Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
K cemu slouzi obcanske soudni rizeni, objasnete jeho prubeh a opravne prostredky, Spravni soud

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. K čemu slouží občanské soudní řízení, objasněte jeho průběh a opravné prostředky, správní soudnictví, výkon rozhodnutí, konkurz a vyrovnání POJEM A PRAMENY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Občanské soudní řízení je postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků. Postup soudu je upraven obsáhlým zákonem, který se nazývá občanský soudní řád. Občanský soudní řád obsahuje zejména ustanovení o pravomoci a příslušnosti soudů, účastnících řízení atd. Podle názvu „občanské“ soudní řízení se může zdát, že se týká jen občanského práva. Ve skutečnosti se podle těchto právních norem u soudů projednávají téměř všechny záležitosti kromě trestných činů. Účastníky soudního řízení mohou být osoby fyzické i právnické. Občanským soudním řádem se tedy řídí i záležitosti práva obchodního, pracovního a rodinného. PRŮBĚH OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ K řízení v prvním stupni jsou zásadně příslušné okresní soudy. Existuje však celkem 30 výjimek, kdy v prvním stupni rozhodují krajské soudy. Nejvíce těchto výjimek je v obchodním právu (spor mezi podnikateli zapsanými v obchodním rejstříku). V řízení jedná a rozhoduje jediný soudce (samosoudce), kromě některých záležitostí, které podle zákona musí projednávat a rozhodovat soudní senát. Pokud účastník řízení nemůže jednat sám, musí být zastoupen zákonným zástupcem. Každý se na základě uvedené plné moci může nechat zastupovat jinou osobou, např. advokátem. Řízení se zahajuje napísemný návrh účastníka, který může uplatnit, aby soud rozhodl: a) o osobním vztahu - rozvod manželství, určení otcovství, osvojení, prohlášení za mrtvéhob) o splnění povinnosti vyplívající ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva c) o určení zda tu právní vztah nebo právo je či není, jestliže na tomto určení je naléhavý právní zájem Návrh musí obsahovat předepsané náležitosti: přesné označení účastníků řízení, vylíčení rozhodujících skutečností, navrhované důkazy a uvedení čeho se navrhovatel domáhá (návrh rozsudku). K návrhu se připojují listinné důkazy. Účastníciřízení se nazývají navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný). Jde-li o spor z dvoustranného právního vztahu, návrh se nazývá žaloba. Místně příslušný k řízení jeobecný soud odpůrce (žalovaného). Obecným soudem občana je soud, v jehož obvodu má občan své bydliště. U právnické osoby je to také soud, v jehož obvodu má tato osoba své sídlo. V občanském soudním řízení je 15 výjimek, kdy místo obecního soudu odpůrce je místně příslušný jiný soud (rozvod manželství). Některá řízení může soud zahájit i bez návrhu (péče o nezletilé, opatrovnictví, dědictví). Soudní řízení probíhá formou veřejného ústního jednání, ale veřejnost lze vyloučit z důvodu ohrožení státního tajemství nebo mravnosti. V průběhu řízení soud provádí dokazování (výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním, vyjádřením státních orgánů). Každý je povinen dostavit se na předvolání soudu a vypovídat jako svědek. Svědectví může odmítnout jen v tom případě, kdyby jím způsobil nebezpečí trestného stíhání sobě nebo osobám blízkým. Nepravdivé svědectví je trestný čin, jehož skutková podstata se nazývá křivá výpověď. Soud hodnotí důkazy podle své úvahy tak, že posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Rozhodnutí soudu je usnesení nebo rozsudek.Usnesením soud rozhoduje o věcech v průběhu řízení (vyloučení veřejnosti, přerušení řízení).Rozsudek je rozhodnutím o věci samotné, o návrhu (žalobě). Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně, účastníci obdrží jeho písemné vyhotovení, které obsahuje výrok - jak soud rozhodl, odůvodnění, ponaučení o odvolání. Jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu. Doručený rozsudek je v právní moci, jestliže už proti němu nelze podat odvolání. Pravomocný rozsudek je vykonavatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění. Náklady soudního řízení jsou výdaje účastníků včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků, náklady důkazů a odměna za zastupování advokátem. Náklady hradí ten, kdo prohrál. Občanské soudní řízení obvyklekončí rozsudkem, ale může končit také usnesením o zástavě řízení nebo usnesením o schválení smíru. O smír se má soud vždy pokusit. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1) Odvolání je oprávněným prostředkem účastníka proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Podává se do 15 dnů do doručení rozhodnutí u tohoto soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.Odvolací soud má čtyři možnosti rozhodnutí: a) odmítne odvolání - bylo podáno opožděně, rozhodnutí u kterého není odvolání přípustné b) potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně - je-li správné c) změní rozhodnutí - posouzení soudu prvního stupně je nesprávné, doplnění d) zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně - nejsou podmínky pro potvrzení, změnu 2) Obnova řízení je opravným prostředkem proti rozsudku, který už je v právní moci. Účastník může podat žalobu na obnovu řízení pouze ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu obnovy. Žalobu na obnovu řízení projedná soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni: obnovu řízení svým usnesením zamítne nebo povolí. Obnova řízení je přípustná pouze z důvodů uvedených v občanském soudním řádu (nové skutečnosti, důkazy). 3) Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Je přípustné pouze v případech uvedených v občanském soudním řádu. Účastník mlže podat dovolání do 2 měsíců od rozhodnutí odvolacího soudu. O odvolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR. Dovolatel musí být zastoupen advokátem, nemá-li sám právnické vzdělání. SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ Ve správním soudnictví soudy přezkoumávají na základě žalob nebo oprávněných prostředků rozhodnutí správních orgánů vydaná ve správním řízení. Věcně příslušné k přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů jsou krajské soudy, místně příslušný je soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, jehož rozhodnutí se přezkoumává. Řízení o přezkoumání se zahajuje na základě žaloby, kterou musí účastník podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení,

Témata, do kterých materiál patří