Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Správní trestání II (2)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Správní trestání Trestání je rozhodování o vině a trestu za porušení zákona. Dělení : soudní trestání - trestné činy správní trestání - přestupky jiné správní delikty Ze soudní trestní pravomoci se vydělil postih zaměstnanců veřejné správy za porušení zvláštních služebních povinností 1) správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty- postih osob, za ztěžování postupu správního orgánu ve správním řízení a nedodržení procesních povinností. porušení finančních předpisů je součástí správního trestání. Rozdíl mezi soudním a správním deliktem : stupeň společenské škodlivosti, objekt deliktu – u správních je to řádný výkon veřejné správy, u soudních je ochrana osobnosti, jeho práv a svobod, závažnost deliktu, kdy těžší následky spadají do soudní činnosti a lehčí spadají do správní pravomoci, společenské posouzení pachatele a s tím spojené následky pro pachatele – difamace Analogie Zákaz analogie k tíži pachatele, rozšiřování podmínek odpovědnosti za správní delikty a ukládání sankcí – ochranná opatření a jiné újmy, které lze za správní delikt uložit a za jakých podmínek. Správní trest Jako prostředek státního donucení může citelně zasáhnout do majetkových a jiných práv subjektů. Zásada subsidiarity trestního postihu – stupeň společenské škodlivosti Správní delikt – pojem Je to protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně, za které správní orgán ( úřad ) ukládá sankce. Znaky správního deliktu jednání, protiprávnost, ( okolnosti vylučující protiprávnost ) trestnost – spácháním deliktu vzniká hmotněprávní vztah mezi pachatelem a státem, uložení sankce podle zákona orgánem veřejné moci a povinností pachatele se podrobit sankci. odpovědná osoba – fyzická, právnická – je deliktně způsobilá k protiprávnímu jednání, zavinění, úmyslné, nedbalostní, znaky deliktu – jsou stanoveny zákonem a musí být za správní delikt výslovně označeny. Druhy správních deliktů přestupky, jiné správní delikty fyzických osob postihované na základě zavinění, správní delikty právnických a fyzických osob postihované zásadně bez ohledu na zavinění, správní disciplinární delikty, správní pořádkové delikty. Přestupky - znaky objekt - obecný, skupinový, individuální, objektivní stránka – jednání, následek, příčinný vztah, subjekt - subjekt speciální, exempce, subjektivní stránka – zavinění, nedovolenost činu, protiprávnost činu. Sankce za přestupek napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci, ochranná opatření, zabrání věci. Sankce mohou být ukládány i při souběhu přestupků. Zánik odpovědnosti za přestupek promlčecí doba – 2 roky, amnestie. Do běhu promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou se pro týž skutek vedlo trestní řízení. Jiné správní delikty fyzických osob postihované na základě zavinění správní delikty zaměstnanců, funkcionářů, vedoucích zaměstnanců za porušení povinnosti na některém úseku činnosti zaměstnavatele, správní delikty fyzických osob, jejichž postih je z různých důvodů vyňat z režimu přestupkového zákona ( postih osob podle zákona o loteriích, postih pojištěnce podle zákona o všeobecném zdravotním pojištění atd.) Správní delikty právnických a fyzických osob postihované zásadně bez ohledu na zavinění při ukládání sankce se postupuje podle správního řádu, odpovědnosti podléhají vedle právnických osob také fyzické osoby vystupující jako podnikatelé nebo provozovatelé kvalifikované činnosti. Tyto správní delikty jsou obsaženy v celé řadě zákonů např. stavební zákon, celní zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, živnostenský zákon atd. Sankcí ukládanou za delikt je pouze peněžitý trest – pokuta. Její výše je určena většinou pevnou horní hranicí, případně je určen způsob jejího výpočtu. Správní disciplinární delikty jedná se o postih osob, které jsou ve zvláštním právním vztahu např. zaměstnanci veřejné správy, soudci, státní zástupci, advokáti, lékaři, auditoři. V případě spáchání deliktu rozhoduje subjekt nadřízený, který je dán ze zákona. Objektem je výkon veřejné služby a s tím související disciplína, tj. vnitřní kázeň a pořádek. Tyto delikty nejsou jednotně upraveny, jejich postih je upraven zvláštními zákony. Správní pořádkové delikty - odpovědný subjekt nesplnil procesní povinnost uloženou právním předpisem stanoveným způsobem a správní úřad uložením pořádkové sankce – pořádková pokuta nutí povinnou osobu k jejímu řádnému splnění. Tato pokuta můře být uložena i opakovaně.

Témata, do kterých materiál patří