Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Politický systém Belgie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Začlenění do EU Belgie je členem Severoatlantická aliance, Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.Belgie je zakládajícím členem Evropské unie.V Radě EU má 12 hlasů, do Evropského parlamentu volí 21 poslanců.Belgie je členem Schengenu i eurozóny.Belgie patří k zakladatelským zemím všech tří Evropských společenství (Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Euratom). V historickém vývoji Společenství se aktivně podílela na budování celní unie i na formování vnitřního trhu a zavedení jednotné měny euro. Moc výkonná federativní konstituční monarchieparlamentní forma vládyHlava vlády:premiér Charles Michel (od roku 2014)Král: Filip Belgický (ve funkci od roku 2013) Právo zákonodárné iniciativy, tedy možnost předkládat návrhy zákonů nejvyšší představitel výkonné moci Zákonodárná moc je v Belgickém království vykonávána především králem, ale také Poslaneckou sněmovnou a Senátem společně a každá z těchto tří složek má právo zákonodárné iniciativy. Většina návrhů zákonů pochází od krále, avšak pouze formálně. Fakticky tyto zákony vytváří vláda, která je poté předá králi k odsouhlasení. Nakonec putují ke schválení do parlamentu. Právo VETA (není možné přehlasovat) Za dobu existence moderní Belgie panovník odmítl udělit souhlas pouze jednou, a to v roce 1990. Výběr a jmenování premiéra je jednou z hlavních pravomocí panovníků v této oblasti. Po každých volbách začíná proces konzultací panovníka s předsedou Poslanecké sněmovny, s předsedou Senátu a dalšími prominentními politiky. Na základě těchto setkání může monarcha jmenovat tzv. informatéra/prostředníka, zkušeného politika, který má zjistit postoje stran a možnosti potenciální většinové koalice. Pokud jsou i tato jednání úspěšná, jsou králem jmenováni ministři a předseda vlády, kterým se většinou stává právě osoba informátéra. Poslední z analyzovaných pravomocí je možnost rozpustit parlament – ze tří přesně definovaných důvodů. Moc zákonodárná V Belgii zároveň působí 6 vlád, stejně tak v zemi působí 6 parlamentů. Federální vlámská, valonského regionu, regionu Brusel, francouzského společenství germanofonního společenství.Federální parlament je bikamerální, skládá se z Komory zástupců (dolní komora) a Senátu (komora horní) Dolní komora má 150 členů Horní komora má 71 členů 41 senátorů představuje a zastupuje zájmy vlámské jazykové komunity 29 senátorů reprezentuje zájmy francouzské jazykové komunity 1 senátor zastupuje německou jazykovou komunituFederální vláda může mít celkem 15 ministrů a neomezený počet státních tajemníků.V čele s premiérem jsou zvláštní poradní organy vlády a státní sekretáři (jmenuje panovník)Legislativní iniciativa přísluší parlamentu (obě komory), vládě a panovníkovyPodle belgické ústavy nesmí být nikdo současně členem obou komor.Senátoři musí být starší 21 let Uplatňuje se klouzavý mandátVolby: Aktivní volební právo od 18 a pasivní od 21 let Hranice 21 let musí uchazeč o mandát mít občanská a politická práva, mít bydliště v Belgii a být Belgičanem. Hlasování v Belgii se provádí téměř výhradně elektronicky na počítači. Několik týdnů před volbami každý Belgičan starší 18 let obdrží hlasovací kartu s údaji o tom, kde má hlasovat.Hlasování se provádí ve školách. Hlasování v Belgii je povinné a podílí se na něm více než 90 % populace. Belgičtí voliči mohou: Hlasovat pro seznam jako celek, což vyjadřuje souhlas s pořadím, která strana zvolila. Hlasovat pro jednoho nebo více jednotlivých kandidátů, které patří k jedné straně, bez ohledu na jeho pořadí v seznamu. Hlasovat pro jednoho nebo více náhradníků. Odevzdat čistý list, takže nikdo neobdrží hlas D'Hondtova metoda je jeden ze způsobů přepočtu hlasů voličů na mandáty politickým stranám ve volbách. Volby do obou komor belgického parlamentu probíhají každé čtyři roky. Každý volič má dva hlasy: jeden pro dolní a jeden pro horní komoru. Voliči si musí vybrat jeden hlasovací lístek pro každou komoru. Na tento lístek může volič vyznačit preferenční hlas. volební práh je stanovena na 5%.konstruktivní vyjádření nedůvěry - pokud belgická vláda vyjádří nedůvěru nadpoloviční většinou, tak král jmenuje do funkce navrženého zástupce premiéra a ten jmenuje novou vládu. Politické strany Moc soudní (exekutivní) Soudní jednání jsou veřejná, pokud tento veřejný charakter neohrožuje veřejný pořádek nebo zvyklostiDruhy soudců: smírčí soudci, soudci, soudní radové a radové kasačního soudního dvora (jmenováni králem – doživotně)Belgie je rozdělena na pět velkých soudních oblastítzv.pět jurisdikcí odvolacího soudu: Brusel, Lutych, Mons, Gent a Antverpy.Judisdikce 12 soudních obvodů prvního stupně Obvody se dále dělí na soudní kantony, z nichž každý má svého smírčího soudce. Na celém území Belgie je 187 kantonů. Další soudy, které vykonávají kontrolní funkci: Státní rada a Ústavní soud.Dvou stupňový systém soudnictví (kasační soudní dvůr není brán jako třetí stupeň) – dělí se podle oblasti práva (např. obchodní, pracovní) Soud v oblasti některého práva Soudní dvůrV České republice funguje čtyřstupňový systém soudnictví, na rozdíl od Belgie, která má dva stupně (kasační soudní dvůr není brán jako třetí stupeň). Na rozdíl od Belgie v Česku nemáme žádné policejní ani smírčí soudy. Kasační soudní dvůr – pro celou Belgii je jeden kasační soudní dvůr. Rozhoduje s konečnou platností o vyhlášených rozsudcích, které mu jsou předány. Kasační soudní dvůr také zajišťuje kontrolu a koordinaci judikatury – právo kontroly a dohledu nad činností jednotlivých ministrů

Témata, do kterých materiál patří