Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rodinné právo - Základní zásady rodinného práva, vznik a zánik manželství, rodinný závod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rodinné právo: (Základní zásady rodinného práva, vznik a zánik manželství, rodinný závod). Rodinné právo Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Upravuje práva a povinnosti mezi: Manžely navzájemRodiči a dětmiDětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče, či jejich funkci nějak doplňují Zabývá se: Manželstvím a registrovaným partnerstvímManželským majetkovým právemPříbuzenstvím a švagrovstvímJinými formami péče o dětiVýživným Hlavní zásady rodinného práva: Nejsou nikde uvedeny výslovně, lze je odvodit nepřímo. rovnost ženy a muže v manželstvípodpora mateřstvíodpovědnost rodičů za všestranný duševní, mravní a tělesný rozvoj dětíochrana rodinysolidarita v rodinných vztazích Manželství a registrovaná partnerství: Je trvalý svazek mezi mužem a ženou, nebo dvěma lidmi stejného pohlaví.Zákonnými překážkami, které jsou jinak nově výslovně vyjádřeny v § 672 – 676 NOZ, jsou nedostatek věku, svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí), příbuzenství, svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství. Formy uzavírání manželství: Zákon o rodině rozlišuje (od roku 1992) dvě formy, kterými může být manželství uzavřeno. Obě tyto formy jsou si co do právních následků rovnocenné. Občanský (civilní) sňatek:Manželství je uzavřeno před orgánem státu, který je pověřený vedením matrik. Tím bývá zpravidla obecní úřad, v jehož obvodě je jedna z osob vstupujících do manželství hlášena k trvalému pobytu. Manželství se uzavírá před starostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikáře.Církevní sňatek:Manželství je uzavřeno před orgánem registrované církve nebo náboženské společnosti, na místě určeném předpisy dané církve nebo náboženské společnosti. Osoby vstupující do manželství jsou povinny předložit oddávajícímu osvědčení matričního úřadu, že splňují zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství. Orgán církve nebo náboženské společnosti je povinen neprodleně doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu.) Manželství nevznikne pokud: Pokud nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním u jednoho ze snoubenců splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je pro vznik manželství nutno bezvýhradně trvat.Pokud není církevní sňatek uzavřen před orgánem oprávněné církve.Pokud snoubenci v případě církevního sňatku nepředložili osvědčení matričního úřadu, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství. To se nevztahuje na sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence. Manželství zaniká: Rozvodem: se zjišťováním příčin rozvratu a bez zjišťováníSmrtí Manželské majetkové právo: Společné jmění manželů v zákonném režimu Není-li manžely dohodnuto něco jiného, platí, že součástí společného jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Součástí společného jmění se mohou stát: VěciPrávaDluhy Společné jmění manželů není tvořeno tím, co: Slouží osobní potřebě jednoho z manželů.Nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl.Nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech.Nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví.Nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.Zisk, který plyne manželovi z jeho výhradního majetku, se rovněž stává součástí společného jmění. Příbuzenství a švagrovství: Rodiče a děti:Rodiče a děti mají vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát či zříci. Účelem práv a povinností rodičů k dítěti je zajištění hmotného i morálního prospěchu dítěte. NOZ navazuje na současnou právní úpravu, některá ustanovení však zpřesňuje a podrobněji rozvádí. Svěření dítěte do péče po rozvodu rodičů: Jednomu z rodičů.Oběma rodičům společně (nově je třeba, aby s tím rodiče souhlasili).Oběma rodičům střídavě.Po rozvodu rodičů je možné dítě svěřit také do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Švagrovství:NOZ navrací pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku 1964.Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství.Vznik švagrovství je vázán na vznik manželství (nikoli např. registrovaného partnerství).Zánikem manželství švagrovství nezaniká v případě, že manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů. Rodinný závod: Inspirací pro začlenění rodinného závodu do NOZ byl italský občanský zákoník.Pracují v rodinném závodě jsou členové rodiny.Rodinný závod je ve vlastnictví některé z těchto osob.O zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví. „Vnučky pomáhají celé léto a o víkendech dědečkovi na vinohradu. Rády by si něco koupily na sebe, ale rodiče jim nedávají kapesné, tak poprosí dědu, aby jim za výpomoc něco dal. Jenže ten nemá pocit, že by jim musel něco dávat, proto by mohly podle současné právní úpravy nárokovat bezdůvodné obohacení. Podle NOZ se bude aplikovat rodinný závod.“

Témata, do kterých materiál patří