Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


právní záruky ve veřejné správě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (10,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kontrola prováděná Ústavním soudem Ústavní soud byl zřízen zák. č. 182/1993 Sb., se nezabývá jen kontrolou ústavnosti, ale také zákonnosti aktů, jež přezkoumává. Svojí činností ovlivňuje veřejnou správu tím, že přezkoumává některé zásahy orgánů veřejné správy, jejich rozhodnutí a právní předpisy, popřípadě je zrušuje nebo vyvozuje jiné důsledky z jejich neústavnosti nebo nezákonnosti.ÚS ruší zákony, nebo jejich jednotlivá ustanovení,ruší jiné právní předpisy ( obecně závaznou vyhlášku obce, nařízení rady obce ),rozhoduje o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím. Návrh na zrušení právního předpisu může podat : jde-li o zákon – prezident republiky, skupina poslanců PS, nejméně 41, nebo skupina nejméně 17 senátorů, vláda,ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek podání návrhu na obnovu řízení,soud v souvislosti se svou rozhodovací činností + zákonné opatření Senátu schválené PS,jde-li o právní předpis nebo jednotlivá ustanovení, vláda, skupina nejméně 25 poslanců PS nebo skupina nejméně 10 senátorů,senát ÚS, jde-li o rozhodování o ústavní stížnosti,ten, kdo podal ústavní stížnost,zastupitelstvo kraje,Veřejný ochránce práv, Návrh na zrušení právního předpisu jenepřípustný : Jestliže před jeho podáním dotčený právní předpis pozbyl platnosti,nebo právní předpis nebyl doposud vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR nebo jiným stanoveným způsobem,jsou-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem v řízení před ÚS F.O. nebo P.O., musí být zastoupeny advokátem. ÚSrozhodujenálezem – dnem,který je uveden zaniká planost právního předpisu, nález je konečný. Zrušení právního předpisunemá retroaktivní účinek. Ústavní stížnostjenepřípustná, jestliže před jejím podáním stěžovatelnevyčerpalvšechny opravné prostředky ( řádné i mimořádné ), Promlčecí doba je 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci o posledním možném opravném prostředku.Obecně nemá podání ústavní stížnosti odkladný účinek. ÚS může na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Ve věcech ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánů veřejné správy může býtnařízeno předběžné opatření, jimž je orgánu zpravidla uloženo, aby v zásahu nepokračoval. Ústavní stížnost proti nezákonnému zásahu státu může podat i zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo na samosprávu. ÚS dále rozhoduje v řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Právní záruky ve veřejné správě Právo na svobodný přístup k informacím,petice,stížnosti, návrhy a podněty, Veřejný ochránce práv,systém ochrany proti zásahům úředních osob,státní kontrola,ochrana osobních údajů Právo na svobodný přístup k informacím Povinnými subjekty , které mají poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy, popřípadě další orgány, jejichž povinnosti jsou upraveny zvláštními zákony. Žadatelem o poskytnutí informace je F.O. nebo P.O.Informací se rozumí taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.Doprovodnou informací je pak taková informace, která úzce souvisí s informací požadovanou.Povinné subjekty poskytují žadatelům informace na základě žádosti nebo zveřejněním.Nelze poskytovat informace, které vyžadují určitý stupeň prověrky nebo informace obsahující obchodní tajemství. Petice Petiční právo je zaručeno LZPS, ve věcech veřejného zájmu nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, stížnostmi a návrhy. Petice nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod a nesmí se jimi zasahovat do nezávislosti soudu, nelze jimi vyzývat k porušování ústavy a zákonů. Občané mohou vytvořitpetiční výbor.Státní orgány jsou povinny petici přijmout, posoudit její obsah a odpovědět písemnou formou do 30 dnů.Pro některé okruhy osob je však možno toto právo omezit v souladu s LZPS. Např. příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci v činné službě.Samotné projednání petice není správním řízením a nelze je přirovnat ke správnímu řízení v němž je rozhodováno o právech a povinnostech, protože z práva podat petici nevyplývá subjektivní právo na to, aby petici bylo vždy obsahově vyhověno. Stížnosti, návrhy a podněty, Veřejný ochránce práv Dotčené osoby – jichž se činnost správního orgánu dotýká, ve správním řízení mají právo se obracet na správní orgány se stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, pokud nejde o jiný zákonný prostředek ochrany. Stížnost nesmí být stěžovateli na újmu,lze jí podat ústně nebo do protokolu u příslušného orgánu,stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení a o výsledku šetření musí být stěžovatel vyrozuměn.Profesní ( stavovské ) komory jsou zájmovými sdruženími, ale také z části veřejnoprávními korporacemi,Některé komory jsou oprávněny řešit stížnosti na výkon činnosti svých členů. Zvláštní význam mají stížnosti osob, jejichž osobní svoboda je ze zákonných důvodů omezena.

Témata, do kterých materiál patří