Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OTÁZKA Č. 3 - ÚSTAVA, LZPS

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚSTAVA ČR, LZPaS, LEGISLATIVNÍ PROCES ÚSTAVA ČR = Soubor právních norem, které upravují 4 základní oblasti: Nejdůležitější právní vztahy ve státěZákladní práva a povinnosti občanůUspořádání státuRozdělení státní moci a její výkon Má konkrétní podobu prováděcího zákona (např.: zákon o ústavním soudu, zákon o volbách do parlamentu)Dalším pramenem jsou nálezy ústavního soudu, zasahují do právního řáduMá funkci kontrolovat ústavnost → dodržování ústavyV demokratickém státě státní moc vykonává lid, prostřednictvím moci výkonné, zákonodárné a soudní a to nepřímoNejvyšší zákon v ČR, může být změněna nebo doplňována jen ústavními zákonyK souhlasu změny je nutné více poslanců i senátorů než u klasického zákonaAni ústavním zákonem nelze měnit podstatné náležitosti demokratického právního řádu (právo občana na soudní ochranu, právo na občanství, …) Struktura ústavy Preambule – úvodní prohlášení Hlava I. – základní ustanovení Článek 1 Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občanaČeská republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Článek 2 – moc ve státě Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. Článek 5 – politický systém Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Hlava II. – moc zákonodárná Hlava III. – moc výkonná Hlava IV. – moc soudní Hlava V. – nejvyšší kontrolní úřad Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtuV čele stojí prezident a víceprezident NKÚ(nejvyšší kontrolní úřad), které jmenuje prezident republiky na návrh PS Hlava VI. – česká národní banka Ústřední banka státuPečuje o cenovou stabilituV čele stojí guvernér a víceguvernéři Hlava VII. – územní samospráva Hlava VIII. – přechodná a závěrečná ustanovení LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Obsahuje základní práva a svobody, které jsou zaručeny ústavouMají povahu práva veřejného a subjektivního (jsou vymahatelné vůči státu prostřednictvím nezávislých soudů)Jsou darována člověku narozením a nedají se zrušit ani promlčetSubjektem, kterému jsou určeny, je každý člověk, v některých případech každý občan (právo na zabezpečení v nezaměstnanosti) Obsah LZPaS 40 článků a 6 hlav Hlava I. – základní lidská práva a svobody Každý má právo na životTrest smrti se nepřipouštíKaždý má právo vlastnit majetekJe zaručena svoboda pohybu a pobytuSvoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je taktéž zaručenaKaždý má právo na nedotknutelnost a soukromí Hlava II. – politická práva a svobody Každý má právo vyjádřit svůj názor (slovem, písmem, tiskem)Právo pokojně se shromažďovatPrávo podat žádost, návrh nebo stížnost státním orgánům nebo orgánům územní samosprávyObčané mají právo zakládat politické strany a hnutí a sdružovat se v nichObčané mají právo podílet se na správě veřejných věcíObčané mají právo volit a být voleniPrávo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád LZPS Hlava III. – Práva národnostních a etnických menšin Právo na vzdělání v jejich jazycePrávo užívat jejich jazyk v úředním stykuPrávo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin Hlava IV. – hospodářská, sociální a kulturní práva Právo na svobodnou volbu podnikáníKaždý má právo na ochranu zdravíKaždý má právo na vzděláníKaždý má právo na příznivé životní prostředíŽeny, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní pomůcky Hlava V. – Právo na soudní a jinou právní ochranu Každý má právo na náhradu škodyKaždý má právo domáhat se práva u souduKaždý má právo odepřít výpověďKaždý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně Hlava VI. – společná ustanovení LEGISLATIVNÍ PROCES 1. Podání návrhu zákona poslanecké sněmovně (předsedovi poslanecké sněmovny) PoslanecSkupina poslancůSenát (pouze jako celek)VládaKrajská zastupitelstva 2. Projednávání návrhu zákona v poslanecké sněmovně 1. čtení – posoudí se způsobilost návrhu zákona k projednání2. čtení – obecná rozprava, podrobná rozprava poslanci se vyjadřují ke konkrétnímu textu a mohou navrhovat změny3. čtení – oprava formálních chyb → hlasování o návrhu zákona –způsobilost usnášet se – přítomnost 1/3 členů - musí jej schválit nadpoloviční většina přítomných poslanců (prostá většina) a) nevyslovení souhlasu → nepřijetí návrhu zákona a konec legislativního procesu b) vyslovení souhlasu → senát 3. Postoupení návrhu zákona Senátu Senát je povinen se do 30ti dnů k zákonu vyjádřitMusí jej schválit nadpoloviční většina přítomných senátorů (= prostá většina) Zákon postoupen k podpisu prezidentovi a) Senát návrh zákona schválí Vyjádří vůli se návrhem nezabývat Uplyne 30ti denní lhůta k projednání Vrácení PS (přehlasování nadpoloviční většinou → zákon přijat) b) Návrh zákona zamítne Přijme s pozměňovacími návrhy 4. Postoupení návrhu zákona prezidentovi Právo vrátit zákon s odůvodněním do 15 dnů do Sněmovny → PS může přehlasovat nadpoloviční většinouSchválí a podepíše → zákon přijat 5. Podpis předsedy vlády a publikace ve sbírce zákonů

Témata, do kterých materiál patří