Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Poručenství a jiné formy péče o dítě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Poručenství a jiné formy péče o dítě: Poručenství a jiné formy péče o dítě Poručenství: a vykonával plnou rodičovskou odpovědnost.Poručník má kromě vyživovací povinnosti, ostatní práva a povinnosti jako rodič.Poručník musí být plně svéprávný a svým způsobem života zaručovat, že bude funkci řádně vykonávat.Podléhá dozoru soudu.Sestavuje soupis jmění a to na počátku i na konci funkce.Pravidelně předkládá soudu zprávy o dítěti, jeho vývoji a účty ze správy jmění dítěte.Rodič má možnost jmenovat konkrétního člověka jako poručníka, může tuto osobu také výslovně vyloučit.Osoba ustanovená může tuto funkci odmítnout.Do této funkce mohou být jmenovány i dvě osoby – většinou manželé.V případě, že člověk o dítě pečuje tak, jako by mu bylo svěřeno trvale do péče. Opatrovnictví dítěte: V případě, že by mohlo dojít ke střetu zájmů dítěte a jiné osoby a zákonný zástupce: nehájí dostatečně zájmy dítěte, je-li to zapotřebí v zájmu dítěte, stanoví-li tak zákonOpatrovník má právo z výše uvedených důvodů, podat návrh k soudu vždy, když je třeba, aby soud v záležitostech dítěte rozhodl. V rozhodnutí o jmenování je uvedeno: proč je opatrovník jmenován, zda je omezena doba, na kterou je jmenován, charakteristika práv a povinností opatrovníka, zda-li, je třeba k některému z právních jednání, která má konat, dodatečný souhlas soudu, podávání zprávy soudu, právo na náhradu nákladů, právo na odměnu. Druhy opatrovnictví: Pro správu majetku dítěte.Kolizní opatrovnictví (tj. soud rozhodne v případě, že dochází ke střetu zájmů mezi dítětem a jinou osobou).Z jiného důležitého důvodu. Svěření dítěte do péče jiné osoby: Soud může svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, v případě, že se o něj nemůže starat ani jeden z rodičů či poručníků.Nezaměňovat s pojmem pěstounské péče.Tento institut má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. Osoba, které je dítě svěřeno: Má bydliště na území ČR. Souhlasí se svěřením dítěte do osobní péče. Skýtá záruky řádné péče. Dítě je svěřeno do péče osoby příbuzné nebo dítěti blízké. Nejčastěji přechodné řešení, v němž rodiče nemohou dočasně pečovat o dítě. Dítě má nárok na výživné, které rodiče platí přímo pečující osobě. Pěstounství: Osobní péče o dítě třetí osobou.Nedochází při něm k přijetí dítěte za své, jako je to u osvojení.Je využíván v případech, kdy rodiče nedali souhlas k osvojení dítěte.Dítě v pěstounské péče zpravidla své rodiče zná a udržuje s ním pravidelný osobní styk.Pěstounem bývá zpravidla příbuzný, ale nemusí tomu tak být.Výživné na dítě platí rodiče státu a ten jej vyplácí pěstounovi v rámci dávek pěstounské péče.Je považováno za péči dočasnou,Soud může určit dobu určitou i neurčitou.Pěstounská péče má přednost před ústavní výchovou. Ústavní výchova: Je považována za nezbytné opatření a krajní řešení v případě, že není možné využít ostatních institutů.Důvodem pro rozhodnutí soudu nejsou považovaný pouze nedostatečné bytové nebo majetkové poměry rodičů.z důležitých důvodů ji může prodloužit až o jeden rok po dosažení zletilosti.Soud je povinen svoje rozhodnutí jednou za šest měsíců přezkoumat, zda-li jsou zde stále důvody pro toto opatření.

Témata, do kterých materiál patří