Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pracovni pravo-pojem a prameny, pravo na zamestnani, ucastnici pracovnepravnich vztahu, pracov

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Pracovní právo:pojem a prameny PP, právo na zaměstnání, účastníci pracovněprávních vztahů, pracovní poměr- vznik, změna, skončení, práce konaná mimo POJEM A PRAMENY Pracovní právo je souhrn norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Pracovním vztahem je především pracovní poměr. Pracovní právo tedy řeší vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Hlavními prameny pracovního práva jsou Listina základních práv a svobod (součást ústavy) a zákoník práce. Kromě zákoníku práce tvoří základní prameny pracovního práva některé další zákony - zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o mzdě atd. Dalšími prameny jsou mezinárodní smlouvy (dokumenty Mezinárodní organizace práce), vnitropodnikové právní předpisy (pracovní řád) a kolektivní smlouvy (uzavírané mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi). PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ Právo na zaměstnání patří mezi základní občanská práva. Každý má právo na práci, úkolem státu není občanovi práci najít, ale starat se o pracovní příležitosti. Ekonomicky a sociálně vyspělé státy považují za svůj úkol napomáhat k dosažení a udržení zaměstnanosti. O zaměstnanost v ČR pečují především úřady práce. Občan se může svobodně rozhodnout pro samostatné podnikání nebo pro vstup do pracovního poměru, nebo do jiného pracovně právního vztahu (do služebního poměru - policie, armáda). Může podnikat nebo přijmout zaměstnání i v zahraničí. Ekonomicky vyspělé státy většinou podmiňují zaměstnání cizinců vydáním pracovního povolení. Kdo si neobstará práci sám, může se o ni ucházet pomocí úřadu práce, u něhož uplatní své právo na zaměstnání. Tím se rozumí právo na: a) zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání b) rekvalifikaci nezbytnou k pracovnímu uplatnění c) hmotné zabezpečení před nástupem do zaměstnání a v případě ztráty zaměstnání, právo na 60% průměrného platu po dobu 3 měsíců a další 3 měsíce na 50% průměrného platu Úřady práce usilují při zprostředkování zaměstnání o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Vedou evidenci uchazečů o práci a evidenci volných pracovních míst. Rekvalifikace je změna dosavadní kvalifikace, která vyžaduje získání nových znalostí a dovedností. Uskutečňuje se na základě písemné dohody mezi uchazečem a úřadem práce. Státní orgány mají na starosti sledování, vyhodnocování a aktivní ovlivňování situace na trhu práce. Stát se snaží podporovat tvorbu nových pracovních příležitostí tam, kde je to třeba formou půjček, dotací a jiných prostředků ze státního rozpočtu. Společensky účelná pracovní místa zřizují zaměstnavatelé na základě písemných dohod s úřady práce a obsazují je evidovanými uchazeči, kterým nelze práci zajistit jinak. Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příležitosti, které vytváří obec nebo zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem práce v regionech s vysokou nezaměstnaností - dočasné umístění uchazečů. Hmotné zabezpečení obdrží uchazeči o zaměstnání, kterým úřad práce nezprostředkoval vhodné zaměstnání do sedmi dnů od přijetí žádosti. Doba vyplácení je časově omezena (max 6 měsíců) a jeho výše se odvozuje od průměrného čistého měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Osobám se změněnou pracovní schopností se věnuje zvýšená péče. ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Rozlišuje se individuální pracovní právo upravující pracovní vztahy jednotlivých zaměstnanců a kolektivní pracovní právo upravující vztahy mezi zaměstnaneckými odborovými orgány a jednotlivými zaměstnavateli. Účastníky individuálních pracovněprávních vztahů jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci. Zaměstnavatelem může být každá osoba, která má právní subjektivitu. Zaměstnance zaměstnávají osoby právnické i fyzické. Fyzická osoba nemusí být podnikatelem (manželé zaměstnávají pomocnici v domácnosti). Zaměstnancem může být pouze pracovněprávně způsobilá fyzická osoba. Její obojí právní způsobilost: a) způsobilost mít zaměstnanecké povinnosti a práva-pracovněprávní subjektivita b) způsobilost vlastním jednáním přejímat tyto povinnosti a práva Obojí právní způsobilost vzniká dosažením věku 15 let. Den nástupu do práce však nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky. K uzavření pracovní smlouvy s mladistvým je zaměstnanec povinen vyžádat si vyjádření jeho zákonného zástupce. Do zaměstnání mlže být přijat i zaměstnanec zbavený způsobilosti k právním úkonům, pokud dosáhl věkové hranice a dokončil povinnou školní docházku v pomocné škole, zastupuje ho opatrovník. Cizinci mohou v ČR pracovat, pokud mají povolení k pobytu a zaměstnání. PRACOVNÍ POMĚR Všechny vztahy, které se řídí normami pracovního práva, se nazývají pracovně právní vztahy. Nejvýznamnější z těchto vztahů je pracovní poměr zakládaný obvykle pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem (má právo dávat příkazy k práci a povinnost platit za práci mzdu) a zaměstnancem (má povinnost osobně konat uloženou práci a právo na mzdu a ochranu zdraví při práci). Druhy pracovních poměrů se rozlišují podle různých hledisek: 1. Podle délky pracovní doby - plná nebo kratší pracovní doba 2. Podle doby ukončení - na dobu neurčitou nebo na dobu určitou 3. Podle vzájemných vztahů dvou nebo více pracovních poměrů jednoho zaměstnance a) hlavní a vedlejší - hlavní na plnou pracovní dobu a vedlejší na kratší pracovní dobu u jiného zaměstnavatele, nemá povinnost to oznámit zaměstnavateli b) souběžné - u dvou nebo více zaměstnavatelů pracovní poměry na kratší pracovní dobu c) vedlejší činnost - vedle svého pracovního poměru vykonává zaměstnanec ještě jinou práci pro téhož zaměstnavatele (účetní po práci v účtárně ještě uklízí) VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 1. pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dnem nástupu do práce 2. jmenováním vedoucího zaměstnance podle zvláštních předpisů dnem nástupu do funkce 3. volbou dnem, kterým počíná volební období PRACOVNÍ SMLOUVA Pracovní smlouva se uzavírá písemně a jedno její vyhotovení zaměstnavatel předává zaměstnanci. Při pracovním poměru na dobu kratší než jeden měsíc je zaměstnavatel povinen vyhotovit smlouvu pís

Témata, do kterých materiál patří