Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Rodinný a obchodní závod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rodinný a obchodní závod: Rodinný a obchodní závod Úprava rodinného závodu byla převzata z italského Codice Civil a zařazena do nového občanského zákoníku z důvodu odbourání smluvní povinnosti u osob, které fakticky pracují pro rodinu, nebo se jinak podílejí na jejím fungování. Významným argumentem pro zavedení institutu rodinného závodu je stále narůstající počet sporných případů, které vznikají v situacích, kdy se členové rodiny společně podíleli na vytváření určitých hodnot, aniž si tato jednání předem jakkoliv smluvně upravili (viz např. rozsudek. V současné době se výše uvedené spory řeší především za pomoci ustanovení o bezdůvodném obohacení, což se rozhodně nedá považovat za dostačující a spravedlivé vůči dotčeným stranám. Nový občanský zákoník vylučuje aplikaci ustanovení o rodinném závodu na případy, kdy jsou práva a povinnosti členů rodiny upraveny na základě společenské smlouvy, popř. jiných smluv obdobného typu či smlouvami zakládajícími mezi stranami pracovní poměr. Pokud jsou členy zúčastněnými na rodinném podniku manželé, použijí se přednostně ustanovení občanského zákoníku o manželském majetkovém právu. Dále pak tato ustanovení nebude zřejmě možné použít ani v případě, pokud by byl rodinný závod provozován právnickou osobou. Občanský zákoník považuje za rodinný závod takový závod, ve kterém společně pracují manželé, jejich příbuzní do třetího stupně, nebo osoby, které jsou s manžely sešvagřené až do druhého stupně. Navrhovaná úprava ovšem nezapomíná ani na osoby trvale pracující pro rodinu, zejména na takové členy, kteří se starají o chod rodinné domácnosti. Jelikož má rodinný závod sloužit k obživě rodiny, je nutné, aby členové účastnící se na jeho provozu měli rovněž právo (spolu)rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se rodinného závodu. Z tohoto důvodu zákon zakotvuje pravidlo, podle něhož je pro přijetí zásadních rozhodnutí týkajících se provozu rodinného závodu nezbytný souhlas většiny členů rodiny účastnící se na provozu takovéhoto závodu. Aby byla zachována rovnost mezi jednotlivými rodinnými příslušníky, stanoví dále zákon, že se jednotliví členové podílejí na zisku i na věcech z tohoto zisku nabytých v takové míře, která odpovídá množství a druhu jejich práce. Z důvodu ochrany slabší strany se dále stanoví, že vzdát se toto práva může pouze osoba plně svéprávná (dle současné právní úpravy „osoba způsobilá k právním úkonům“), a to prohlášením ve formě veřejné listiny. Obdobně jako budou mít členové rodiny právo na podíl ze zisku, budou mít současně i právo na následné vypořádání svého podílu i s jeho přírůstky v případě zániku jejich členství na rodinném závodu. Vzhledem k tomu, že jednorázové vypořádání podílu člena rodinného závodu by mohlo znamenat velký ekonomický zásah do rodinného hospodaření, bude možné na základě dohody nebo schválení soudem rozložit platby v souvislosti se zánikem účastenství na provozu rodinného závodu do jednotlivých splátek. Nový občanský zákoník: Zavádí od roku 2014 nový pojem obchodní závod jako náhradu za původní „podnik“. Důvodem pro tuto změnu je různé vyložení pojmu podnik ve světě a tlak Evropské unie. Obchodní závod je definován v § 502 nového občanského zákoníku jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.

Témata, do kterých materiál patří