Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ústavní právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Ústava Přijata 16.12. schvalovalo federální shromáždění 10. 12. Den lidských práv – Valné Shromáždění OSN přijalo Deklaraci lidských práv 8 hlav, 113 článků Preambule – prohlášení, slavnostní, úvod, … Občanská společnost – prostor mezi státem a občany, občané mohou ovlivňovat dění ve státu, politicky (spolky, hnutí, svazy, odbor, církve, profesní komory) – propagátor Václav Havel, kritik Klaus Hlava první Právní stát – stát vymáhá dodržování práva (policie, …), právní vědomí, zákonnost, právní řád, legislativní proces -> vymahatelnost práva Ústavní pořádek je tvořen ústavou a listinou základních práv a svobod Volná soutěž politických stan = politická pluralita Symboly ČR: znak velký, malý, vlajka, barva, pečeť, hymna Rozšíření: korunovační klenoty Hlava druhá Asymetrický bikameralismus, poslanecká sněmovna (poměrný 4 – pasivní 21), senát (většinový 6 – každé 2 roky se 1/3 obměňuje – první volby 1996, pasivní 40) PS mohou jednat, pokud se sejde 1/3 (celkem 200, musí být 67 poslanců) Senát (celkem 81, 27 senátorů) Zákon se přijímá nadpoloviční většinou přítomných = prostá většina (min. PS 34, S 14) Kvalifikovaná většina = určená většina (dopředu se řekne kolik musí být lidí v PS 3/5 přítomných) Přehlasovaní VETA prezidenta, vyjádření důvěry vládě – 101 hlasů PS, 41 S Poslanecká imunita – pouze po dobu výkonu (cca 15x se to chtělo omezit, protože jsme dříve měli doživotní, ale už NE) Pokud by byla poslanecká sněmovna rozpuštěna volby jsou do 60 dnů Poslanecké interpelace – vznášení dotazů Volný mandát – podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, není spojen s politickou stranou Zákonodárná iniciativa – PS jedinec nebo skupina, S jako celek, krajské zastupitelstvo, vláda (nejčastější) Prezident – muže rozpustit posl. sněmovnu (nelze ji rozpustit poslední 3 měsíce před ukončením mandátu) Zákonodárný proces Mohou předkládat: poslanec, skupina poslanců, senát, krajské zastupitelstvo, vláda (nejčastější) =legislativní Výjimka: stav legislativní nouze – zrychlený režim třech čtení Pokud je zákon přijat, je zveřejněn ve sbírce zákonů (= tímto se stává platný), musí být u toho napsáno kdy vejde v účinnost Upravuje proces ústava Pokud se schvaluje státní závěrečný účet, nebo státní rozpočet -> schvaluje pouze Poslanecká Sněmovna Zákon navrhuje navrhovatel, důvodová zpráva, finanční rozpočet, návrh musí být písemný Legislativní rada vlády, 60 dnů na prohřešení Tzv. trojí čtení Předseda poslanecké sněmovny text postoupí všem, navrhne výbory, které mají daný návrh projednat Jestliže návrh nepodává vláda, posílá se i jí a má 30 dnů na řešení 1. čtení – představení, odůvodnění Obecná rozprava 3 možnosti: zamítnout a vrátit navrhovateli, posílá se do určených výborů, vysloví souhlas už v prvním čtení 2. čtení – výbor navrhne zamítnutí, schválení nebo změny, které navrhne výbor Obecná rozprava Rozprava podrobná – hlasuje se o každém článku zvlášť Navrhovatel pořád může vzít zpět 3. čtení – pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických, písemných a tiskových Hlavně se hlasuje – nadpoloviční většina všech přítomných (prostá) Pokud se jedná o ústavní – 120 (3/5) Pokud je v Poslanecké sněmovně schválen jde dál do Senátu Musí být předloženo všem senátorům Nemusí se zákonem vbc zabývat 30 dnů– rovnou přijat (prezidentovy), s návrhy předat sněmovně (ta, pokud odhlasuje, jde rovnou k prezidentovy, může odhlasovat – nadpoloviční většinou všech 101 původní nebo upravený Senátem) Po Senátu to jde k prezidentovy, záleží, o co jde + odpovědný ministr Zákonné opatření, pokud je rozpuštění PS, Senát je pojistkou – Senát přijímá zákonná opatření Podepisuje zákony: prezident, předseda vlády, předseda SM Podepisuje zákonná opatření: prezident, předseda vlády, předseda Senátu Pokud prezident nepodepíše, nebo vetuje (101 se přehlasuje), nebo nemusí být nepodepsáno, tak se na to kašle…je to jenom formalita :D Vyhlášení = promulgace Vakacionální lhůta bez úpravy je 15 dní Moc výkonnou tvoří: prezident, vláda, státní zastupitelství Prezident: musí složit slib, funkce trvá pět let, není postihnutelný zákonem, volba přímá/pravidelné/tajné/…, 1/2 kolově, většinově, navrhnout kandidáta (jedna osoba nad 18 let plus 50000 podpisu nad 18 let nebo 10 senátorů/ 20 poslanců) Pravomoci: Nemůže byt dvakrát za sebou Může se vzdát postu do rukou senátu (zdravotní důvody...) Pravomoci: přijímá demisi, odvolává vládu, svolává zasedaní a rozpouští PS, Jmenuje soudce ústavního soudu, navrhuje je prezident schvaluje senát a jmenuje opět prezident Uděluje imunitu Má právo vrátit PS přijatý zákon Podepisuje zákony Jmenuje prezidenta a více prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy Bankovní rady ČNB Abolice = hlava státu nařídí, aby se nezapočalo státní stíhání dané osoby Amnestie = velkoplošná, milost = individuální Agraciace = promíjí se trest, buď celý nebo část Zahlazení odsouzení = na odsouzeného se hledí, jak kdyby se nikdy nic nestalo (pouze jeden přestupek, ne celý) Zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy Vrchním velitelem ozbrojených sil, vyhlašuje volby, Přijímá, pověřuje a odvolává zastupitelské mise Jmenuje soudce (30-65) Propůjčuje (řád Bílého lva a TGM, až člověk zemře, tak se vrací, zůstane jenom certifikát) a uděluje státní vyznamenání (za hrdinství a zásluhy) Vláda Je odpovědná PS Do třiceti dnů po svém jmenování je povinná žádat vyjádření důvěry (pokud nepřijme, nová vláda – nový pokus, po třetí prezident jmenuje premiéra na doporučení PS) – vyjádření důvěry – prostá většina, vyjádření nedůvěry – absolutní většina Předseda vlády předává demisi do rukou vlády, nebo pokud jí nebyla vyslovena důvěra – podává demisi Prezident může odvolat člena vlády Vláda podává nařízení (pod ní jsou vyhlášky ministrů) Státní zastupitelství Moc výkonná, zastupuje státní složku u soudu Moc soudní Neslučitelnost (nesmí si nikde přivydělávat) – plat dán zákonem, je valorizovaný (stoupá s inflací Ústavní soud 15 soudců, na 10 let, mohou být zvoleni znovu, musí mít právnické vzdělání Předseda a dva místopředs

Témata, do kterých materiál patří