Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Občanské právo, vlastnické právo

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vysvětlete vymezení pojmů v občanském právu : charakterizujte pojem vlastnického práva, oprávnění vlastníka a právo na ochranu proti zásahům do vlastnického práva. Způsoby nabývání vlastnictví a převod věci movité na základě smlouvy. Vymezení pojmů Občanský zákon upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občansko právní vztahy neupravují jiné zákony. Subjekty mají zásadně vzájemně rovné postavení a stejné prostředky k nabývání práv a povinností, jakož i stejné sankce za jejich porušení. Právní skutečnosti Jsou takové okolnosti, se kterými objektivní právo spojuje právní následky, zejména vznik , změnu a zánik právních vztahů. PS se dělí na : úkony – závislé na lidské vůli úkony právní – opomenutí nebo konání úkony protiprávní – opomenutí nebo konání lidské činnosti vytvářející duševní činností hodnotu – hmotnou (výroba věcí na zakázku) - duševní (umělecká tvorba) události – nezávislé na lidské vůli předvídatelné – nepředvídatelné odvratitelné – neodvratitelné protiprávní vztahy – konstitutivní rozhodnutí soudních nebo jiných státních orgánů PS z hlediska důkazního dokázané – lze dokázat hodnověrným způsobem známé /notorické/ - k jejich existenci není třeba důkazů, jsou obecně nebo úředně známé právní domněnky předpokládané (presumované) skutečnosti vycházejí z poznání, vycházejí z existence jisté skutečnosti, kterou lze s minimální mírou pravděpodobnosti dovodit existenci skutečností dalších vyvratitelné – považovány za existující pokud se nedokáže opak nevyvratitelné – pokládány za bezpodmínečně existující protože není připuštěn důkaz opaku právní fikce záměrná konstrukce skutečnosti, která nemá oporu v reálném životě, protože při jejím použití v zákoně důkaz opaku není připuštěn přihlédnutí k neexistující události Vlastnické právo Vlastník je oprávněn v mezích zákona předmět svého vlastnictví držet, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Oprávnění vlastníka věc držet – základní oprávnění vlastníka, je významným předpokladem realizace ostatních oprávnění vlastníka. Zvláštností je skutečnost, že držitelem věci může být také někdo jiný než vlastník. věc užívat, požívat její plody a její užitky – toto právo však nesmí být zneužito na újmu práv jiných a v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy s věcí nakládat – vlastník může věc prodat, darovat, pořídit o ní závěť, přenechat věc k užívání jinému, popř. věc zastavit Ochrana vlastnického práva žaloba na vydání věci – v případě neoprávněného zadržování věci žaloba na vyklizení věci - u nemovitých věcí věc se nenachází ve faktické moci vlastníka, ale v moci osoby jiné, která ji odmítá vydat aktivně oprávněn je podat žalobu vlastník protiprávně zadržované věci věc musí být individualizována – bezpečně odlišena od jiných věcí žalovaný zadržuje věc protiprávně vlastník musí prokázat existenci vlastnického práva žaloba zápůrčí – ochrana vlastnického práva v ostatních případech, kdy došlo k zásahu do tohoto práva jinak než protiprávním zadržováním věci aktivně oprávněn je vlastník, který je v právu rušen lze úspěšně použít u řešení tzv. sousedských vztahů žalobce se musí domáhat, aby soud uložil žalovanému zdržet se jednání, kterým neoprávněně zasahuje do jeho práv Nabývání vlastnického práva Věci lze nabýt – smlouvou, děděním, rozhodnutím st. orgánů, nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem Smlouvou věc movitá – vlastnické právo je nabýváno převzetím věci, není-li právním předpisem nebo účastníky smlouvy dohodnuto jinak věc nemovitá – vlastnické právo je nabýváno vkladem do katastru nemovitostí rozhodnutím katastrálního úřadu správními účinky ke dni, kdy byl návrh doručen Děděním k přechodu práva na dědice dochází okamžikem smrti zustavitele Rozhodnutím státního orgánu vlastnictví se nabývá dnem právní moci rozhodnutí Na základě jiných skutečností stanovených zákonem přírůstky věcí a úroky z peněz přisvojením věci (lov zvěře, sběr hub atd.) nálezem věci opuštěné vlastníkem

Témata, do kterých materiál patří