Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




9.-správko

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9) PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ – příslušnost součinnost, způsob zahájení řízení (návrhové přestupky), účastníci řízení, průběh, způsoby skončení řízení Zvláštní druh správního řízeníPrameny: Zákon o přestupcích, Správní řád Pojem přestupku:§ 2(zákon o přestupcích): - Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiném zákoně, nejde o přestupek, pokud se jednalo o nutnou obranu nebo krajní nouzi. Zásady: Ústnost, prezumce neviny, in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch pachatele), odvolání vůči přestupku, nebude to horší ta sankce, obhajoby, neveřejnost Příslušnost: Věcná příslušnost: Obce řeší přestupky – proti veřejnému pořádku, majetku, ochraně životního prostředíObecní úřady obcí s rozšířenou působností – hlavně řeší přestupky proti dopravě, bezpečnosti a plynulosti na pozemní komunikaciOrgány Policie ČR – přestupky proti zbrani a střelivu, alkoholismus, toxokomaniiJiné správní orgány – úřady, které mají ve své kompetenci řízení finančních úřadů, celních úřadů, úřadů práce Místní příslušnost: Podle místa spáchaného přestupku, podle místa pachatele, kde žije. Součinnost: - Státní orgány, orgány Policie České republiky (dále jen „orgány policie“) a obce oznamují příslušným správním orgánům přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich projednávání. V oznámení uvedou zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou. – Spolupráce mezi orgány - Oznamuje-li přestupky příslušným správním orgánům orgán policie a jedná-li se o přestupky a) proti veřejne) proti pořádku ve státní správě, spáchané na úseku státní správy v působnosti Policie České republiky Zavinění: § 3 - K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmysl. Věk a příčetnost: § 4 - Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku. - Za přestupek není odpovědný pro duševní poruchu Zahájení přestupku: - Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh, předání kompetentnímu orgánu, když nemám kompetenci - Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení - Zahájení na návrh (návrhové přestupky) – musí být souhlas poškozeného, aby byl projednán - Jestli jsme příslušní, zajišťování osob a důkazů, u osob aby se dostavili na podání vysvětlení - Pak probíhá dokazování – řeší to orgán, vystupuje účastník, překládá důkazy, vysvětluje svoji verzi – svědecké výpovědi, listinné důkazy (fotografie), ohledání věci nebo místa, znalecký posudek Skončení řízení: Obviněný je nevinenObviněný je vinen, sankce je neuloženáObviněný je vinen s uložením sankce nebo ochranného opatření (Ochranné léčení, Zabezpečovací detence, Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, Ochranné opatření pro mládež, mladiství a děti mladší 15 let) Účastníci řízení: -Obviněný z přestupku- platí zde prezumce neviny, obviněný od chvíle, kdy správní orgán zahájí procesní úkon -Poškozený – osoba, která požaduje majetkovou reformu, způsobenou pachatelem (vznikla mu újma) -Vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána – věc spojená s přestupkem, musí se mu vrátit či proplatit -Navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku – může být i osobou poškozenou Za přestupek lze uložit tyto sankce:§ 11 - Napomenutí - Pokutu - Zákaz činnosti - Propadnutí věci - Zákaz pobytu Způsoby skončení řízení: Správní orgán řízení o přestupku zastaví, jestliže se v něm zjistí, že Skutek nespáchal obviněný z přestupku,Obviněný z přestupku požívá výsad imunity podle mezinárodního práva nebo zákona, Obviněný z přestupku v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok svého věku nebo trpěl duševní poruchou, pro niž nemohl rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání Rozhodnutí musí obsahovat: Záhlaví– orgán, číslo jednací, datum, kdy přestupkový orgán rozhodlVýrok rozhodnutí – označení orgánu, který rozhodl, osobní data obviněného, vinen, nevinen, sankceOdůvodnění rozhodnutí – orgán odůvodní, proč k takovému rozhodnutí došel Poučení o odvolání – odvolací lhůta je 15 dnů,

Témata, do kterých materiál patří