Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Základní pojmy teorie práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní pojmy teorie práva Právo – soubor pravidel, podle kterých se organizují a řídí lidské spolužití (vývoj od nepsaných právních obyčejů k písemné formě – u států). Přirozené – práva automaticky přidělena po narození, nelze vzítPozitivní – co člověk návrh napsal vytvořil Stát – organizační soustava lidské společnosti, která má: ohraničené území, občany, řídící orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc. Může úspěšně existovat, když jej ostatní státy uznají jako samostatný subjekt mezinárodního práva. Stát vydává všeobecně závazná pravidla (předpisy), tato pravidla jsou právem příslušného státu. Souhrn všech právních předpisů jeprávním řádem státu. Stát vynucuje dodržování právního řádu. Právní řád – uspořádán stupňovitě podle důležitosti (právní síly) jednotlivých právních norem. Záleží na tom, který státní orgán je vydal a jak se nazývají. Má právo vynutit si dodržování právního řádu. Rigidní = tuhý Právní řád názorně (pyramida): Evropskéústava a ústavní zákony – předpisy zákonné (základní)zákony a zákonná opatřenívládní nařízení – předpisy podzákonné (prováděcí)vyhlášky ministrůvyhlášky nižších státních orgánů (např. obcí) ZákonnostPrávní vědomí – znalost právního řádu. V úsilí o zajištění zákonnosti se uplatňují tyto 2 základní zásady: Před zákonem jsou si všichni rovni.Neznalost zákona nikoho neomlouvá. Právní normy – všeobecně závazná pravidla chování, dodržování je vynutitelné státní mocí, jsou v písemné formě. Tvorba právních norem se nazývá legislativa (lex – zákon). Postih za porušení právní normy –sankce. Soubor právních norem – právní předpis. Poměr mezi právem a morálkou vystihuje věta:Právo je minimum morálky. Kdo nedodržuje ani toto minimum, ohrožuje společnost a může předpokládat, že státní orgány proti němu zakročí. Druhy právních norem Podle způsobu, jak toto chování vymezují se rozlišují formy: Zavazující – ukládají povinnost k aktivnímu jednání (např. zaplatit daň), Opravňující – umožňují volbu způsobu chování (např. pokuta za porušení smlouvy může, ale nemusí být ve smlouvě ujednána) ZakazujícíPodle závaznosti normy: donucující (kogentní) – závazné bezvýhradně (např. povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s předpisy o bezpečnosti a ochraně při práci) podpůrné (dispozitivní) – nezávazné (např. ustanovení obchodního i občanského zákoníku o smlouvách – obsah smluv odlišný) Platnost znamená, že byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným státním orgánem a stal se součástí právního řádu. Účinnost – povinnost předpisem se řídit. Období od platnosti do účinnosti –vakacionální (vacatio legis) – čas ke studijní a organizační přípravě. Působnost: osobní – na které osoby se vztahuje (občanský zákoník se vztahuje na všechny – má obecnou působnost)územní (prostorová, místní) – vymezuje prostor, v němž se předpis uplatňuječasová – účinnost, od kdy, popř. i do kdy se musí dodržovatvěcná – kterých záležitostí se předpis týká. Právní vztahy – Jsou upravené právními normami. Fyzické osoby Lidé. Rozeznává se u nich dvojí právní způsobilost: právní subjektivita neboli způsobilost k právům a povinnostem. Vzniká narozením, má ji i počaté dítě, pokud se narodí živé (dítě nenarozené může dědit a mít majetek ve vlastnictví). způsobilost k právním úkonům, tj. vlastním jednáním zakládat, měnit a zrušovat své právní vztahy, od 18 let nebo uzavřením manželství (od 16 let soudně). – odebrání soudem na tři roky, pak přezkum Právnické osoby – mají práva a povinnosti Uměle vytvořené subjekty, které jednají jako lidé. Jejich podstatu tvoří lidé nebo věci. Rozlišují se: společenství osob (korporace) – obchodní společnost, družstvo, spolek (práva a závazky nejsou právy a závazky jednotlivých členů). Společenství věcí a majetku. Mají-li peněžní podstatu – nadace nebo fondy. Jsou-li podstatou majetková zařízení, např. budovy – podniky, ústavy. Společenství právnických osob – sdružení. Právnické osoby vznikají na základě písemných smluv nebo zakládacích listin, zápisem do evidence, tj. do obchodního nebo jiného rejstříku. Zanikají výmazem z této evidence – po likvidaci. Při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány osobami fyzickými. Právnickou osobou je také stát, územní samosprávné celky, obec. Právní skutečnosti Skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.K tomu dochází buď samočinně nebo záměrně.Rozlišují se 2 druhy právních skutečností: objektivní události – vyplývající z přírodních zákonitostí, které působí na právní vztahy samočinně. Např. úmrtím člověka vznikají dědičné vztahy, zanikají rodinné vztahy. Uplynutím času dítě dospěje a dosažením zletilosti zaniká jeho právní zastupování zákonného zástupce. Přírodní katastrofou vzniká povinnost pojišťovny k plnění. Subjektivní právní vztahy – zakládají se a ruší záměrně, uvědoměle. Např. uzavření smlouvy. Platný právní úkon musí být určitý, srozumitelný, svobodný (bez nátlaku) a vážně míněný. Právní úkony mohou být jednostranné (unilaterální), např. poslední vůle, dvoustranné (bilaterální), např. smlouva – nejčastější, mnohostranné (multilaterální), např. založení družstva. Realizace – uskutečňování práva, např. snoubenci absolvují zákonem předepsaný obřad. Aplikace – jeho uskutečňování individuálními právními akty státních orgánů, které rozhodují, např. stavení úřad vydá rozhodnutí o povolení stavby, jež obsahuje výrok, odůvodnění, poučení o opravných prostředcích. Rozhodnutí nabývá právní moci. Systém právaObsahové uspořádání právních předpisů Soukromé právo, např. občanské, obchodí, rodinné. Druhy pramenů práva: Normativní právní akty výsledky normotvorné (právotvorné) činnosti státních orgánů, které obsahují závazné právní normy je v nich uskutečňována pravomoc vydávat, měnit či rušit právní normy kodifikované právní normy se vztahují na celou skupinu případů stejného druhu a neurčitého počtu znaky: stanoví, mění nebo ruší právní normy stanoví obsah právní normy dávají právní normě všeobecnou právní síluSoudní a správní precedenty první rozhodnutí státního orgánu (většinou soudu) v dané v

Témata, do kterých materiál patří