Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Závazkové vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Závazkové vztahy Úvod do závazkových vztahů Každému podnikateli vznikají závazky především z obchodních vztahů. Je velmi důležité, aby se podnikatel orientoval v legislativě upravující tyto vztahy. Malé podniky nemají většinou finanční prostředky na své interní právníky, proto je orientace v právních vztazích velice důležitá již před zahájením samotné činnosti. Předkládaná esej obsahuje pouze zlomek této problematiky a slouží spíše s propojením teorie s naším podnikáním, ve skutečnosti je třeba vědět mnohem více informací. a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit“ (§ 1721 NOZ) i více osob v rámci soukromoprávního vztahu. Závazky pramení ze zásady občanského práva, že mají být smlouvy plněny. Závazek vzniká ze smlouvy, protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti. či dlužník. Věřitel je ten, kdo má právo – pohledávku – od dlužníka. Dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli – k němuž má dluh. Obsah závazku Obsahem závazku jsou vždy subjektivní práva a povinnosti. Vždy jde o povinnost jedné strany něco dát, něčeho se zdržet nebo něco strpět a právo strany druhé takové plnění požadovat. Společné dluhy a pohledávky Ve společných dluzích i pohledávkách se uplatňuje stejná pravidla a to pravidlo spoluvlastnictví. Toto platí i v závazcích, kde má věřitel právo požadovat plnění po všech spoludlužnících. Závazky vzniklé z podepsání smluv Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednali její obsah. (zkráceno § 1724 a § 1725 NOZ) o nejčastější vznik závazků z právních jednání. Zajištění závazku a nebudeme mít prostředky na uhrazení závazků, proto je dobré znát prostředky zajištění závazků. a uznání dluhu (§ 2053) jsou prostředky sloužící k utvrzení dluhu. Zánik závazku na občanský zákoník. K zániku závazku dojde po uspokojení pohledávky věřitele splněním dluhu, započtením dluhu, odstupným, dohodou, splynutím apod. K zániku závazku bez uspokojení pohledávky věřitele dochází z důvodů: prominutí dluhu, odstoupením od smlouvy, výpovědí, uplynutím doby, smrtí dlužníka nebo věřitele a dalšími důvody, které stanovuje platná legislativa na území České republiky. Závěr a doporučení pro praxi Závazkové vztahy nás obklopují na každém našem kroku a v podnikání to platí dvojnásobně. Důležité je, aby podnikatel porozuměl platné legislativě a byl schopný své dluhy splácet.

Témata, do kterých materiál patří