Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22. Civilní proces

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Civilní proces Pojem, zahájení řízení, průběh řízení, dokazování, rozhodnutí. Opravné prostředky v občanském soudním řízení (zásada dvojinstančnosti, řádné a mimořádné opravné prostředky), výkon rozhodnutí (pojem, způsoby výkonu rozhodnutí), náklady řízení. Občanské soudní řízení (civilní proces) je postup soudu, v němž se jedná a rozhoduje o právech a povinnostech občanů i právnických osob z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního OSŘ – upraveno v zákoněč. 99/1963 S., občanský soudní řád, v úplném znění Řízení se koná před nezávislým soudem, který je věcně a místně příslušný k projednání věci. 2. Zahájení řízení Formy zahájení řízení bez návrhu (z iniciativy soudu, např. ve věcech péče o nezletilé – např. ústavní výchova)na návrh (na podnět někoho jiného), tj. ŽALOBOU Žaloba musí obsahovat: označení soudu, kterému je určena jméno a příjmení bydliště (sídlo) žalobce i žalovaného IČ podnikatelských subjektů vylíčení rozhodujících skutečností označení důkazů, kterých se žalobce dovolává to, čeho se žalobce domáhá (žalobní petit) datum a podpis řízení je zahájeno samotným podáním žaloby k soudu (není třeba o zahájení řízení žádat)neobsahuje-li žaloba výše uvedené náležitosti a nelze je doplnit, soud řízení zastaví Druhy žalob: žaloba statusovározhodování o osobním stavu (rozvod manželství, určení otcovství,osvojení, způsobilost k PÚ,…) žaloba na plněnírozhodování o tom, že žalovanému bude uloženo něco konat,či trpět (zaplatit peníze, vydat věc, vyklidit byt, strpět chůzi přes pozemek,…) žaloba určovacírozhodování, které určí, zda tu nějaké právo nebo právní vztah je nebo není (určuje se, zda převedení žalobce na jinou práci jeho zaměstnavatelem je neplatné) Zkoumání podmínek řízení: soud zkoumá, zda byla žaloba podána u soudu: místně příslušného (podle bydliště či sídla žalovaného)věcně příslušného (zda věc spadá do pravomoci soudu a zda je oprávněn o ní jednat) souduzda projednání nebránípřekážka litispendenceči překážkares iudicata Litispendence= stejná věc nemůže být projednávána souběžně dvakrát, později zahájené řízení musí soud zastavit Res iudicata = o pravomocně rozhodnuté věci nelze znovu jednat (podá-li účastník žalobu v téže věci těchže účastníků, soud musí řízení zastavit 3. Průběh řízení po zahájení řízení soud musí postupovat tak, aby věc byla projednána a rozhodnuta co nejrychleji Jednání soudu: soud ověří, zda byly splněny podmínky místní a věcné příslušnosti, procesní způsobilosti účastníků, …)žalobce přednese žalobužalovaný přednese stanoviskoprovádí se důkazydůstojnost, veřejnost jednáníodročení jednání, není-li věc dostatečně objasněnamožnost stran vyjádřit se k dokazování 4. Dokazování Povinnost tvrzení a důkazní břemeno povinnost tvrzení = žalobce v žalobě musí pravdivě vylíčit všechny rozhodné skutečnosti (neuvede-li je, těžko může očekávat úspěšný výsledek sporu) důkazní břemeno = povinnost účastníka označit důkazní prostředky k potvrzení svých tvrzení Co může být v civilním řízení jako důkaz? !!! všechny prostředky, kterými lze zjistit stav věci !!!, tj. výslechy účastníkůzprávy a vyjádření FO, PO, úřadů,…listinyznalecké posudkyohledánívideo, audio, filmový záznam,… nejčastější důkazní prostředky: svědecká výpověďnejčastější důkazní prostředek výpověď osoby, co viděla, co slyšela, co svými smysly vnímala právo odepřít výpověď znalecký posudeksoudní znalec, který musí odpovědět na otázky souduposudek lze podrobit reviznímu posudkusoud hodnotí přesvědčivost posudku, logický soulad mezi nálezem a závěry posudku a ostatními provedenými důkazy listinydůkaz lze provést přečtením listiny (veřejné x soukromé) nebo sdělením jejího obsahu ohledánípředmětem ohledání – jakákoliv hmotná věc, popř. i lidské tělosoud určí jak má být ohledání provedeno (u soudu x na místě výskytu věci, apod)sepíše se protokol o ohledání, příp. i fotodokumentace, videozáznam výslech účastníkanutno hodnotit kriticky s ohledem na jeho věrohodnost (nemusí pravdivě vypovídat) 5. Rozhodnutí = konečný cíl celého civilního procesu 3 typy rozhodnutí: Rozsudek= rozhodnutí ve věci samé (tím se rozumí nárok, který byl předmětem řízení – např. rozvod manželství, náhrada škody,vydání věci, neplatnost výpovědi,…) Rozsudek pro uznání= prohlásí-li žalovaný, že uznává nárok, který byl proti němu uplatněn v žalobě Kontumační rozsudek= rozsudek pro zmeškání (nedostaví-li se žalovaný bez důvodně na první jednání ve věci) Usnesení= procesní rozhodnutí, kterým se rozhoduje mimo rozhodnutí ve věci samé (např. o odročení jednání, ustanovení znalce, o uložení pořádkové pokuty,…) Platební rozkaz = zvl. druh rozhodnutí je vydáván ve zkráceném řízení, žaloba musí znít na peněžitou částku, odpor proti PR má za důsledek nařízení jednání soudem, s tím že věc bude rozhodnuta rozsudkem Vyhlášení rozsudku jménem republikyvyhlášení výroku rozsudku vč. poučení o odvolání a možnosti výkonu rozhodnutírozsudkem je soud vázán, nemůže ho měnit Právní moc rozsudku od doručení účastníkům běží 15-ti denní lhůta k podání odvolánípokud nikdo nepodá proti rozsudku odvolání, rozsudek nabývá PM Vykonatelnost rozsudku povinnost uloženou rozhodnutím lze vynutit i proti vůli účastníka, kterému byla uložena (exekuce) 6. Náklady řízení vznikají účastníkům, příp. i státu do nákladů řízení lze zahrnout: hotové výdaje (nocležné,jízdné, poštovné,zaplacený soudní poplatek dle tarifu)ušlý výdělekodměna za zastupováníznalečné,… = soud rozhodne o náhradě výše uvedených nákladů řízení podle obecné zásady procesní úspěšnosti ve sporu,tj. náklady nese ta strana, která ve sporu prohrála !!! 7. Opravné prostředky Pojmy: zásada dvouinstančnosti = rozhodnutí soudu 1. stupně (instance) může být přezkoumáno soudem vyšší instance opravné řízení = řízení, ve kterém se přezkoumává soudní rozhodnutí opravný soud = soud, který koná opravné řízení opravné prostředky = podněty, jejichž existence podmiňuje zahájení opravného řízení dělíme na : řádné mimořádné řádné(jsou přípustné pouze tehdy, dokud rozhodnutí, které má být přezkoumáno, ještě nenabylo práv

Témata, do kterých materiál patří