou provádět pouze agentury práce, kterým bylo uděleno příslušní povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí.Povolení se vydává max. na dobu 3 let. Obsahuje: identifikační údaje agentury práceidentifikační údaje odpovědného zástupcedruh prácedoba, na kterou se povolení vydává

Témata, do kterých materiál patří