Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






Živnostenské právo - Znaky živnosti, rozlišení živností, podmínky provozování, překážky, oprávnění, zánik, správa, neoprávněné podnikání, živnostenský rejstřík, emancipace dle NOZ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Živnostenské právo. (Znaky živnosti, rozlišení živností, podmínky provozování, překážky, oprávnění, zánik, správa, neoprávněné podnikání, živnostenský rejstřík, emancipace dle NOZ). Živnostenské právo Organizace správy živnosti: Živnostenský úřad.Krajský živnostenský úřad.Obecní živnostenský úřad. Znaky živnosti: Musí se jednat o činnost soustavnou.Tato činnost musí být provozována samostatně.Činnost musí být vykonávána podnikatelem pod vlastním jménem.Podnikatel vykonává danou činnost na vlastní zodpovědnost.Cílem této činnosti je dosažení zisku.Podnikatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákon. Živnost není: Provozování činnosti vyhrazené státu nebo určené právnické osobě.Restaurování kulturních památek.Činnost lékařů, právníků atd.Provádění archeologických výzkumů. Podmínky k provozování živnosti: Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba splní-li podmínky stanovené zákonem.Dosažení věku 18 let.Bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku).Způsobilost k právním úkonům. Zvláštní podmínky k provozování: o dosaženém vzdělání – maturitní vysvědčení, výuční list, diplom z vysoké školy, doklad o délce praxe v příslušném oboru. Překážky v provozování živnosti: Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba která: Na jejíž majetek byl prohlášen konkurz.Po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.Po dobu 3let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.Fyzické osobě, které byl soudem uložen trest zákazu činnosti.Podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské oprávnění. Druhy živnosti: Poplatek 1000,- Kč pro živnostenské oprávnění. Živnost ohlašovací:5 dnů. Ohlašovací živnosti jsou: Živnost řemeslná – podmínkou je odborná způsobilost, výuční list, maturita.Živnost vázaná – podmínkou je odborná způsobilost (Např.: stroje).Živnost volná – zde není žádná odborná způsobilost zahrnuje 80% činnosti (Např.: obchod). Živnost koncesovaná:o de dne nabití právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Prohlášení k provozování živnosti FO: Jméno a příjmení.Státní občanství.Bydliště.Rodné číslo, místo narození, rodné příjmení.Předmět podnikání.Místo podnikání.Datum zahájení činnosti, datum ukončení činnosti pokud je na dobu určitou. Označení provozovny: Obchodní firma.Název nebo jméno a příjmení.Identifikační číslo.Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám v nichž má provozovnu liší-li se od místa bydliště. Podnikatel prokazuje svou živnost: Výpisem ze živnostenského rejstříku. Pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.Stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenského úřadu. Provozování živnosti prostřednictvím zástupce: 4 podnikatele. Pokračování živnosti po smrti podnikatele: Zemře- li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až po dokončení řízení o projednání dědictví:Správce dědictví.Dědicové ze zákona.Dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti.Insolovenční správce.Pokud tyto osoby hodlají pokračovat v provozování živnosti jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Zánik živnosti: Smrt podnikatele - pokud v živnosti nepokračují dědicové.Zánikem právnické osoby.Uplynutí doby pokud byl živnostenský list nebo koncesní listina vydána na dobu určitou.Rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. Přerušení živnosti: Podnikatel může provozování živnosti přerušit.Pokud přerušuje na dobu delší než 6 měsíců je povinen toto oznámit písemně živnostenskému úřadu. Živnostenský rejstřík: Vedou ho příslušné živnostenské úřady.Slouží k přesné evidenci podnikatelů, kteří mají živnost v uzemním obvodu daného živnostenského úřadu.Živnostenské úřady předávají údaje obsažené v rejstříku do ústřední evidence podnikatelů.Rejstřík je veřejný každý má právo do něho nahlížet, pořizovat si výpisy či opisy, obsahuje základní údaje o podnikateli, utajený jsou rodné číslo a pokuty. Emancipace dle NOZ: Nový občanský zákoník ale nově připouští podnikání dětí. Základem myšlenky je, že dítě od 16ti let svého věku, může samostatně podnikat, pokud k tomu dostane souhlas zákonných zástupců k podnikání a soud tomu přivolí. To je velká výhoda, především pro nezletilé, kteří se pohybují v dynamickém a rychle rostoucím internetovém prostředí, kde produkují velmi mnoho technologicky zajímavých produktů.V oblasti podnikání, je nezletilé dítě za své právní jednání plně odpovědné, přičemž mimo firmu za něho odpovídají zákonní zástupci. Podmínkou je, pouze připomínáme, 16 let věku a souhlas zákonných zástupců a soudu s podnikáním; případně emancipace (zesvéprávnění nezletilého).

Témata, do kterých materiál patří