Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Maturitní-otázky-Právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (289,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a) Pracovní smlouva a její náležitosti, význam. - pracovní smlouva je nejtypičtější právní skutečností, která vede ke vzniku pracovního poměru. Dvoustrannýprávní úkon, je to svobodný projev vůle.vyjadřuje principsvobodné volby zaměstnání. Čl. 26 LZPS hovoří o tom, že každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat, nebo hospodařit. (čl. je základním stavebním kamenem soukromého podnikání v ČR)PS musí mítpísemnou formu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. S nedostatkem písemné smlouvynení spojenaneplatnost PS.Při nesplnění povinností hrozí sankce ve správním řízení Náležitosti PS Obligatorní(povinné): druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce Fakultativní(nepovinné) - aby vznikl pracovní poměr, musí podle zákoníku práce zaměstnanec fyzicky nastoupit vestanovený den do práce a odpracovat alespoň polovinu první směny-> pak je naplněn zákon v plném zákonu -ujednání omzdě zaměstnance -pracovní podmínky, ale nesmí být v rozporu se zákoníkem - sjednánízkušební doby (nejdéle 3 měsíce po sobě jdoucí), musí být sjednána nejpozději v den nástupu do práce - zkušební doba se o dnypřekážek prodlužuje - zkušební dobu nelze sjednat v případě, kdy nelze sjednat pracovní poměr nadobu určitou - úspěšné dokončení studia -doba trvání pracovního poměru - nelze sjednat pracovní poměr s mladistvým na dobu určitou - zákoník práce nezná pojem „brigáda“, je se žákem střední školy nebo vysoké lze uzavřít jakýkoliv pracovní poměr (PS, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) - délka pracovní doby je max. 40 hodin za týden Význam pracovní smlouvy a) právní záruky upravující základní práva a povinnosti smluvních stran b) právní jistoty pro zaměstnavatele c) právní jistoty pro zaměstnance d) možnost volného sjednání obsahu pracovní smlouvy b) Pojem a znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, jeho odlišnost od trestného činu a jiného správního deliktu. Pojem: přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákonně č. 200/1990 nebo jiném zákoně (Kumulace- tj. musí být splněny všechny podmínky) Negativní vymezení: Jednání není přestupkem, pokud by šlo o jiný správní delikt nebo TČ Okolnosti vylučující protiprávnost Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací: přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebonebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek, který hrozil, a toto jednání nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak. -přestupky jsou uvedeny i v jiných zákonech (celní zákon, stavební zákon nebo zk.o policii ČR) Znaky přestupku materiální- stupeň škodlivosti činu pro společnost je nepatrný - přestupek porušuje nebo ohrožuje ZÁJEM SPOLEČNOSTI formální –obecné- společné všem přestupkům 1) stanovený věk- 15 let 2) příčetnost 3)protiprávnost-jednání přestupce, které je v rozporu s pr. normou 4)trestnost 5)nejde o jiný správní delikt anebo o trestný čin -typové- znaky skutkové podstaty 1)objekt 2)objektivní stránka 3)subjekt 4)subjektivní stránka-postačí zavinění z nedbalosti Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem TRESTNÝ ČIN PŘESTUPEK SPOLEČENSKÁ ŠKODLIVOST Vyšší než nepatrná Nepatrná (platí pro přestupky související s TČ) ZNAKY UVEDENÉ V ZÁKONĚ Uvedené v trestním zákoníku Uvedené v zák.ČNR č.200/1990 Sb. nebo v jiném zákoně PRÁVNÍ NÁSLEDKY Mezi druhy trestních sankcí řadíme: tresty a ochranná opatření Sankce a ochranná opatření, dle jiných zákonů zpravidla sankce PROMLČECÍ DOBA Podle výše tr.sazby, a to 3, 5, 10, 15 a 20 let Jeden rok KDO O NICH ROZHODUJE Soud (senát, někdy samosoudce, viz trestní řád) Orgány obcí nebo jiné správní orgány stanovené příslušným zákonem VÝŠE ŠKODY Zpravidla škoda nikoli nepatrná- škoda majetková dosahující nejméně 5 000 Kč škoda nepatrná nedosahující částky 5 000 Kč DÉLKA PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Orientačně 7 dní a více u úmyslného ublížení na zdraví Nenastane nebo je kratší než 7 dní KDO UDĚLUJE AMNESTII A MILOST Nařídí-li to prezident republiky svým rozhodnutím, které se vyhlašuje ve sbírce zákonů Vláda české republiky usnesením, které se vyhlašuje ve sbírce zákonů Správní delikty- společné označení pro veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady. c) Souběh trestných činů, jeho druhy, odlišení od pokračování v trestné činnosti a účinky při ukládání trestů Souběh TČ je dán tehdy, jestliže pachatel spáchá dva nebo více TČ dříve, než byl pro některý z nich odsouzen. Tj.dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující rozsudek soudem 1.stupně. Druhy- jednočinný (konkurence ideální)- pachatel spáchá několik TČ jedním skutkemvícečinný (konkurence reálná)- pachatel spáchá několik TČ několika skutkystejnorodý- pachatel opakuje TČ stejné skutkové podstaty nebo téhož druhunestejnorodý- pachatel spáchá postupně TČ různých skutkových podstat účinky- v TP hmotném- uplatňuje se při vyměřování trestu. Je důvodem pro uložení úhrnného nebo souhrnného trestu (§ 43) - Úhrnný trest se ukládá ve společném řízení podle ustanovení, které se vztahuje na TČ nejpřísněji trestný (tresty za jednotlivé TČ se nesčítají) -Souhrnný trest se ukládá v případech, kdy nebylo možno z jakýchkoliv příčin provést společné řízení a rozhodnout společným rozsudkem o všech trestných činech spáchaných týmž pachatelem. Původní rozsudek se ruší a nahrazuje se rozsudkem novým. Nesmí být mírnější než trest uložený dříve! v TP procesním- o všech sbíhajících TČ musí být konání společné řízení. Soud může v hlavním líčení rozhodovat pouze o skutku, který je uveden v žalobním návrhu (§220 odst. 1 trestního řádu). Pokračování v trestném činu,jehož podstatou je, že se pachatel dopouštípouze jednoho trestného činu,protože uskutečňuje jeden a týž záměr a stále naplňuje skutkovou podstatu jednoho a téhož trestného činu, přičemž jednotlivé útoky spojuje časová souvislost (např. vedoucí samoobsluhy si koncem každého týdne přisvojí určité potraviny), stejný nebo podobný způsob provedení

Témata, do kterých materiál patří