Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vlastnické právo - Vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vlastnické právo: (Vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů). Vlastnické právo Je souhrn právních norem, které upravují vlastnické vztahy. Vlastnická triáda: DržetPožívat, užívatNakládat (disponovat) Držet: Znamená to mít věc u sebe, což je předpokladem aby vlastník mohl vykonávat další dílčí práva. Užívat: Využívat vlastnosti věcí k uspokojení svých potřeb, ale také naopak neužívat ji, nechat ji neopotřebovanou, nechat ji zkazit. Požívat: Brát z ní plody, užitky (přínosy) = výnosy z polí, plody stromů, mláďata zvířat, úroky z vkladů, apod. Nakládat (disponovat): Rozhodovat o jejím osudu (můžeme ji smluvně přenechat do nájmu, půjčit jim darovat, vyměnit ji za jinou = dáváme tím najevo, že již nechceme být jejím vlastníkem). Můžeme ji opustit, nebo dokonce zničit. Vlastník: Je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi. Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti. Vlastnictví: Právní titul, který představuje nejvyšší a úplnou moc nad věcí. Vyvlastnění: Vyvlastnit lze věc, nebo vlastnické právo omezit ve veřejném zájmu na základě zákona na náhradu pokud účelu nelze dosáhnout jinak. Nabývání vlastnictví: Je právní skutečnost, na jejímž základě dochází ke vzniku vlastnického práva.Ve vlastnickém právu neexistuje věc bez vlastníka, kromě určitých výjimek (např. Přírodní bohatství → to nelze prodat, vyvlastnit apod.). Osoba se stane vlastníkem: Smlouvou:Převod vlastnického práva (kupní, darovací smlouva, dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví, nájemní smlouva, pronájmová smlouva.Děděním:Přechod vlastnického práva – můžeme dědit ze zákona, ze závěti, nebo současně z obou.Na základě jiných skutečností stanovených zákonem:Originálně – původní nabytí věci, která předtím nebyla ve vlastnictví žádné osoby. Např.: zpracováním, vydržením (u movité 3 roky, u nemovité 10 let).Rozhodnutím státního orgánu:Případy restitucí, např.: rozhodnutí soudu když se ruší spoluvlastnictví, nebo vyvlastnění. Nabití vlastnického práva: Rozhodnutím státního orgánu: Je to dnem v něm určený, nebo právní moc.Na základě smlouvy: U movitých věcí převzetím věci. U nemovitých věcí dnem vkladu věci dokatastru. Vlastnické právo je chráněno: Listinou základních práv a svobod –Občanským zákoníkem –Trestní zákon, trestní řád – Zánik vlastnického práva: Z vůle vlastníka:Převedení vlastnickou smlouvou (např. Kupní, darovací, …)SpotřebovánímZničenímVědomým opuštěním věciProti vůli vlastníka (rozhodnutím státním orgánem):VyvlastněnZtrátou věciVydrženímZánikem věciSmrtí vlastníka Spoluvlastnictví: Je to vlastnictví jedné věci v rukou více osob podílové spoluvlastnictvíspolečné jmění manželů – to může vzniknout pouze mezi manžely Podílové spoluvlastnictví: Podíl vyjadřuje míru jakou se, spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci → z toho vyplývá, že podíl nevyjadřuje část věci, ale podíl na užívání.Spoluvlastníci podíly jsou stejné, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Správních úkonů jsou povinni a oprávněni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. Vystupují společně, jako jeden vlastník vůči jinému subjektu.Hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou hlasováním, podle velikosti podílů.Při rovnosti hlasů, nebo když se nedohodnou, rozhodne soud.Při převodu spoluvlastnického podílu mají spoluvlastníci předkupní právo. To ovšem neplatí, pokud by se jednalo o osobu blízkou. Pro obsah podílového spoluvlastnictví jsou důležité 3 skupiny vztahů: Vzájemný vztah mezi spoluvlastníky - zde je rozhodující velikost podílu jednotlivých spoluvlastníků která určuje do jaké míry se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplívající ze spoluvlastnictví při hospodaření se společnou věcí je rozhodná většina počítaná podle výše podílu.Vztahy při úkonech týkající se společné věci – zde jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a rozdílně (solidárně).Vztahy při převodu spoluvlastnického podílu – dělí se podle vztahů převádějícího spoluvlastníka a nabyvatele, spoluvlastník může převést svůj podíl na blízké osoby bez omezujících podmínek, jde-li o převod na jiné vzniká ostatním spoluvlastníkům předkupní právo. Zánik podílového spoluvlastnictví: Musí dojít k zániku podílového spoluvlastnictví. Dohodou – pokud je předmětem nemovitost musí být dohoda písemná, každý spoluvlastník je povinen vydat ostatním spoluvlastníkům písemné potvrzení o tom jak se vypořádal s ostatními.Soud – je to na návrh některého spoluvlastníka pokud nedojde k dohodě. Soud přihlédne k velikosti podílu a účelnému využité věci. Pokud nelze věc rozdělit – přikáže za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům pokud by nikdo nechtěl, nařídí její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Ke zrušení může dojít dohodou nebo rozhodnutí soudu a musí po něm následovat vypořádání. Společné jmění manželů: SJM tvoří majetek který jeden z manželů nebo oba manželé společně nabyli za trvání manželství do SJM patří i závazky jež některému z manželů nebo oběma manželům vznikly za trvání manželství s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich. Za trvání manželství může být SJM zúženo nebo rozšířeno smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu - lze měnit rozsah majetku a závazku nabytých budoucnosti. Předmětem mohou být jednotlivé hodnoty či závazky.U nemovitosti nabývá tato smlouva účinnosti až vkladem do katastru. Manželé také mohou vyhradit zcela nebo zčásti vznik SJM ke dni zániku manželství kromě věcí tvořících obvyklé vybavení domácnosti takto lze upravit i před uzavřením manželství. SJM užívají a udržují manželé společně stejně tak závazky plní společně a nerozdílně. Obvyklou správu může vykonávat každý z nich v ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů. Z právních úkonů jsou oprávněni a povinni oba společně a nerozdílně. Do SJM nepatří: věci sloužící osobní potřeběmajetek získaný darem, dědictvímvěci sloužící k podnikání jednoho z manželůvěci vydané v rámci restitucí

Témata, do kterých materiál patří