Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dědické právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Majetková práva: (Dědické právo). Dědické právo Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon. Je souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelé osoby na její právní nástupce, tzv. dědice. Dědit mohou osoby fyzické i právnické. Nabytí vlastnictví zděděného majetku potvrzuje soud, který také provádí vypořádání, jestliže se dědici nedohodnou. Předpoklady dědění: Zákon stanoví podmínky, za jakých může dojít k realizaci dědického práva, tedy přechodu zůstavitelova majetku na dědice: Biologická smrt zůstavitele - Smrt fyzické osoby se prokazuje úředním zjištěním smrti a vydáním úmrtního listu. Pokud nelze smrt určité osoby úředně zjistit a vydat úmrtní list, rozhodne soud na návrh např. manžela, dědice, dlužníka, věřitele o prohlášení fyzické osoby za mrtvou.Existence dědění -dědictvím mohou být jen taková práva, povinnosti, která nezanikají smrtí zůstavitele. Do dědictví patří zejména práva autorská, práva z vynálezů a objektů.Způsobilí dědic – pokud je dědic nezpůsobilí nemůže dědit. Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona, musí být písemná a musí obsahovat kdo, co, komu, datum a vlastnoruční podpis. Závěť může pořídit i nezletilí formou notářského zápisu. Majetek se dědí: Ze závětiZe zákonaDědická smlouva Dědění ze závěti:Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná.V souvislosti se závětí je možnost zůstavitele připojit k závěti tzv. vedlejší doložky, kterými jsou podmínka, doložka času a příkaz. (Např. podmínkou může být vystudování vysoké školy, kterou dědic musí dostudovat).Neopomenutelní dědici - nezletilý potomek musí dostat alespoň takový podíl majetku, který mu náleží ze zákona, zletilý potomek musí dostat alespoň polovinu dědického podílu ze zákona. Formy závěti: Závěť napsaná vlastní rukou zůstavitele – Holografická.Závěť sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele – Alografická.Závěť ve formě notářského zápisu.Závěť s úlevami – pouze tento druh závěti nevyžaduje písemnou formu. Tato nová forma závěti, tzv. privilegovaná závěť je určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti. Zrušení závěti: Jejím zničenímOdvolánímPořízením závěti novéDědění ze zákona:V případě, že zůstavitel zemře bez zanechání závěti, dochází k dědění ze zákona. Občanský zákoník rozděluje dědice do šesti skupin. Dědické skupiny: První třída dědiců:Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti. Pozůstalý manžel nikdy nemůže dědit sám, ale přechází pak do skupiny druhé. Druhá třída dědiců:Nejsou zde zůstavitelovy děti. Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti. Patří se izůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Třetí třída dědiců:Ve třetí třídě dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jejich děti. Čtvrtá třída dědiců: Pátá třída dědiců:Šestá třída dědiců:Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Odúmrť: Dědictví, které nenabude žádný dědic. Tento majetek přechází do rukou státu. Za dluhy stát odpovídá jen do výše hodnoty nabytého majetku. Stát však nemá právo odmítnout dědictví. Vydědění: Zůstavitel si nepřál, aby dotyčný dědic dostal podíl jeho majetku. Podle občanského zákoníku může zůstavitel potomka vydědit za těchto podmínek: Potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.Trvale vede nezřízený život. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který: Mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.O zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl.Byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo trvale vede nezřízený život. Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalobou bránit v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod. Odmítnutí dědictví: Je adresováno soudu a dává se tím najevo, že nechcete být dědicem.

Témata, do kterých materiál patří