Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovněprávní vztah, pracovní poměr, pracovní smlouva

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vyjmenujte subjekty pracovněprávního vztahu. Podmínky vzniku pracovního poměru, převedení na jinou práci a ukončení pracovního poměru. Pracovní smlouva a její podstatné složky. Subjekty pracovně-právních vztahů Jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž jsou adresovány normy pracovního práva, tj. jejich práva a povinnosti v pracovně-právních vztazích pracovní právo upravuje. fyzické osoby právnické osoby odborová organizace stát a jeho orgány K tomu aby uvedené subjekty mohly vstupovat do konkrétních pracovně-právních vztahů, nabývat práv, brát na sebe povinnosti, je nezbytné aby měly právní subjektivitu. Právní subjektivitou v těchto případech rozumíme souhrn určitých vlastností, požadovaných objektivním právem, které jsou předpokladem k tomu, aby fyzická nebo právnická osoba mohla být subjektem práv a právních povinností, tj. mohla být účastníkem pracovně-právních vztahů. Podmínky vzniku pracovního poměru Vzniká na základě některé ze tří právních skutečností pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dnem, který je ve smlouvě ujednán jako den nástupu do práce jmenováním vedoucího pracovníka (ředitele) podle zvláštních předpisů dnem, uvedeným při jeho jmenování jako den nástupu do funkce volbou vedoucích funkcionářů družstev dnem, jímž počíná volební období Převedení na jinou práci zaměstnanec musí být převeden na jinou práci zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci bez jeho souhlasu ad A) jestliže zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost konat dosavadní práci koná-li těhotná žena nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců práci, která dle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání je-li to nutné dle lékařského posudku v zájmu ochrany zdraví jiných osob před nakažlivými chorobami jestliže to vyžaduje výkon pravomocného rozhodnutí soudu u trestu zákazu výkonu činnosti ad B) zaměstnanec dostal výpověď z pracovního poměru proto, že nesplňuje předpoklady pro výkon sjednané práce, nebo proto, že porušil pracovní kázeň (po dobu výpovědní lhůty) proti zaměstnanci je zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání úmyslného trestného činu při plnění pracovních úkolů zaměstnanec dočasně ztratil předpoklady pro výkon sjednané práce, v tomto případě je možný převod pouze na dobu nejdéle 30 pracovních dnů v kalendářním roce při prostojích nebo při přerušení práce nepříznivými povětrnostními podmínkami převedení je potřebné k odvrácení živelní pohromy, události nebo hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků Ukončení pracovního poměru Pracovní poměr končí na základě následujících právních skutečností : Objektivních smrt pracovníka uplynutí doby skončení dohodnutých prací Subjektivních jednostranných právních úkonů výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Subjektivním dvoustranným právním úkonem dohoda o skončení pracovního poměru Úředním rozhodnutím pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu o vyhoštění nebo odnětí povolení k pobytu u cizinců Pracovní smlouva Je shodný projev vůle zaměstnavatele a zaměstnance založit pracovní poměr. Uzavírá se písemně a jedno její vyhotovení předá zaměstnavatel zaměstnanci. Pracovní smlouva musí obsahovat 3 podstatné náležitosti: den nástupu do práce místo výkonu práce druh práce Pracovní smlouva většinou obsahuje i další náležitosti jako je sjednaná mzda, zkušební doba a doba trvání pracovní smlouvy (určitá – neurčitá) atd.

Témata, do kterých materiál patří