Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Omezení vlastnického práva, spoluvlastnictví, sousedská práva, zástavní právo, služebnosti a věcná břemena

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Omezení vlastnického práva, spoluvlastnictví, a věcná břemena: Omezení vlastnického práva Vlastnické právo lze omezit se souhlasem vlastníka (např. věcné břemeno), jinak jen na základě zákona především ve veřejném zájmu. Použití věci bez souhlasu –ve stavu (např. živelní pohroma) nebo v naléhavém veřejném zájmu lze na dobu nezbytnou a v míře nezbytné a za náhradu použít vlastníkovu věc, pokud účelu nelze dosáhnout jinak. Vyvlastnění – nejvážnější zásah ze strany státu do vlastnického práva. (na základě rozhodnutí státního orgánu. Vlastník přestává být vlastníkem nemovité věci. Základní podmínky: na základě zákonave veřejném zájmupokud nelze dosáhnout jinaknezbytně nutném rozsahuv souladu s územním plánováním Zástavní právo, věcná břemena (viz dále) Nezbytná cesta –vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek. Sousedská práva – vztahy (viz dále) Spoluvlastnictví Osoby, jímž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky: Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.Velikost podílu vyplívá z právní skutečnosti, která spoluvlastnictví založila např. z kupní smlouvy (zejména dle podílu na investici – finance nutné k pořízení věci). Pokud není určen, velikosti podílu jsou stejné. Práva a povinnosti spoluvlastníků: o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů.O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastnícivětšinou hlasů.K rozhodnutí o významné záležitosti je třeba alespoňdvoutřetinové většiny hlasů. Pokud se jí nedosáhne, může rozhodnout soud.K rozhodnutí, na jehož základě má být věc zatížena (např. věcným břemenem, zástavním právem), zatížení mý být zrušeno nebo mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší jak 10 let (např. u nájmu na dobu delší jak 10 let), je třebasouhlasu všech spoluvlastníků. Zrušení spoluvlastnictví: Nikdo nesmí být donucen ve spoluvlastnictví setrvat.Každý ze spoluvlastníků může kdykoli zažádat své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo může žádat o zrušení spoluvlastnictví.Spoluvlastnictví se zrušuje dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.Vlastníci se spolu vypořádají rozdělením věci, prodejem věci z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví rozhodně o něm soud. Sousedská práva Vlastník se zdrží všeho, co působí, že imise vznikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Imisemi se rozumí např. prach, odpad, kouř, plyny, pachy světlo, stín, hluk, otřesy, ale i vnikání zvířat. Práva k věcem nacházejícím se na cizím pozemku = pokud se na pozemku ocitne cizí věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, případně tomu kdo ji měl u sebe, jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést (např. k sousedovi odkopnutý fotbalový míč. a vysazování stromů v blízkosti společné hranice. Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na svém pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh a led na jeho pozemek = zákaz ohrožení sousedovy stavby. Právo vstupu na sousední pozemek vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo hospodaření na něm, nelze-li účelu dosáhnout jinak. Zástavní právo Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, pokud dlužník nesplní dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavní právo má zajišťovací a uhrazovací funkci a jedná se o jedno z nejjistějších zajištění pro věřitele, protože jednak nemovitá věc má svoji hodnotu a jednak zástavní věřitel má přednost před jinými věřiteli = zásada priority zástavního práva. Zástava = každá věc, s níž lze obchodovat (např. věc movitá nebo nemovitá, podnik, pohledávka, byt nebo nebytový prostor, cenný papír apod.). V případě nemovitosti mluvíme o tzv. hypotéce. Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou. Zde strany ujednají co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno. Subjekty zástavního práva Zástavní věřitel = ten, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem Obligační dlužník = dlužník v hlavním závazkovém vztahu (ten kdo si půjčuje peníze) Zástavní dlužník = vlastník předmětu zástavního práva (ten, koho je nemovitá věc – může být obligačního dlužníka, ale i někoho jiného s jeho souhlasem) Zástavce = ten, kdo uzavírá zástavní smlouvu Zásada akcesority = zástavní právo je existenčně spjato se závazkem hlavním a zánikem hlavního závazku zásadně zaniká i zástavní právo. (Splním-li dluh, zaniká i zástavní právo) Zásada subsidiarity = k realizaci zástavního práva lze přistoupit až poté, kdy dluh nebyl splněn řádně a včas Služebnosti a věcná břemena Služebnosti Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného nebo trpět (např. odběr vody ze studny nebo přechod přes pozemek) nebo něčeho zdržet (např. nějakých zásahů). Služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu. Nabývá se smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo vydržením a v případech stanovených zákonem také ze zákona a rozhodnutím orgánu veřejné moci. Pokud se zřizuje k věci zapsané ve veřejném seznamu (např. katastr nemovitostí), vzniká služebnost zápisem do takového seznamu jinak již účinností smlouvy. 1.Služebnosti pozemkové Jsou spojena s vlastnictvím movité věciSlužebnost inženýrské sítě – zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, ene

Témata, do kterých materiál patří