Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Moc zakonodárna a ČNB podle Ústavy CR

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moc zákonodárná a ČNB podle Ústavy ČR Orgány zákonodárné moci, aktivní a pasivní volební právo, volební systémy v ČR, poslanecká imunita, interpelace, legislativní proces (legislativní iniciativa, způsoby hlasování v Parlamentu ČR), Česká národní banka. Hlava 2. - Moc zákonodárná + (legislativní proces) volby: vyhlašuje prezident ČR konají se ve dvou dnech (ČR – v pá/so, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí) volební kampaň: čestná, poctivá (nesmí být zveřejňovány nepravdivé údaje o kandidátech) zákaz zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů po dobu 3 dnů před zahájením voleb až do ukončení) bezplatný vysílací čas v ČT, ČRo PARLAMENT ČR = orgán zákonodárné moci dvě komory :a)Poslanecká sněmovna (200 poslanců) b)Senát (81 senátorů) Poslanecká sněmovna (PS) = dolní komora poslanci voleni na dobu 4 let volbytajným hlasováním na základěvšeobecného, rovného, přímého volebního právasystémem poměrného zastoupení =se určuje počet zvolených kandidátů z kandidátních listin politických stran/hnutí Minimální počet hlasů pro vstup do PS:5% pro politickou stranu nebo hnutí 10% pro koalici 2 15% pro koalici 3 20% pro koalici 4 a více stran nebo hnutí 13 krajů + Praha (200 mandátů se rozdělí do jednotlivých krajů podle počtu všech platných hlasů) = volební formule – rozděluje mandáty ve volebních krajích mezi politické strany, hnutí a koalice Preferenční hlasykaždý volič může udělit preferenční hlas svému kandidátoviúkandidátům (pořadí na kandidátce určuje politická strana) Soudní ochrana voleb:soudní ochranu voleb vykonává Nejvyšší správní soud (neplatnost) aktivní volební právo = právo volit do PS má každý občan ČR, který v den voleb dosáhl 18 let a je způsobilý k PÚ pasivní volební právo = právo být zvolendo PS má každý občan ČR, který v den voleb dosáhl věku 21 let a je způsobilý k PÚ Zvolený poslanec skládá slib – odmítnutím slibu nebo složením s výhradou mandát poslance zaniká Poslanecká sněmovna může být prezidentem ČR rozpuštěna (viz taxativní důvody uvedené v čl. 35 Ústavy) Volby do PS proběhnou v květnu 2014. Senát (lidově „rada starších“) = horní komora 81 senátorů, volených na 6 let volby se konají každé 2 roky (obměna 1/3 senátorů) tajné hlasování na základě všeobecného, rovného, přímého, volebního práva, tzv.většinovým systémem (zvolen je jediný kandidát, který ve volebním obvodu získal nejvíce hlasů) – „vítěz bere vše!“ 1. kolo –ke zvolení nadpoloviční většina odevzdaných platných hlasů,v případě, že žádný kandidát nezískal počet hlasů potřebný ke zvolení2. kolo – (6. den po ukončení hlasování v 1. kole) kandidují pouze dva kandidáti s největším počtem hlasů (v případě rovnosti hlasů, postupují všichni) –vítězí ten, kdo získal nejvíce platných hlasů (v případě rovnosti rozhodujelos) aktivní volební právo –každý občan, který dosáhl věku 18 let pasivní volební právo –každý občan, který dosáhl věku40 let Zvolenýsenátor musísložit slib (platí to, co u poslanců) Senát nemůže být rozpuštěn ! Důležité oprávnění Senátu – možnost nanávrh vlády přijmout zákonné opatření(pouze je-li PS rozpuštěna a je nutné přijmout zákon ve věci, která nesnese odkladu). Toto zákonné opatřenímusí být PS schváleno na první schůzi, jinak pozbývá platnosti. V současné době je předsedou Senátu. .................. (strana) a místopředsedy ............................................. POZOR! 1.Schůze přístupné veřejnosti (vyloučení veřejnosti jen např. při projednávání státního tajemství) 2.Osobní výkon mandátu poslance a senátora - není možné zastoupení - nejsou vázáni žádným příkazem - nemusí respektovat stranickou disciplinu - nemusí hlasovat dle doporučení orgánu strany, za kterou byli zvoleni nebo které jsou členy - neslučitelnost funkcí (uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, ztrátou volitelnosti, rozpuštěním, vznikem neslučitelnosti fcí) imunita – 2 formy imunity : imunita vztahující se na projevy a hlasování v Parlamentu – nelze stíhatobecná procesní exempce – nelze trestně stíhat, pokud k tomu nedá souhlas ta komora, jejíž jsou členy, odepře-li souhlas – stíhání navždy vyloučeno – POZOR BUDE ZMĚNA ! 3.Interpelace - tj. právo poslance klást otázky, na které je člen vlády (ministr) povinen do 30 dnů od podání interpelace odpovědět 4.Legislativní iniciativa hlavní úkol Parlamentu :projednávání a přijímání zákonůk podávánínávrhů zákonů (legislativní iniciativa) PS jsou oprávněni : jednotliví poslanci skupiny poslanců Senát vláda zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (kraje) (chce-li někdo podat návrh zákona nebo jeho novely, může tak učinit jen prostřednictvím výše uvedených subjektů, občan se obvykle obrací na „svého“ poslance) 5. Legislativní proces Návrh zákona (dále jen „návrh“) se podává PSPS návrh předloží vládě (ta má právo vyjádřit se ke všem návrhům)Pokud PS návrh schválí, postoupí jej SenátuSenát návrh buď schválí, nebo zamítne, nebo vyjádří vůli se jím nezabývat Zamítne-li Senát návrh, vrátí jej PS s pozměňovacími návrhyPS o návrhu zamítnutém Senátem hlasuje znovu, návrh je přijat, jestliže jej schválínadpoloviční většina všech zvolených poslanců Přijatý návrh je předložen prezidentu republikyPrezident má právo vrátit přijatý zákon do 15 dnů ode dne, kdy mu byl postoupen (toto právo nepřísluší u ústavních zákonů) =prezidentovo vetoO vráceném zákoně hlasuje PS znovu,zákon je přijat, je-li schválen bez pozměňovacích návrhů nadpoloviční většinou všech zvolených poslanců Přijaté zákony podepisuje:předseda PS prezident republiky předseda vlády K platnosti zákona je třeba jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR/u mezinárodních smluv ve Sbírce mezinárodních smluv (viz platnost a účinnost PN) 6.Hlasování v Parlamentu o návrzích zákonů se hlasuje v obou komorách (PS+S) vyjma z. o státním rozpočtu a z. o státním závěrečném účtu (PS) Ústava zná 4 způsoby usnášení, a to: prostá většina = k přijetí běžného zákona je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů zapřítomnosti alespoň 1/3 členů komory (čl. 39 odst. 1 a 2) Minimální počet hlasujících poslanců, tzv. KVÓRUM –67 poslanců kvali

Témata, do kterých materiál patří