Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


C 4 - Koupe a dilo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4) Koupě a dílo – charakteristika a nezbytné náležitosti dle občanského zákoníku, některé další smluvní typy 1) Kupní smlouva: Upravuje ho občanský zákoníkProdávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabít vlastnické právo k níKupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní ceniProdávající má povinnost odevzdat věc a právo převzít penízeKupující má povinnost zaplatit za věc a právo převzít věcČástka se nazývá kupní cenaMusíme umožnit vlastnické právoPokud neplyne nic jiného ze smlouvy, ale závazky se plní současněKoupě movité věci:patří sem i spotřební zbožípokud nemám určenou kupní cenu, je to cena obvyklápovinnost prodávajícího je odevzdat věc a doklady k ní, umožnit nabytí vlastnického právaprodávající odevzdá předmět koupě v uvedeném množství, jakosti a provedeníVada věci:Nesprávně dodané množství, jakost, provedeníV dokladech, které souvisí s tou věciObjeví se později, při uzavření smlouvy nebyli patrnéDostaneme záruku za jakost (prodávající se zavazuje, že věc po tu dobu bude způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti) – obchodník má záruční odpovědnostKoupě nemovité věci:Forma vždy písemnáPozemek je součástí té nemovitostiVedlejší ujednání při kupní smlouvě:Výhrada vlastnického práva (při prodeji si můžeme říct o vlastnické právo, kupující se stane vlastníkem až při splacení celé částky)Výhrada zpětné koupě (na naši žádost nám to musí prodat zpátky)Výhrada zpětného prodeje (můžeme to prodat zpátky)Předkupní právo – nějaký předkupník, který má právo jako první si věc koupitKoupě na zkoušku – zkušební dobu (asi 14 dní), pokud je to neporušené, lze to vrátit, lze to i bez udání důvodůVýhrada lepšího kupce – kdo nabídne vícProdej zboží v obchodě:Není písemnýSamoobslužný prodej (vlastnické právo nabývá po zaplacení kupní ceny)Zboží máme povinnost dávat do košíku 2) Smlouva o dílo: - zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit cenu co se rozumí dílem: - zhotovení určité věci (vytesá sochu, dostaví dům, namaluje obraz,…) - údržba, úprava nebo oprava určité věci (instalatér něco opraví, zřídí,…) - ohledně stavby (vymalovat pokoje,…) - zhotovitel musí provést dílo osobně nebo pod jeho vedením - součinnost objednavatele a zhotovitele (např. objednatel dodá materiál,…) - pokud objednatel dodá nekvalitní materiál a dílo je díky tomu porušeno, vinu na sebe bere objednatel vlastnické právo: (kdy přechází)zhotovením díla na objednatelena pozemku ho má od začátkudokončení díla:dílo je dokončeno a předání objednateliobjednatel se koukne na dílo, zjistí, jestli tam nejsou vady, pokud ano, nemusí to převzítpokud vady vzniknou posléze (nebyli patrné při předávce), zhotovitel je bezprostředně odstranívada díla:doba, kdy jde vady odstranit podle obsahu díla (co to vlastně je za dílo)cena stanovena trojím způsobem:pevně (fixní)rozpočtováodhad (většinou cena obvyklá) 3) Darovací smlouva: - dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci na obdarovaného a ten to přijímá - forma je písemná i ústní - písemná je tehdy, když je věc psaná ve veřejném seznamu a musí to být zapsáno v katastru nemovitostí - mohu darovat věc movitou a nemovitou - darovat můžeme i věc, kterou budeme jednou vlastnit - dar můžeme odvolat - pro nouzi (jsem v hmotné nouzi a požaduji vrácení daru) - pro nevděk (obdarovaný se chová v rozporu s dobrými mravy) 4) Spotřebitelská smlouva - spotřebitel a podnikatel - veškerá sdělení ve srozumitelném jazyce - podnikatel musí říct, že směřuje k uzavření kupní smlouvy - měl by říct jaká je to společnost, něco o zboží a o technikách toho zboží (kdy to bude dodaný,…) - pokud jsou nějaká jednání zakázaná, jsou neplatná uzavírání mimo obchodní prostory:mimo podnikatelovo sídlo (mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání)taxativí výčet co nám musí sdělitnemusí to být jen o věci, ale také i o služběpokud hovoří telefonicky: co je to za podnikatele a za jakým účelem voláodstoupení od smlouvy:právo odstoupit do 14 dnů od chvíle, kdy nám dojde zboží (od té doby, kdy to převezmeme)pokud nám zatají, že můžeme odstoupit, máme lhůtu 1 rok a 14 dnůnapsat písemně, poslat doporučeně a nechat si papírek o tom, že jsem to poslalvzory najdeme na internetu 5) Výprosa: - bezplatné přenechání věci k užívání bez sjednání navrácení 6) Smlouva o smlouvě budoucí: - nejméně jedna strana se zavazuje v budoucnu uzavřít smlouvu - pokud tam není datum, bere se to do jednoho roku - pokud nebude splněno, máme právo na náhradu škody 7) Výpůjčka: - bezplatně půjčím věc a je tam určený čas na jak dlouho 8) Zápůjčka: - přenechám zastupitelnou věc a po čase vrátím věc stejného druhu - většinou jsou to peníze - lze sjednat úroky 9) Úvěr: - tou smlouvou se člověk zavazuje, že druhé straně poskytne na její požádání a v její prospěch peněžní prostředky - zavazuje se to vrátit a zaplatit úroky - úroky jsou povinné 10) Nájemní smlouva (nájem): - pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné (pronajímateli) - sjednán na dobu určitou či neurčitou - pokud to není napsáno ve smlouvě, je to doba neurčitá - pronajímat můžeme věc movitou i nemovitou - movitá musí být nezuživatelná pronajímatel se zavazuje:přenechat věc, užívání k obvyklému účeluudržovat věc v takovém stavu, aby sloužila svému účelůzajistit nerušené užívání nájemci věc - nájemce může vykonávat obvyklou údržbu (pronajímatel nám to může zakázat) - souhlasí-li pronajímatel, může nájemce zřídit podnájem - nájemné – platí se v uvedené výši, v uvedený čas - nájemce – platit nájemné a umožnit pronajímateli vstup Nájem bytu:Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou součástí bytuTvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k bydleníSmlouva vždy písemná formaNájemce pouze fyzická osobaPráva a povinnosti obou stran viz. nájemní smlouvaZapsáno v katastru nemovitostí, že je tam nájemceVýpověď z nájmu ze strany pronajímatele:Pokud nájemce

Témata, do kterých materiál patří