Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
autorské-právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vynález výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti. Za určitých podmínek může být na vynález udělen patent.Vynálezem nemůže být objev, vědecká teorie, matematická metoda, vzorec, vnější úprava výrobku, plán, počítačový program, nebo uvedení informace. Užitný vzor nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. Průmyslový vzor rozumí se jím vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích, linií, obrysů, barev, tvarů, struktury nebo materiálů výrobku samotného nebo jeho zdobení.Jde o vizuálně vnímanou vlastnost či složku výrobku, kterou mu vedle ostatních jeho charakteristik dal jeho tvůrce, příp. průmyslový výtvarník.Průmyslový vzor je způsobilý k ochraně, je-li nový a má individuální povahu.Průmyslovým vzorem nelze chránit počítačové programy a vzory, které jsou v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo dobrými mravy. Autorské právo (anglicky ozn. označováno jakocopyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. „autorských děl“ , tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. aposkytuje jim ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby.Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví. Autorské právo nechrání samotnémyšlenkyčiideje,chrání pouze konkrétní díla, konkrétnívyjádřenítakových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorské právo – pojmy. Pojmové znaky autorského díla dílo je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora jako FO adílo je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě Autor díla Autorem díla jefyzická osoba, která dílo vytvořila., Autorské dílo jejedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podoběvčetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam Souborné dílo rozumí se jím soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu naplňuje znaky autorského díla, tj. je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě.Jako příklady díla souborného zákon uvádí sborník, jako je časopis, encyklopedie, antologie, pásmo či výstava.I v případě souborného díla platí, že pokud jeho jednotlivé součásti jsou samy autorskými díly, mohou být do díla souborného zařazeny jen se souhlasem jejich autora. Pojem a kategorizace autorských děl. Spoluautorství Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné, přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.Pro vznik spoluautorství není rozhodující, zda jednotliví autoři pracují na dílu současně nebo postupně. O spoluautorství však nelze hovořit v případech, kdy výsledné dílo je tvořeno několika samostatnými složkami, typicky složkou literární a hudební. V takových případech se jedná o samostatná díla, která jsou spojena v jeden celek.Spoluautorem díla není ani ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.nakládání s dílem rozhodují všichni spoluautoři jednomyslně.K jakémukoli nakládání s dílem je tedy nutný souhlas všech spoluautorů, bez ohledu na velikost jejich tvůrčího přispění.V případech kdy jednotlivý autor brání bez vážného důvodu nakládání s dílem spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři domáhat nahrazení chybějícího souhlasu soudem.Nedohodnou-li se spoluautoři jinak, platí, že podíl jednotlivých spoluautorů na společných výnosech z práva autorského k dílu je úměrný velikosti jejich tvůrčích příspěvků. V případech, kdy nelze velikost jednotlivých tvůrčích příspěvků rozeznat, jsou podíly na společných výnosech stejné. Kategorizace autorských děl dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem,dílo hudební,dílo dramatické a dílo hudebně dramatické,dílo choreografické a dílo pantomimické,dílo fotografické,dílo audiovizuální (kinematografické),dílo výtvarné (malířské, dílo grafické a sochařské)dílo architektonické (dílo urbanistické)dílo užitého uměnídílo kartografické. Vznik autorského práva Vznik autorského díla Vznikem autorského dílavyjádřeného v jakékoli objektivně vnímatelné podobě,vzniká autorskoprávní ochrana automaticky bez nutnosti splnit jakékoli formální podmínky. Autorské dílo není potřeba nikde registrovat ani přihlašovat. Autorské dílo a nosič díla je třeba rozlišovat při posuzování autorských práv.Autorské právo poskytuje ochranu pouze dílu, nikoli jeho nosiči a autorská práva k autorskému dílu nejsou nijak spojena s jeho hmotným nosičem.Autorské právo nezaniká zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, právo autorské k dílu. Vlastnictvím hmotného nosiče, na kterém je dílo zachyceno nevznikají jeho vlastníkovi žádná práva k autorskému dílu. Rozsah ochrany poskytované autorským právem Autorské dílo je chráněno bez ohledu na jeho rozsah. Právo autorské chrání díla dokončená, jejich jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav, pokud naplňují zákonné znaky autorského díla.Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka.Jakékoli zpracování autorského díla je však možné pouze se souhlasem autora původního díla. Obsah autorského práva Obsah autorského práva Právo autorské zahrnujevýlučná práva osobnostníavýlučná práva majetková. Zatímco práva osobnostní jsou spojena s osobou autora, tj. jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže vzdát, výkon práv majetkových lze smlouvou udělit i jiné osobě. Osobnostní práva Výlučná osobnos

Témata, do kterých materiál patří