Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19. Právní pojmy, trestní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

19. MO Právní pojmy, trestní právo –právní vědomí– znalost právního řádu – představa o spravedlnosti a účelnosti právních norem – před zákonem jsou si všichni rovni – neznalost práva neomlouvá –právní norma– všeobecně závazné pravidlo chování uznané v předem stanovené formě a vynutitelné státem (postih za porušení právní normy =sankce) – tvoří je a vydávají příslušné státní orgány předepsaným postupem a v předepsané formě =legislativa – vyjádřená právními větami– normativní (příkazy, zákazy) – permisivní (povolení) –znaky:1. normativnost 2. právní závaznost 3. obecnost 4. vynutitelnost 5. stanovená forma – dodržování právních norem =zákonnost –3 články: hypotéza, dispozice, sankce –druhy:1. kogentní/imperativní x dispozitivní/podpůrné –> kogentní jsou bezvýhradně závazné a platné beze zbytku, realizují se tak, jak určuje předpis – dohoda je vyloučena –> v dispozitních si účastníci mohou svá práva a povinnosti upravit 2. univerzální x lokální –> univerzální platí pro celé území státu (např. mezinárodní smlouvy) –> lokální platí místně 3. generální x speciální –> generální: občanský a trestní zákoník –> speciální: obchodní zákoník, hmotné a procesní právo 4. zavazující x opravňující –> zavazující ukládají povinnost k aktivnímu jednání nebo zakazují určité činnosti –> opravňující umožňují volbu některého způsobu chování –tvorba právních norem:1. legislativa –> proces tvorby zákonů 2. novelizace –> změny, opravy právních předpisů –Sbírka zákonů ČR– uveřejňuje se zde Ústava, ústavní zákony, zákonná opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky – k publikaci ostatních prováděcích předpisů slouží věstníky jednotlivých ministerstev – předpisy jsou v každém ročníku číslovány v chronologickém pořadí – kromě čísla, názvu a data vydání je v záhlaví uvedeno, který orgán předpis vydává – obsah bývá obvykle uveden zdůvodněním účelu předpisu, poté následují právní ustanovení a v závěru bývá zrušovací ustanovení (derogační klauzule) – uvádí se tu, které dosavadní právní normy nebo celé předpisy se novým předpisem ruší (derogují) Trestní právo –zabývá se trestáním fyzických osob zazávažná provinění proti společnosti a individuálním zájmům –chrání společnost, stát a občany před nežádoucím jednáním –vymezuje jednotlivé trestné činy a tresty, které se za ně ukládají –má preventivní a výchovnou funkci, pomáhá předcházet trestnému jednání –dělí se:1. trestní právo hmotné –>vymezuje trestné činy a tresty –>pramenem je trestní zákon 2.trestní právo procesní –>postupy při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, při soudním trestním řízení a při výkonu trestů –>pramenem je trestní řád Trestní právo hmotné– zabývá se trestnými činy a jejich pachateli, podmínkami trestní odpovědnosti a tresty –pramen: trestní zákon –skutková podstata = obsah právní normy snadno zjistitelný v trestním zákoně jejím přečtením, definice činu –podle míry společenské nebezpečnosti se dělí: 1.trestní čin –>čin nebezpečný pro společnost, jeho znaky jsou uvedeny v trestním zákoně –>trestnost činu a výše trestu se posuzuje podle zákona platného v době spáchání činu, podle pozdějšího zákona jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější –>pachatel = fyzická osoba, která spáchala trestný čin sama –>trestnímu stíhání jsou vystaveny i osoby, které spáchání zosnovaly, navedly jiného ke spáchání trestného činu nebo poskytly pachateli pomoc –>spolupachatel = spáchali čin společným jednáním, je za čin zodpovědný, jako by ho páchal sám –>trestá se také příprava k trestnému činu a pokus o trestný čin (stejně jako čin dokonaný) –>provinění - trestný čin spáchaný mladistvým –>dělení trestných činů: 1. proti republice –>vlastizrada, teror, vyzvědačství 2. hospodářské –> padělání peněz, nekálá soutěž 3.proti pořádku ve věcech veřejných –> úplatkářství, křivá výpověď 4. obecně nebezpečné –> ohrožení životního prostředí, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku či plavidla, nedovolené ozbrojování 5.hrubě narušující občanské soužití –>opilství, výtržnictví, týrání zvířat, pomluva, neposkytnutí první pomoci 6. proti rodině a mládeži –>zanedbání výživy, podávání alkoholu mládeži, opuštění dítěte, týrání, únos 7. proti životu a zdraví –>vražda, ublížení na zdraví, rvačka 8.proti svobodě a lidské důstojnosti –>omezování svobody, loupež, vydírání, znásilnění 9. proti majetku –>krádež, zpronevěra, podvod, lichva 10. proti lidskosti –>genocida, mučení, válečná krutost, hnutí potlačující práva a svobody 11. vojenské –> neuposlechnutí rozkazu, urážka mezi vojáky, zběhnutí, zbabělost 2.přestupek –>zaviněné méně nebezpečné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, jednání z nedbalosti –>pramen: zákon o přestupcích –>mírnější sankce: napomenutí, pokuta do výše 50 tisíc Kč, zákaz činnosti, propadnutí věci –>neprojednávají soudy, ale obecní a okresní úřady, Policie ČR –>lze projednat uložení pokuty v tzv. blokovém řízení –>porušení veřejného pořádku (rušení nočního klidu, odkládání odpadků na nedovolená místa) –>přestupky proti majetku (krádež, podvod, zničení věci, přisvojení nálezem) –> přestupky proti občanskému soužití (ublížení na zdraví, vyhrožování, pomluva) –> dopravní přestupek (nedovolená rychlost, jízda načerno) –>pouze čin, u nějž škoda nepřesáhla 5 000 Kč, při překročení jde o trestný čin –>dále např. prodej alkoholu mladistvým, zanedbání povinné školní docházky, neoprávněný lov zvěře nebo ryb, zničení pasu 3.jiné správní delikty –trestní zodpovědnost–pachatel– fyzická příčetná osoba starší 15 let –mladší osoby nemohou být souzeny, nemohou být označeny za pachatele trestného činu –mladistvý= pachatel mezi 15 až 18 lety –může být postaven před soud i odsouzen –zachází se s ním zvláštním způsobem –soud může uložit ochrannou výchovu (nejdéle do 18 let), od 18 let je plně trestně odpovědný –nepříčetnost= neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu a ovládat své chování –opírá se o posudky znalců psychiatrů, ukládá se ochranné léčení –plně trestně odpovědná je osoba, která spáchala čin v nepříčetnosti zaviněné vlastní vinou (a

Témata, do kterých materiál patří