Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2013-2014 Maturitní otázky - právo - žáci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní témata z předmětu právo Soubor Pracovní smlouva a její náležitosti, význam Pojem a znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, jeho odlišnost od trestného činu a jiného správního deliktu Souběh trestných činů, jeho druhy, odlišení od pokračování v trestné činnosti a účinky při ukládání trestů Soubor Soudní moc a organizace soudů Individuální správní akty, jejich dělení, náležitosti a vady Zvláštnosti trestání mladistvých a trestní řízení proti mladistvým Soubor Postavení, pravomoci a rozhodování Ústavního soudu ČR Obce, jejich základ, samostatná a přenesená působnost, práva občana obce c) Trestní sankce, pojem a druhy ochranných opatření podle trestního zákona Soubor Vznik, změna a druhy zániku pracovního poměru a služebního poměru Zastupitelstvo a rada obce Procesní úkony směřující k zajištění věci pro účely trestního řízení Soubor Péče o zaměstnance, pracovní kázeň v pracovněprávních vztazích Starosta, tajemník, komise a výbory obce Kdo a za jakých zákonných podmínek může být trestně odpovědným pachatelem, vysvětlete pojmy nepříčetnost, zmenšená příčetnost, duševní porucha Soubor Právo na soudní a jinou právní ochranu podle Listiny základních práv a svobod Formy ukončení správního řízení a přezkoumání rozhodnutí Podmínky veřejného spáchání trestného činu, spáchání trestného činu se zbraní, spáchání trestného činu násilím, hranice výše škody a její význam Soubor a) Navrhování, projednávání a přijímání zákonů a mezinárodních smluv, Parlamentem ČR Přezkoumávání rozhodnutí u přestupků a výkon rozhodnutí (správní exekuce) Postavení a úkoly státního zástupce v trestním řízení Soubor Podstata a formy živnostenského podnikání Systematika správního řádu a jeho vztah ke zvláštním zákonům, správní řízení a nejdůležitější zásady Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání a po zahájení trestního stíhání Soubor a) Pojem, vznik, význam, schvalování, vyhlašování a kontrola státního rozpočtu Pojem, průběh a zajištění průběhu správního řízení Pojem a druhy trestného činu znaky objektu a objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu Soubor a) Vznik škody a náhrada škody způsobené v pracovněprávních vztazích b) Účastník správního řízení, jeho postavení a zastupování, podmínky vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu c) Vyjmenujte okolnosti vylučující protiprávnost, pojem a zákonné podmínky krajní nouze a vybočení z mezí krajní nouze Soubor Účastníci pracovněprávních vztahů a jejich charakteristika, porovnat se služebním zákonem. Druhy správních deliktů a jejich členění c) Pojem, znaky a trestnost pachatelství, nepřímého pachatelství, spolupachatelství a účastenství trestného činu Soubor Druhy a orgány obchodních korporací podle zákona o obchodních korporací Výkon rozhodnutí ve správním řízení (správní exekuce) Zadržení osoby podezřelé, obviněné z trestného činu, omezení osobní svobody osoby přistižené při trestném činu, zatčení podle trestního řádu Soubor Hospodářská, sociální a kulturní práva podle Listiny základních práv a svobod, jejich význam a aplikace v právní praxi Vydávání právních předpisů obcemi a krajem a příslušný dozor nad touto činností Práva a povinnosti osob, proti kterým se vede trestní řízení a jejich pojmenování v jednotlivých stádiích trestního řízení Soubor a) Definice, znaky, význam obchodního rejstříku, které osoby se zapisují do obchodního rejstříku, za jakých podmínek musí být zapsána fyzická osoba do obchodního rejstříků, způsob založení obchodní společnosti Postavení a činnost hejtmana kraje a krajského úřadu Vazba, zákonné důvody vazby, délka trvání vazby, nahrazení vazby, její výkon a možnosti propuštění z vazby Soubor Základní lidská práva a svobody podle Listiny základních práv a svobod Zastupitelstvo a rada kraje Pojem, předmět, rozsah dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení Soubor Pojem práva, objektivní a subjektivní právo, druhy právních kultur a úloha práva ve společnosti Formy realizace veřejné správy Charakterizujte trestné činy proti životu a zdraví zvláštní části tr. zákoníku, proveďte rozbor skutkové podstaty konkrétního ustanovení této hlavy Soubor Rozdělení osob dle občanského práva, vznik a zánik právnické osoby. Normy správního práva, jejich dělení a realizace Vývojová stádia trestného činu, pokus trestného činu, jeho znaky, trestnost a zánik trestní odpovědnosti Soubor Pojem věcných práv, držba, vlastnická práva a sousedská práva Vyšší územní samosprávné celky (kraje), samostatná a přenesená působnost, práva občanů kraje Procení úkony, které směřují k zajištění osob v trestním řízení Soubor Způsoby nabývání vlastnického práva Svobodný přístup k informacím a podstata práva petičního Vyjmenujte okolnosti vylučující protiprávnost, definujte pojem a zákonné podmínky nutné obrany, vybočení z nutné obrany Soubor Pojem a předmět občanského práva, základní zásady a systematika občanského zákoníku Pojem, znaky, funkce, metody a dělení veřejné správy Soubor Pojem, struktura, druhy právních norem a jejich realizace Podklady pro rozhodování a důkazy ve správním řízení Pojem a znaky subjektu a subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu Soubor Postavení a působnost prezidenta republiky podle Ústavy ČR Organizace veřejné správy,vláda ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady (orgány) Pojem trestného činu, dělení, znaky trestného činu, druhy zavinění Soubor Zákonodárná moc v ČR. Postavení, imunita poslance a senátora podle Ústavy ČR Vyřizování stížností, oznámení a podnětů ve veřejné správě a veřejný ochránce práv Charakterizujte trestné činy proti majetku zvláštní části t. zákoníku a proveďte rozbor skutkové podstaty konkrétního ustanovení Soubor a) Právní normy, jejích druhy, realizace a aplikace právních norem Výbory a komise vyššího územního samosprávného celku (kraje) Druhy opravných prostředků a jejich význam Soubor Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Správní soudnictví, přezkoumávání správního rozhodnutí soudem Pojem

Témata, do kterých materiál patří